Mesto Medzev
Medzev

Komunálny odpad

 

Kontakt

 • Oddelenie správy daní a poplatkov
 • Ing. Dana Nagyová
 • 055/4663113
 • dana.nagyova@medzev.sk 

 

Úradné hodiny

Pondelok 7:30 - 11:30 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 11:30 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 11:30 12:30 - 18:00
Štvrtok Nestránkový  
Piatok 7:30 - 11:30  

 

Oznamovacia povinnosť

Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť mestu vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a

 1. uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“); v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7 zákona o miestnych daniach aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti a ak je poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) zákona o miestnych daniach názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
 2. uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
 3. ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82 zákona o miestnych daniach, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.

Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť mestu do 30 dní odo dňa, kedy tieto nastali.

 

Sadzba poplatku

Sadzba poplatku ustanovená Mestom Medzev je:

 • 0,068 € za osobu a kalendárny deň, t.j. 24,82 € za osobu a kalendárny rok.

 

Zníženie poplatku

Mesto podľa § 82 ods. 2 zákona o miestnych daniach poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže splnenie podmienok na zníženie alebo odpustenie predložením podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta nasledovne:

 1. Zníženie 50 % z poplatkovej povinnosti pre
  • poplatníkov vykonávajúcich prácu v zahraničí, v pravidelne sa opakujúcich intervaloch (napr. opatrovateľská služba...) po predložení dokladov preukazujúcich nárok na zníženie (potvrdenie od zamestnávateľa alebo agentúry, že vykonáva prácu v zahraničí alebo pracovnú zmluvu , pracovné povolenie alebo čestné vyhlásenie). V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj ich preklad
  • žiakov, študentov, s výnimkou študentov denne dochádzajúcich. Ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky, na splnenie podmienky na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku poskytne poplatník obci údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta prostredníctvom informačného systému, ku ktorému má mesto zriadený prístup, a potvrdenie o ubytovaní na internáte, resp. potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci )
  • poplatníkov žijúcich, alebo pracujúcich mimo trvalého bydliska, avšak na území SR, ktorí sa preukážu dokladom o prechodnom pobyte mimo miesta trvalého pobytu alebo kópiou potvrdenia o úhrade poplatku v mieste prechodného pobytu, alebo kópiou nájomnej zmluvy alebo zálohového predpisu od správcu nehnuteľnosti z ktorých je zrejmé, že poplatník uhrádza aj poplatok za odpad. Nájomná zmluva alebo zálohový predpis musia byť vystavené na meno poplatníka, alebo osobu, na ktorú je nájomná zmluva alebo zálohový predpis vystavený
 2. Zníženie sadzby poplatku na najnižšiu zákonnú sadzbu (0,0066 € na osobu kalendárny deň) za dni, ktoré sa poplatník nezdržiava na území mesta viac ako 90 dní pre
  • študentov študujúcich v zahraničí: - potvrdenie o návšteve školy sa požaduje ako doklad preukazujúci status žiaka alebo študenta, len ak žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, a aj potvrdením o ubytovaní mimo územia obce, alebo prechodným pobytom v mieste, kde študuje. V prípade, že potvrdenie bude vydané v inom ako slovenskom, alebo českom jazyku, mesto je oprávnené vyžiadať si od poplatníka preklad.
  • poplatníka užívajúceho nehnuteľnosť ako chatu a stavbu na individuálnu rekreáciu po predložení čestného prehlásenia s overeným podpisom o počte dní, ktoré sa nezdržiava na území mesta.
  • pre poplatníkov dlhodobo pracujúcich v zahraničí, ktorí sa preukážu originálom alebo kópiou potvrdenia príslušného orgánu o pobyte, vydaným podľa predpisov krajiny, v ktorej sa zdržiava, alebo nájomnou zmluvou, vystavenou na meno poplatníka, potvrdením zamestnávateľa, ktoré obsahuje adresu pobytu občana v zahraničí, pracovnou zmluvou, ktorá obsahuje adresu pobytu občana v zahraničí a po predložení čestného prehlásenia s overeným podpisom o počte dní, ktoré sa nezdržiava na území mesta. Nájomné a pracovné zmluvy musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami, inak sa pokladajú za neplatné. Pracovné zmluvy alebo potvrdenie zamestnávateľa, ktoré neobsahuje adresu pobytu poplatníka sa nepovažuje za relevantný doklad pre odpustenie poplatku. V prípade, že potvrdenie bude vydané v inom ako slovenskom, alebo českom jazyku, mesto je oprávnené vyžiadať si od poplatníka preklad.
 3. Odpustenie pomernej časti poplatku pre :
  • poplatníka umiestneného v zariadení sociálnych služieb, po predložení potvrdenia o umiestnení v zariadení sociálnych služieb, poplatníka umiestneného v zariadení na výkon trestu odňatia slobody, po predložení potvrdenia o vykonávaní výkonu trestu odňatia slobody.

Občanovi je možné poskytnúť iba jeden druh úľavy alebo odpustenia poplatku.

 

Vyrubovanie poplatku

 • Poplatok vyrubuje Mesto každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
 • Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, mesto vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
 • Vyrubenie poplatku a splatnosť určuje § 81 a § 81a zákona o miestnych daniach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených mestom v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím mesta určený v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

 

Poplatok je možné zaplatiť

 • bankovým prevodom na účet mesta Medzev alebo
 • v hotovosti v pokladni Mestského úradu, Štóska 6, v Medzeve

Poštový poukaz na zaplatenie dane nie je súčasťou rozhodnutia.

 

Prílohy

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V-obraze
Google play
App store

Preklad (translations)

Aktuálne počasie

dnes, streda 31. 5. 2023
jasná obloha 22 °C 12 °C
štvrtok 1. 6. polojasno 24/11 °C
piatok 2. 6. mierny dážď 21/13 °C
sobota 3. 6. jasná obloha 17/8 °C