Menu
Mesto Medzev
Medzev

Matrika

 

Ako vybaviť

 

 Sobáše

Snúbenci, ktorí majú záujem o uzavretie manželstva v meste Medzev civilnou formou, majú možnosť výberu úradne schválenej sobášnej miestnosti, alebo iného vhodného miesta v meste Medzev alebo v obciach Vyšný Medzev a Štós ( penzióny, záhrady...)

POPLATKY

 • v obradnej sieni Mestského úradu v Medzeve: štvrtok/sobota bez poplatku
 • v obradnej sieni Mestského úradu v Medzeve: ostatné dni 20,- €
 • uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 70,-  €
 • uzavretie manželstva medzi cudzincami 200,-  €
 • uzavretie manželstva mimo úradne určenej miestnosti 170,-  €
 • uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt 200,- €
 • povolenie uzavrieť a uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom 20.- €
 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami 35,- €


 Žiadosť o uzavretie manželstva

Slobodní

 • rodné listy
 • platné občianske preukazy

Ovdovelí

 • rodné listy
 • platné občianske preukazy
 • úmrtný list manžela(ky), alebo právoplatné rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela(ky) za mŕtveho

Rozvedení

 • rodné listy
 • platné občianske preukazy
 • právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené

Maloleté osoby (od 16 do 18 rokov) predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo. Žiadosť sa podáva v predstihu, aspoň 14 dní pred uzavretím manželstva.

Ak je jeden zo snúbencov cudzinec, je povinný predložiť úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • rodný list
 • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva (Pozor! - platnosť dokladu je len 6 mesiacov od dátumu vydania.)
 • doklad o štátnom občianstve
 • doklad o trvalom pobyte
 • potvrdenie o osobnom stave (slobodný/á, vdovec/a, rozvedený/á) - osobný stav musí byť uvedený konkrétne
 • úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (Osvedčenie podľa č. 39 nariadenia ES   č. 1347/ 2000 vo veci rozsudku v manž. veciach), ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo, rozvedený
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť
 • ak je ustanovená povinnosť predložiť rozsudok o rozvode manželstva vydaný súdom cudzieho štátu, možno ho pokladať za verejnú listinu iba vtedy, ak je uznaný podľa osobitného zákona; tým nie je dotknuté ustanovenie osobitného zákona o odpustení predloženia uvedených dokladov
 • všetky predložené doklady vyžadujú osvedčenie VŠF pre štáty EU, resp. "Apostille" (ak s príslušným štátom nemá SR uzavretú "Zmluvu o právnej pomoci" alebo Dohovor...), alebo superlegalizáciu (osvedčenie Veľvyslanectvom SR v príslušnom štáte, ak štát nepristúpil k predmetnému Dohovoru..)
 • originál dokladu (nie fotokópiu!) vydaný príslušným úradom cudzieho štátu preložiť súdnym prekladateľom v SR!
 • cudzinec predloží čestné vyhlásenie, spísané u notára, že ovláda slovenský jazyk slovom aj písmom, v opačnom prípade je potrebné na sobášny obrad zabezpečiť súdneho tlmočníka
 • ak rodný list cudzinca neobsahuje údaje o jeho rodičoch, t. j. dátum a miesto narodenia, je potrebné predložiť sobášny list rodičov , alebo čestné vyhlásenie o chýbajúcich údajoch
 • osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva platí šesť mesiacov, ak štát, ktorý ho vydáva, neobmedzí jeho platnosť
 • ak cudzí štát tento doklad nevydáva, predloží cudzinec potvrdenie o nevydávaní dokladu a zároveň spíše čestné vyhlásenie pred notárom, že je právne spôsobilý uzavrieť manželstvo

 

 Úmrtie

Záležitosti súvisiace s úmrtím vybavuje matričný úrad podľa miesta úmrtia zomrelého.

Pozostalí predkladajú

 • 3x list o prehliadke mŕtveho potvrdený prehliadajúcim lekárom
 • občiansky preukaz zomrelého, u maloletých deťoch (rodný list dieťaťa)
 • občiansky preukaz osoby, ktorá úmrtie vybavuje

Na matrike obdržíte

 • úmrtný list
 • tlačivo Žiadosť o príspevok na pohreb
 • informácie o ďalšom postupe pri vybavovaní úmrtia
 • informácie o následnom zaslaní a oznámení o úmrtí jednotlivým úradom

 

 Výpis rodného, sobášneho a úmrtného listu

Žiadosť je možné podať osobne na matričnom úrade, alebo písomnou formou.

Osobne

 • platný občiansky preukaz alebo cestovný pas
 • doklad môže prevziať len osoba, ktorej sa zápis týka, alebo otec, matka, brat, sestra, deti, manžel, manželka, st. rodičia, opatrovníci - ak majú rozhodnutie súdu o zverení do opatery
 • ak žiadateľ žiada matričný doklad rodinného príslušníka, musí vedieť jeho dátum narodenia, sobáša, alebo úmrtia a taktiež vedieť zdokladovať svoj príbuzenský pomer 
 • 5,- € v hotovosti

Písomná žiadosť
Žiadateľ napíše krátku písomnú žiadosť (viď príloha) a vloží do obálky 5 € v hotovosti, alebo prevodom na účet mesta. Matričný doklad spolu s potvrdenkou o zaplatení bude obratom zaslaný späť.
 

Vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára /VŠF/ podľa článku 7 Nariadenia EPaR (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 – je spoplatnené sumou 5,- € podľa zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, Položka 2, písm. b).

Príloha č. 1: Žiadosť o výpis
 

 Úradný výpis z knihy narodení

(uvedenie mena v materinskom jazyku) - § 19, ods. 3, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách, v znení neskorších zmien a doplnkov zák. č. 14/2006 Z. z.

Žiadateľ/ka predloží

 • rodný list
 • za dieťa do 15 rokov podávajú žiadosť rodičia
 • dieťa nad 15 rokov ,musí byť súhlas dieťaťa s osvedčeným podpisom na žiadosti o zmenu
 • vyhlásenie o národnosti žiadateľa
 • občiansky preukaz
 • 5,- € v hotovosti

 

 Žiadosť o úradný výpis z knihy narodení

(uvedenie priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania -ová) - § 19, ods. 6, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších zmien a doplnkov zákon č. 14/2006 Z. z.

Žiadateľka predloží

 • rodný list
 • za dieťa do 15 rokov podávajú žiadosť rodičia dieťaťa
 • dieťa od 15 rokov musí písomne potvrdiť súhlas so zmenou osvedčeným podpisom na žiadosti
 • občiansky preukaz
 • 5,- € v hotovosti

Príloha č. 2: Žiadosť bez „ová“

 

 Úradný výpis z knihy narodení - zmena na cudzí ekvivalent

§ 7, ods. 1a), zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.

Žiadateľ/ka predloží

 • rodný list
 • za dieťa do 15 rokov podávajú žiadosť rodičia
 • dieťa nad 15 rokov musí písomne súhlasiť so zmenou overeným podpisom na žiadosti
 • občiansky preukaz
 • 5,- € v hotovosti

Príloha č. 3: Žiadosť v zmysle §7

 

 Zápis určených zmien

(určené meno na zápis do knihy narodení - v poradí druhé, resp. tretie) - § 2a), zák. č. 300/ 1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.

Žiadateľ/ka predloží

 • rodný list
 • za dieťa do 15 rokov podávajú žiadosť rodičia
 • dieťa nad 15 rokov musí písomne súhlasiť so zmenou osvedčeným podpisom na žiadosti
 • občiansky preukaz
 • 5,- € v hotovosti

Príloha č.5: Zápis určených mien

 

 Zrušenie zápisu určených mien

(zrušenie zápisu určených mien - v poradí druhé, resp. tretie meno) - § 2b), zák. č. 300/
1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov

Žiadateľ/ka predloží

 • rodný list
 • za dieťa do 15 rokov podávajú žiadosť rodičia
 • dieťa nad 15 rokov musí písomne súhlasiť so zmenou osvedčeným podpisom na žiadosti
 • občiansky preukaz
 • 5,- € v hotovosti

Príloha č. 6: Zrušenie určených mien

 

 Zmena poradia mien

(pri určení viac ako jedného mena, možná zmena ich poradia) - § 2a), zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov

Žiadateľ/ka predloží

 • rodný list
 • za dieťa do 15 rokov podávajú žiadosť rodičia
 • dieťa nad 15 rokov musí písomne súhlasiť so zmenou osvedčeným podpisom na žiadosti
 • občiansky preukaz
 • 5,- € v hotovosti  

Príloha č. 7: Zmena poradia mien

 

 Úradný výpis z knihy narodení

(úprava priezviska do slovenskej pravopisnej podoby) - § 3, ods. 6, zák. č. 270/1995 Z. z.       o štátnom jazyku - priezvisko a § 7, ods. 2, zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.

Žiadateľ/ka predloží

 • rodný list
 • občiansky preukaz
 • vyjadrenie jazykovedného ústavu (ak nie je známe, či je možné upraviť na žiadateľom požadované priezvisko)
 • 5,- € v hotovosti

 

 Úradný výpis z knihy narodení

(úprava mena do slovenskej pravopisnej podoby - slovenský ekvivalent) - § 3, ods. 6, zák. č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku - meno a § 7, ods. 1, zák. č. 300/1993 Z. z. o mene    a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.

Žiadateľ/ka predloží

 • rodný list
 • občiansky preukaz
 • za dieťa do 15 rokov podávajú žiadosť rodičia
 • dieťa nad 15 rokov musí písomne súhlasiť so zmenou osvedčeným podpisom na žiadosti
 • 5,- € v hotovosti

 

 Úprava mena

(uvedenie mena v českom alebo slovenskom ekvivalente) - čl 7, zák. č. 251/1995 Z. z. - zmluva medzi ČR a SR

Žiadateľ/ka predloží

 • rodný list
 • Listina o udelení štátneho občianstva ČR alebo Osvedčenie o prevedení voľby štátneho občianstva ČR - osvedčenú fotokópiu
 • občiansky preukaz

 

 Výpis uvedením pôvodného cudzojazyčného mena

§ 19, ods. 4, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách

Žiadateľ/ka predloží

 • pôvodný rodný list
 • občiansky preukaz
 • 5,- € v hotovosti

 

 Žiadosť o úradný výpis z knihy manželstiev

(uvedenie ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania -ová) - podľa   § 19, ods. 6, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zák. č. 14/2006 Z. z.

Žiadateľka predloží

 • originál sobášneho listu
 • fotokópiu občianskeho preukazu
 • 5,- € v hotovosti

Príloha č. 4: Žiadosť bez „ová“

 

 Žiadosť o povolenie uzavrieť manželstvo zástupcom

§ 29, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a v zmysle § 8, zák.    č. 36/2005 Z. z. o rodine

Žiadatelia predložia

 • osvedčené plnomocenstvo
 • odôvodnenie žiadosti

 

 Potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine

(štátnym občanom SR)

Žiadateľ/ka predloží

 • občiansky preukaz
 • občiansky preukaz rodiča (ak vybavuje v zastúpení)
 • uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, štát v ktorom sa bude manželstvo uzatvárať, č. OP, kedy a kým bol vydaný, dátum platnosti,
 • 5,- € v hotovosti

 

 Zmena priezviska na predošle po rozvode manželstva

§ 7, ods. 2, zák. č. 300/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 27, ods. 1, zák. č. 36/2005 Z. z.

Žiadateľ/ka predloží

 • občiansky preukaz
 • právoplatný rozsudok o rozvode
 • sobášny list
 • rodný list, prípadne predchádzajúci sobášny list
 • k rodnému priezvisku je možné vrátiť sa len, ak bola pred rozvodom tohto manželstva nevesta slobodná, alebo sa aj po predchádzajúcom rozvode (rozvodoch) vrátila k predchádzajúcemu t. j. rodnému priezvisku
 • manžel, ktorý prijal priezvisko druhého manžela pri uzavretí manželstva, môže do troch mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko

Príloha č. 8: Zmena priezviska po rozvode

 

 Zmena používania spoločného priezviska po rozvode manželstva

(ak jeden z manželov prijal pri sobáši okrem svojho priezviska aj manželove) - § 7, ods. 2, zák. č. 300/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 27, ods. 2, zák. č. 36/ 2005 zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadateľ/ka predloží

 • občiansky preukaz
 • právoplatný rozsudok o rozvode
 • sobášny list

 

 Zmena mena, priezviska na základe právoplatného rozhodnutia

Žiadateľ/ka predloží

 • rozhodnutie
 • pôvodný rodný list
 • pôvodný sobášny list
 • občiansky preukaz

 

 Oprava matričného zápisu

(oprava mena, priezviska, dátumu narodenia, miesta narodenia..) - § 16, ods. 1 a 2, Vyhláška MV SR č. 302/1994 Z. z.

Žiadateľ/ka predloží

 • chybný matričný doklad
 • matričné doklady, na základe ktorých sa oprava vykoná
 • občiansky preukaz

 

 Zapísanie rodného čísla po pridelení

Žiadateľ/ka predloží

 • Osvedčenie o rodnom čísle, vydané REGOB SR
 • pôvodný rodný list
 • občiansky preukaz

 

 Oprava rodného čísla

§ 26, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších zmien a doplnkov a § 16, ods. 1    a 2, Vyhlášky MV SR č. 302/1994 Z. z.

Žiadateľ/ka predloží

 • občiansky preukaz a jeho fotokópiu
 • rodný list a jeho fotokópiu
 • preukaz poistenca a jeho fotokópiu

 

 Zápis vyhlásenia za mŕtveho

§ 34, Vyhláška č. 302/1994 Z. z.

Žiadateľ/ka predloží

 • právoplatný rozsudok o vyhlásení za mŕtveho
 • občiansky preukaz

 

 Zápis rozvodu manželstva

§ 26, zák. č. 154/1994 Z. z.

Žiadateľ/ka predloží

 • sobášny list
 • právoplatný rozsudok o rozvode
 • občiansky preukaz

 

 Zápis rozvodu manželstva vydaný v cudzine

§ 30, ods. 4, Vyhlášky 302/1994 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov

Žiadateľ/ka predloží

 • právoplatný rozsudok súdu (ak je vydaný súdom členského štátu Európskej únie pred 1. 5. 2004, je potrebné uznanie Krajským súdom v Bratislave + Apostille)
 • občiansky preukaz

Facebook

facebook odkaz

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12
13
14 15 16 17 18 19
20 21 22 23
24
25 26
27 28 29 30
31 1 2

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Preklad (translations)

Aktuálne počasie

dnes, utorok 28. 5. 2024
slabý dážď 22 °C 14 °C
streda 29. 5. slabý dážď 22/12 °C
štvrtok 30. 5. mierny dážď 21/12 °C
piatok 31. 5. mierny dážď 20/12 °C