Menu
Mesto Medzev
Medzev

Komunálny odpad

 

Kontakt

 • Oddelenie správy daní a poplatkov
 • Bc. Stanislava Schmiedtová
 • 055/4663113
 • stanislava.schmiedtova@medzev.sk 

 

Úradné hodiny

Pondelok 7:30 - 11:30 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 11:30 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 11:30 12:30 - 18:00
Štvrtok Nestránkový  
Piatok 7:30 - 11:30  

 

Oznamovacia povinnosť

Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť mestu vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a

 1. uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“); v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7 zákona o miestnych daniach aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti a ak je poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) zákona o miestnych daniach názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
 2. uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
 3. ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82 zákona o miestnych daniach, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.

Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť mestu do 30 dní odo dňa, kedy tieto nastali.

 

Sadzba poplatku

Sadzbu poplatku za odpad určuje mesto v súlade s ust. § 78 ods. 1 zákona o miestnych daniach, nasledovne:

 • paušálne za osobu a kalendárny deň v sume 0,082 €.
 • za vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu v sume  0,07 € / kg drobného stavebného odpadu.

 

Zníženie poplatku

Mesto v súlade s § 82 ods. 2 zákona o miestnych daniach poplatok zníži alebo odpustí za obdobie za ktoré poplatník mestu preukáže čestným vyhlásením, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta. Poplatník musí preukázať zľavu každý rok do 31. januára zdaňovacieho obdobia.

 

1/ Zníženie o 50 %  z poplatkovej povinnosti pre:

 1. Poplatníkov  vykonávajúcich    prácu  v zahraničí v pravidelne opakujúcich sa intervaloch  po predložení dokladov preukazujúcich prácu v zahraničí a to nasledujúcimi dokladmi: potvrdenie od zamestnávateľa alebo agentúry, že vykonáva prácu v zahraničí  alebo  pracovná zmluva, alebo pracovné   povolenie. Tieto doklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka. V  prípade, že  potvrdenie  nie je  v  slovenskom  alebo českom jazyku,  je  potrebné k dokladom predložiť aj ich preklad. 
 2. Žiakov, študentov, s výnimkou študentov denne dochádzajúcich. Ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky, na splnenie podmienky na zníženie poplatku poskytne poplatník mestu údaje        v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka  alebo študenta prostredníctvom informačného systému, ku ktorému má mesto zriadený prístup, a niektoré z nasledujúcich dokladov že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta: potvrdenie o návšteve školy potvrdenie o  ubytovaní na internáte, alebo  potvrdenie o  prechodnom pobyte v inej obci.
 3. Poplatníkov žijúcich, alebo pracujúcich mimo trvalého bydliska mesta, avšak na území SR, ktorí preukážu nárok na zníženie poplatkovej povinnosti niektorým z nasledovným dokladom: dokladom o  prechodnom pobyte mimo miesta trvalého pobytu – mesta alebo kópiou nájomnej zmluvy. Tieto doklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.

 

2/ Zníženie sadzby poplatku na najnižšiu zákonnú sadzbu 0,02 € za dni, ktoré sa poplatník nezdržiava na území mesta viac ako 90 dní  pre:

 1. študentov  študujúcich v zahraničí, na preukázanie statusu  žiaka alebo študenta  poskytne poplatník mestu potvrdenie o návšteve školy sídliacej mimo územia Slovenskej republiky, v prípade externého štúdia aj potvrdením o  ubytovaní mimo územia mesta Medzev, alebo prechodným pobytom v mieste, kde študuje. V  prípade,  že  potvrdenie  bude  vydané  v  inom  ako slovenskom, alebo českom  jazyku, je potrebné k nim priložiť aj preklad. Tieto doklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
 2. poplatníkov užívajúcich nehnuteľnosť ako chatu a stavbu na individuálnu rekreáciu, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v inej obci po predložení čestného prehlásenia s overeným podpisom, že užíva nehnuteľnosť ako chatu, a že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta.
 3. poplatníkov dlhodobo pracujúcich v zahraničí, ktorí sa preukážu niektorým z nasledovných dokladov: originálom alebo kópiou potvrdenia príslušného orgánu o pobyte v zahraničí, vydaným podľa predpisov krajiny, v ktorej sa zdržiava, alebo nájomnou zmluvou, vystavenou na meno poplatníka, alebo potvrdením zamestnávateľa, ktoré obsahuje adresu pobytu občana v zahraničí, alebo pracovnou zmluvou, ktorá obsahuje adresu pobytu občana v zahraničí. Tieto doklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka. Nájomné a pracovné zmluvy musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami, inak sa pokladajú za neplatné. Pracovné zmluvy alebo potvrdenie zamestnávateľa, ktoré neobsahuje adresu pobytu poplatníka sa nepovažuje za relevantný doklad pre odpustenie poplatku. V prípade, že potvrdenie bude vydané v inom ako slovenskom, alebo českom jazyku, mesto je oprávnené vyžiadať si od poplatníka preklad.

 

3/ Odpustenie pomernej časti poplatku za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta pre:

 1. poplatníka umiestneného v zariadení sociálnych služieb, po predložení potvrdenia o umiestnení v zariadení sociálnych služieb
 2. poplatníka umiestneného v zariadení na výkon trestu odňatia slobody, po predložení potvrdenia o vykonávaní  výkonu trestu odňatia slobody.

 

4/ Mesto v súlade s § 83 ods. 2 zákona o miestnych daniach zníži poplatok 50% poplatníkom:

 1. ktorí k 1. januáru zdaňovacieho obdobia dovŕšia vek  70 rokov. O toto zníženie nie je potrebné žiadať, je automaticky zohľadnené v daňovom výmere.
 2. ktorí sú držiteľom preukazov ZŤP - po predložení preukazu ZŤP.

Občanovi je možné poskytnúť iba jeden druh úľavy alebo odpustenia poplatku.

 

Vyrubovanie poplatku

 • Poplatok vyrubuje Mesto každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
 • Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, mesto vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
 • Vyrubenie poplatku a splatnosť určuje § 81 a § 81a zákona o miestnych daniach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených mestom v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím mesta určený v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

 

Poplatok je možné zaplatiť

 • bankovým prevodom na účet mesta Medzev alebo
 • v hotovosti v pokladni Mestského úradu, Štóska 6, v Medzeve

Poštový poukaz na zaplatenie dane nie je súčasťou rozhodnutia.

 

Prílohy

Facebook

facebook odkaz

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12
13
14 15 16 17 18 19
20 21 22 23
24
25 26
27 28 29 30
31 1 2

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Preklad (translations)

Aktuálne počasie

dnes, utorok 28. 5. 2024
slabý dážď 22 °C 14 °C
streda 29. 5. slabý dážď 22/12 °C
štvrtok 30. 5. mierny dážď 21/12 °C
piatok 31. 5. mierny dážď 20/12 °C