Menu
Mesto Medzev
Medzev

2016


ÚVOD

Toho roku naďalej pretrvávala migračná kríza utečencov a snaha štátov Európskej únie ju riešiť. V súvislosti s tým vyslalo Slovensko viacerých policajtov mimo Slovenska na ochranu štátnych hraníc Schengenského priestoru do Slovinska, Grécka, Maďarska, Bulharska a Srbska.

Celoročne sa niesla aj téma a diskusia o teroristických útokoch, ktoré na šťastie Slovensko nezasiahli.

15. – 17. apríla sa v Bratislave uskutočnilo bezpečnostné fórum Globsec za účasti asi 1000 hostí zo 70 krajín. Medzi hlavnými témami bola otázka teroristických hrozieb v Európe.

Po celý rok pretrvával aj problém v riešení požiadaviek učiteľov, konkrétne išlo o zvýšenie platov v školstve a financovanie školstva ako celku.

Dňa 5. marca sa uskutočnili parlamentné voľby. Oficiálnym víťazom parlamentných volieb sa stala strana Smer-SD so ziskom 28,28 %, čo jej vynieslo 49 kresiel v parlamente. Druhá v poradí, strana SaS, získala 12,10 % s 21 kreslami. Tretím najúspešnejším bolo hnutie OĽaNO-NOVA s počtom hlasov 11,02 % s 19 kreslami. Okrem týchto strán sa do parlamentu dostali aj SNS s 8,64 % hlasov s 15 kreslami, Kotleba- Ľudová strana Naše Slovensko s počtom hlasov 8,04 % s 14 kreslami. Ďalej Sme rodina – Boris Kollár s počtom hlasov 6,62 % s 11 kreslami, Most-Híd získal 6,5 % s 11 kreslami. Nakoniec #Sieť dostala od voličov 5,6 %, čo jej vynieslo 10 postov v parlamente. Volebná účasť dosiahla 59,82 %.

Pre porovnanie ako sa volilo v našom meste: Smer-SD získalo 43,95 %, Kotleba-Ľudová strana Naše Slovensko 20,22 %, OĽANO-NOVA 18,89 %, Most-Híd 15,61 %, #Sieť 13,43, SaS 12,18 %, SNS 8,98 % a Sme rodina – Boris Kollár 7,41 %.

V súvislosti s výsledkami parlamentných volieb a úspechu Kotlebovej strany, sa v spoločnosti zdvihla vlna odporu proti extrémizmu. Čo obyvateľstvo dalo na vedomie na mnohých zhromaždeniach.

V mesiaci apríl neobišli choroby ani našich politikov, Robert Fico sa podrobil operácie srdca a Andrej Danko žalúdka.

25. mája vláda schválila nomináciu Miroslava Lajčáka na kandidatúru na post generálneho tajomíka Organizácie Spojených národov.

30. júna prebralo Slovensko historicky prvé európske predsedníctvo v Rade Európskej únie a 1. júla sa Slovenská republika ujala rotujúceho predsedníctva, ktoré na druhý polrok prebrala od Holandska.

14. júla bolo po prvý krát vo Francúzku použité nákladné auto ako vražedná zbraň.

16. septembra sa lídri 27 členských krajín Európskej únie stretli na neformálnom summite v Bratislave bez Veľkej Británie. Summit bol pre Európsku úniu prvým smerovaným krokom v období, keď sa Veľká Británia rozhodla ukončiť členstvo v únii.

Žiaľ život prináša aj smutné správy o to smutnejšie, že sa tento prehľad najdôležitejších udalostí na Slovensku v tomto roku končí práve úmrtím. 5. októbra prebehla Slovenskom správa, že bývalý slovenský prezident Michal Kováč zomrel vo veku 86 rokov v nemocnici svätého Michala v Bratislave na zlyhanie srdca.

 

MESTSKÁ SAMOSPRÁVA A ROZPOČET MESTA

Funkciu primátorky mesta toho roku naďalej vykonávala pani JUDr. Valéria Flachbartová.

Zloženie Mestského zastupiteľstva pozostávalo z týchto poslancov:
Ing. Rajmund Antl, Ing. Gabriel Böhm, Ervín Flegner, Gertrúda Frantzová, Mgr. Michaela Frantzová, Ján Imling, Vojtech Klučarovský, Ing. Valter Müller, Tibor Pačay, Igor Smorada, Mgr. Matej Smorada.

V určitých úkonoch, ktoré sú uvedené v zákone o obecnom zriadení zastupoval pani primátorku za jej neprítomnosti zástupca primátorky poslanec Ervin Flegner.

Pri Mestskom zastupiteľstve pracovali tohto roku tieto komisie:
Komisia ochrany verejného záujmu, ktorú viedla predsedníčka komisie Gertrúda Frantzová a mala dvoch členov Mgr. Michaelu Frantzovú a Tibora Pačaya.
Komisia financií a správy majetku, vyraďovania a likvidácie, ktorej predsedal Ing. Valter Müller, členovia komisie boli: Mgr. Matej Smorada. Gertrúda Frantzová, Ing. Ida Višňovská.
Komisia verejného poriadku a sociálnych vecí s predsedom Vojtechom Klučarovským a s členmi
Jánom Imlingom, Igorom Smoradom, Mgr. Michaelou Frantzovou a Ing. Rajmundom Antlom.
Komisia školstva, kultúry a športu s predsedom Jánom Imlingom a členmi komisie boli: Mgr. Michaela Frantzova, Ing. Rajmund Antl, Vojtech Klučarovský, Mgr. Rudolf Müller, Eva Revicka a Ladislav Schuster.

Občianske sobáše vykonávali okrem pani primátorky poslanci: Ervín Flegner, Gertrúda Frantzová a Ing. Valter Müller.

Prednostu mestského úradu vykonával Ing. Jozef Schmiedl a hlavného kontrolóra Ing. Gerhard Ballasch.

Mestské zastupiteľstvo v tomto roku zasadalo 8 – krát a na svojich zasadnutiach prijalo 157 uznesení a schválilo tieto všeobecne záväzné nariadenia:

Na svojom zasadnutí dňa 7. apríla:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2016/1 – o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania na území mesta Medzev. S platnosťou od 26. apríla 2016.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2016/2 – o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami. S platnosťou od 26. apríla 2016.

Na svojom zasadnutí dňa 5.mája:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2016/3 – o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta. S platnosťou od 1. júla 2016.

Na svojom zasadnutí dňa 11.augusta:
Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2013/2 – o financovaní škôl a školských zariadení na území mesta Medzev. S platnosťou od 1. septembra 2016.

Na svojom zasadnutí dňa 8.decembra:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2016/4 – o miestnych daniach na území mesta Medzev. Týmto nariadením s platnosťou od 1. januára 2017 sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie č. 2014/4 o miestnych daniach na území mesta Medzev zo dňa 30.októbra 2014.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2016/5 – o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Mesta Medzev. Týmto nariadením s platnosťou od 1. januára 2017 sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie č. 2014/2 – o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Mesta Medzev zo dňa 30.októbra 2014 a Všeobecné záväzné nariadenie č. 2015/5 zo dňa 19.novembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 2014/2 – o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Mesta Medzev zo dňa 30.októbra 2014.

Po uplynutí volebného obdobia hlavného kontrolóra, bol dňa 30. júna vo voľbách zvolený za Hlavného kontrolóra mesta Medzev Ing. Valter Müller podľa §18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. septembra. Na základe tejto voľby sa Ing. Valter Müller vzdal mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Medzev s účinnosťou k 31. augustu. Následne bol z vyššie uvedeného dôvodu Ing. Valter Müller odvolaný z predsedníctva Komisie financií a správy majetku, vyraďovania a likvidácie a táto úloha bola zverená Gertrúde Frantzovej.

Igor Smorada bol ako člen doplnený do Komisie financií a správy majetku, vyraďovania a likvidácie.

Na uvoľnené miesto poslanca nastúpil náhradník Mgr. Rudolf Müller, na základe výsledkov volieb zo dňa 15. novembra 2014. Poslanecký sľub zložil dňa 29. septembra. Jeho členstvo v Komisii školstva, kultúry a športu bolo naďalej potvrdené už ako z radu poslancov.

Mestský podnik služieb pod vedením Ing. Jozefa Schmera zabezpečoval tohto roku hlavne: údržbu verejnej zelene, verejného osvetlenia a rozhlasu, zimnú údržbu komunikácií, cintorínske a pohrebné služby, čiastočný odvoz tuhého domového odpadu a separovaný zber a poskytoval dopravné služby. Kultúrnu činnosť v našom meste organizovalo a koordinovalo Mestské kultúrne stredisko, ktorého vedúcim je Ing. Jaroslav Stehlík. V rámci tohto strediska bola prevádzkovaná

Mestská knižnica a boli zabezpečované prenájmy priestorov napr. sála, jedáleň, kuchyňa ale aj iné priestory na záujmové činnosti.

Pri Mestskom úrade bol činný Zbor pre občianske záležitosti pod vedením Alexandry Gašparovej. V tomto roku zbor už tradične zabezpečoval úkony hlavne ako, uvítania do života, občianske sobáše a občianske pohreby.

Dobrovoľný hasičský zbor je garantom bezpečnosti pred požiarmi a poskytuje pomoc v prípade požiarov, povodní a iných mimoriadnych udalostí.

Mesto hospodárilo v tomto roku s týmto rozpočtom:
Príjmy: 3 458 447,87 Euro.
Výdavky: 3 151 440,73 Euro.
Prebytok: 307 007,14 Euro.

 

ŠTÁTNA SPRÁVA

Funkciu prezidenta Slovenskej republiky na základe volieb z roku 2014 vykonával Andrej Kiska.

23. marca prijal prezident Andrej Kiska z rúk Róberta Fica demisiu doterajšej vlády, vzápätí vymenoval predsedu Smeru-SD, Róberta Fica do čela novej vlády. Vládne posty si rozdelili koaliční partneri nasledovne, Smer – SD 9 kreslá, Slovenská národná strana 3 kreslá, Most-Híd 2 kreslá a #Sieť 1 kreslo.

19. augusta, z dôvodu rozdielnych názorov medzi koaličnými partnermi, koaliční lídri Róbert Fico, Andrej Danko, Béla Bugár a Roman Brecely rokovali na zúžení štvorkoalície na trojkoalíciu bez strany #Sieť. Vo vláde zostali politické strany: SMER – SD, Most – Híd a Slovenská národná strana.

Predsedu národného zhromaždenia Petra Pellegriniho po voľbách vystriedal Andrej Danko.

1. apríla odchádza z postu predsedu Okresného úradu Košice – okolie Peter Derevjaník a vedením úradu je poverená Marta Maková.

15. júna na návrh ministra vnútra Róberta Kaliňáka schválila vláda výmenu 25 z celkovo 72 prednostov okresných úradov, medzi nimi i menovanie prednostky Okresného úradu Košice – okolie.

Od 1. júla nastúpila do úradu PhDr. Denisa Vargová Lukáčová.

 

MIESTNÁ ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA

Funkciu predsedu Košického samosprávneho kraja vykonával tohto roku naďalej JUDr. Zdenko Trebuľa na základe volieb z roku 2013.


PRENESENÁ PÔSOBNOSŤ ŠTÁTNEJ SPRÁVY NA SAMOSPRÁVU

Mesto toho roku v súvislosti zo Zákonom č. 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov uplatnilo svoju pôsobnosť konkrétne:

Vykonávalo úlohy stavebného úradu pre vlastné mesto ako aj pre obce Vyšný Medzev a Štós. Túto činnosť zabezpečoval stavebný úrad prostredníctvo zamestnanca Mestského úradu Michala Hanigovského.

V oblasti školstva, ako zriaďovateľ, určilo na základe dohôd so susednými obcami školský obvod zahrňujúci aj obce Vyšný Medzev a Štós a bolo zriaďovateľom Základnej školy – Grundschule Medzev.

Matričná činnosť bola zabezpečená prostredníctvom matrikárky Alexandri Gašparovej. 

 

ZAHRANIČNÉ STYKY

Aj tohto roku sme boli mimoriadne činný v Charte európskych vidieckych obcí. Charta sa postupne rozrástla s rozširovaním Európskej únie. Dnes má 28 členov a teda máme prakticky vo všetkých štátoch únie jednu partnerskú obec. Tradične udržiavame styky aj s partnerským mestom Holice v Čechách a obcou Rátka v Maďarsku.

Okrem mesta nadviazala aj Základná škola – Grundschule partnerský vzťah medzi Základnou školou v Holiciach. Škola sa už piatykrát zapojila do projektu Medzinárodného mesiaca školských knižníc výrobou záložiek do knihy a následnou výmenou týchto záložiek medzi jednotlivými školami. Ako partnerská škola bola vybratá Základná škola v Holiciach.

V sobotu 3. septembra sa 6 členná delegácia nášho mesta zúčastnila na 23. Medzinárodnom národnostnom festivale 2016 v našej partnerskej obci Rátka v Maďarsku. Okrem oficiálnej delegácii, ktorej účastníkmi boli: JUDr. Valéria Flachbartová, Gertrúda Frantzová, Tibor Frantz, Katarína Pačayová, Mgr. Matej Smorada a Tibor Pačay, naše mesto reprezentoval aj Karpatskonemecký spolok so svojím spevokolom Goldseifen a tanečnou skupinou Schadirattam. Tohto roku uplynulo 15 rokov od podpísania partnerskej medzinárodnej spolupráce medzi našim mestom a obcou Rátka, z tohto titulu bola aj našej pani primátorke pri tejto príležitosti odovzdaná ďakovná plaketa.

 

VÝZNAMNÉ NÁVŠTEVY

Dňa 15. apríla sa v Mestskej knižnici uskutočnila beseda s úspešnou slovenskou spisovateľkou Janou Pronskou. Narodila sa v Gelnici a so svojou rodinou žije v Nálepkove. Jej knihy patria medzi historicko – romantickú beletriu. Námety čerpá pre svoje knihy zo skutočných historických príbehov.

12. mája naše mesto navštívil veľvyslanec Nemeckej spolkovej republiky Thomas Götz s manželkou za doprovodu Rudolfa Schustera a predsedu V. regiónu Karpatskonemeckého spolku Petra Sorgera.

2. júna navštívil naše mesto opäť Rudolf Schuster s rektorom Debrecínskej univerzity Prof. Dr. Zoltánom Szilvássym a s ďalšími priateľmi z Rakúska a Maďarska.

Dňa 10. júna nás navštívil náš rodák Gabriel Kocák a prijal naše pozvanie na besedu, ktorá sa uskutočnila v historickej sále mestského kultúrneho strediska. Z pomocníka v bavorskej reštaurácii sa vypracoval na kuchára reštaurácií ocenených michelinskými hviezdičkami v Salzburgu, v Brüsseli a v Holandsku. Pracoval ako šéfkuchár v luxusnej salzburskej reštaurácii Schloss Aigen. Hostil celebrity ako Cameron Diaz, George Michaela, Toma Cruisa či thajskú kráľovskú rodinu. Bolo to milé, príjemné, spontánne stretnutie a voľná debata o ceste, ktorú prešiel, kým sa stal tým, čím je dnes.

V dňoch 14. až 18. júla sa uskutočnilo stretnutie delegátov Charty európskych vidieckych sídiel. Bolo to 27. veľké stretnutie charty, kedy sa Medzev zmenil počas takmer piatich dní na európsku obec, v ktorej ste mohli na ulici stretnúť naraz Portugalca, Taliana, Slovinca, Švéda, Dána a ostatných príslušníkov európskych štátov, ktorí sú členmi Európskej únie. Nebolo jednoduché zorganizovať stretnutie s účasťou takmer 270 hostí z každého kúta Európy, hovoriacich rôznymi jazykmi a rôzneho veku. Bolo úžasné vnímať našu súdržnosť, priateľskosť a schopnosť spolupodielať sa na tom, aby celé stretnutie bolo úspešné a aby sme patrične odprezentovali naše mesto a Medzevčanov. Jednotliví hostia boli ubytovaný v 68 - mich rodinách. Neustála pozornosť im bola venovaná od 34 početného týmu, okrem členov rodinných príslušníkov u ktorých boli hostia ubytovaní. Po príchode jednotlivých delegácií a privítaní jednotlivých delegácii v priestoroch mestského úradu sa odobrali členovia delegácií do rodín, ktoré ich ubytovali. V piatok ráno začal oficiálny program spoločnou omšou. Po omši, pokračoval program sprievodom všetkých delegácii mestom za sprievodu dychovej hudby Medzevčanka. Po slávnostných uvítacích príhovoroch bol odhalený pamätný monument v areáli základnej školy. Má tvar vodného kolesa a lopatky kolesa tvoria tabuľky s názvami partnerských obcí a krajín. Poobede program pokračoval svojou pracovnou časťou na tému: „Ako rozšírenie Európskej únie v roku 2004 ovplyvnilo občanov v malých vidieckych komunitách v Európe?“ Deň sa ukončil kulinárskym večerom, na ktorom každá krajina prezentovala svoje národné špeciality. Nasledujúci deň predobedom patril športovým aktivitám a poobede sa pokračovalo na workshopoch, navštívila sa priemyselná zóna, hámor v Šugove, múzeum kinematografie a hvezdáreň. Večer, spestril kultúrny program. V nedeľu ráno sa hostia vypravili historickým vlakom navštíviť metropolu východného Slovenska, Košice. Večer sa všetci hostia s hostiteľmi stretli na rozlúčkovom večeri, s večerou a s kultúrnym programom. Naše mesto tu odovzdalo štafetu nasledujúcemu usporiadateľovi veľkého stretnutiu charty v roku 2017, mestu Kannus vo Fínsku.

9. decembra sa v Historickej sále Mestského kultúrneho strediska pod záštitou nášho rodáka prezidenta Slovenskej republiky v rokoch 1999 až 2004 Rudolfa Schustera, konala výstava obrazov „Historický Medzev vo výtvarnom umení Zoltána Enzoe Nagya“. Tieto obrazy umelec maľoval pre exprezidenta a on sa rozhodol, pri príležitosti 650 – tého výročia hámorníctva v Medzeve, v spolupráci s mestom, usporiadať túto výstavu, ktorá bola spojená aj s premietaním filmu „Hámorníci Medzeva“. Tejto výstavy sa zúčastnilo veľa vzácnych hostí a predstaviteľov nášho regiónu. Po privítaní hostí a otvorení, ktoré vykonala pani primátorka, odovzdala slovo pani riaditeľke Základnej umeleckej školy, ktorá tento večer sprevádzala slovom. Pri tejto príležitosti vyspovedala aj samotného umelca. Po tomto rozhovore nasledoval krátky kultúrny program, ktorý otvorila operným spevom manželka Zoltána Enzoe Nagya, pani Lívia Nagyová. Po nej nasledovalo vystúpenie Akordeónového súboru Základnej umeleckej školy. Po ukončení hudobných vystúpení nasledovalo premietnutie vyššie spomenutého filmu, obhliadka vystavených obrazov s krátkou slávnostnou recepciou. 


PRIEMYSEL, POĹNOHOSPODÁRSTVO, OBCHOD, SLUŽBY

V meste je činných niekoľko priemyselných podnikov:

Výroba firmy Rosenberg – Slovakia s.r.o. Medzev je zameraná na tlakové liatie. Hlavným výrobným programom je odlievanie odliatkov technológiou tlakového liatia ako výroba magnetických obvodov a komponentov pre ventilátory, výroba rotorov a statorov pre elektromotory. Opracovanie týchto odliatkov a súčiastok ktoré boli zhotovené na vysekávacích lisoch sa vykonáva na počítačovo číslicovo riadených strojoch.

Firma TOM TERM s.r.o. je výrobca kúpeľňových radiátorov. Na tuzemský i zahraničný trh ponúka široký sortiment výrobkov do kúpeľní a interieru. Moderné technologické zariadenia umožňujú výrobu radiátorov v tej najvyššej kvalite. Výrobky zodpovedali európskej norme a boli certifikované pre slovenský trh. Tepelné výkony boli merané v medzinárodnej certifikovanej skúšobni v Stutgarte. Konateľom obidvoch týchto firiem je Ing. Zoltán Tomásch.

Firma Kolonial Košice sa zaoberá podnikateľskými príležitosťami v rámci Košického a Prešovského kraja. Medzi hlavné projekty patrí projekt Medzev, kde v súčasnosti zamestnáva v rámci strojárskej výroby aj so zaangažovaním marginalizovanej rómskej komunity do 50 zamestnancov. Priebežne sa využívajú technológie ako, fiber laser, vysekávací lis, ohrňovací lis, zváracie technológie a linky na povrchovú úpravu práškovou farbou či mokrým striekaním. Predsedom predstavenstva je Ing. Ladislav Drabik a riaditeľom spoločnosti Slavomír Takáč.

Transport systém spol. s.r.o. je projekčnou, konštrukčno – výrobnou firmou, ktorá sa zaoberá projektovaním a výrobou dopravných liniek a transportných zariadení od prípravy projektu, cez konštrukciu zariadení, výrobu, dodávku a montáž liniek na kľúč. Dopravníkové a transportné systémy sa zvyčajne skladajú prevažne z modulárnych dopravných prvkov ako sú: valčekové trate, zdvíhacie zariadenia, otočné stoly, priečne presuvné dopravníky, priečne pásové dopravníky, jednodráhové závesné dopravníky, dvojdráhové závesné dopravníky, reťazové dopravníky a oceľové konštrukcie ktoré dopĺňajú individuálne konštrukčné riešenia. Konateľom firmy je Roland Frindt.

Firma ZAMRE s.r.o. sa zaoberá zákazkovou výrobou zámočníckeho charakteru, povrchovou úpravou práškovou vypaľovacou farbou, výrobou bezpečnostných mreží s certifikáciou, mreží do dvojskla, výrobou a montážou zábradlí, brán a plotov, rohových zábran k regálom a pod. Konateľom firmy je Branislav Oravec.

Hlavnou výrobnou náplňou spoločnosti KOV TVAR s.r.o. je výroba a montáž ľahkých oceľových a nerezových konštrukcií a doplnkov do bytových domov, rodinných domov, občianskych stavieb. V oblasti výroby do priemyselných objektov sa spoločnosť venuje hlavne výrobe schodísk, zábradlí, plošín, strešných nosníkov a prístreškov.

Spoločnosť FORTE RED s.r.o má v našom meste prevádzku, ktorej výrobný program je piliarske spracovanie guľatiny. Konatelia spoločnosti sú: Jarmila Barthová a Ing. Amália Miškovičová.

Hydinárska farma – Pöhm & Göbl je firma ktorá produkuje kuracie vajcia a sprostredkuje ich predaj. Ich majiteľmi sú Rudolf Pöhm a Eduard Göbl.

Mestský podnik lesov obhospodaruje lesy nachádzajúce sa v katastri nášho mesta. Riaditeľom podniku je Ing. Gabriel Pöhm.

Obchodnú sieť tvorilo viacero potravinárskych obchodov a to hlavne Coop Jednota
na Sídlisku Mladosť, Fresh na Kováčskej ulici a Agro Milk na Štóskej ulici.

Priemyselné tovary ponúkajú Technokov a Stavebniny, Textil a Obuv na Kováčskej ulici.

Služby dopravného charakteru zabezpečujú Technické služby.

Služby motoristom ponúka Autoservis na Robotníckej ulici a Čerpacia stanica.

Taktiež je zabezpečená poštová služba prostredníctvom Slovenskej pošty a Slovenská sporiteľňa sprostredkúva finančné služby pre obyvateľov ako aj podnikateľské subjekty.

 

CESTOVNÝ RUCH A VIDIECKY TURIZMUS

Pre cestovný ruch a turistov v tomto roku zabezpečoval ubytovacie služby a reštauračné služby hlavne Helion a podobne poskytuje reštauračné služby aj Kondor. Príjemné posedenie pri káve alebo čaji poskytuje Galéria Café. Tieto zariadenia sa nachádzajú na námestí nášho mestečka.

Ďalšie zariadenia na posedenie v blízkosti námestia je Čili bar, Havana Club a cukráreň.

Na Štóskej ulici sa nachádza typický hostinec Baránok.

Na konci Štóskej a ústia Hámorníckej ulice sa nachádza doškolovacie stredisko vysokých pecí U.S.Steel Košice, ktoré sa využíva hlavne pre rekreačné účely zamestnancov tejto firmy.

V neďalekej Šugovskej doline sa nachádza Ranč Šugov, ktorý však toho roku bol otvorený len v období školských prázdnin a zabezpečoval pobyt detí v prírode aj zo základným výcvikom jazdy na koňoch.

Návštevníci nášho mestečka majú možnosť navštíviť Kinematografické múzeum rodiny Schusterovcov a hvezdáreň, ktoré sa nachádzajú na Štoskej ulici. O histórii hámorníctva sa môžu dozvedieť taktiež návštevou hámra v Šugovskej doline ako aj na Štóskej ulici.

Naše mestečko je vhodným východiskovým miestom pre turistické trasy do Volovských vrchov a Slovenského krasu. Z námestia vedie žltá turistická značka na severovýchod cez Vyšný Medzev na hrebeň Volovských vrchov do sedla Trohánka. Na juhozápad nás cez ulicu Grunt zavedie na hrebene Slovenského krasu, konkrétne na Krížnu poľanu. Modrá turistická značka vedie cez Štósku ulicu a neskoršie odbočuje do Zlatnej a smeruje opäť na hrebeň Volovských vrchov do sedla Jedlovec.

 

OBYVATEĽSTVO

Naše mesto malo na začiatku tohto roku 4041 obyvateľov z toho bolo 2041 mužov a 2000 žien. Narodilo sa 62 detí a zomrelo 41 obyvateľov. Z mesta sa odsťahovalo 34 obyvateľov a prisťahovalo rovnaký počet 34 osôb. Koncom roka malo mesto 4062 obyvateľov.

Dr. Heinz Schleusener uverejnil v Mesačníku Nemcov na Slovensku v Karpatenblatt sériu článkov o medzevčanoch.

V júnovom čísle o Michaelovi Schmiedtovi pod názvom Obchodník a poeta Michael Schmiedt (1897 – 1089).

V júlovom čísle o Georgovi Ludvigovi pod názvom Jeden lekár z Medzeva Dr. Georg Ludvig (1842 – 1903).

V septembrovom čísle o Josefovi Lepeschovi pod názvom Jeden pivovarník z Medzeva – Josef Lepesch (1815 – 1894).

 

DOPRAVA A SPOJE

Západo – východná os je hlavným dopravným koridorom nášho mesta. Je osou polyfukčnou a viažu sa na ňu aj zariadenia cestnej a železničnej dopravy. V súčasnej dobe je žiaľ na železnici vylúčená osobná doprava a jedinou osobnou hromadnou dopravou zostáva autobusové spojenie v smere Košice, Smolník a Vyšný Medzev, z autobusových zastávok, Mariánske námestie, železničná stanica a Štóska ulica most.

 

VÝSTAVBA A ZMENY CHARAKTERU MESTA 

Mesto sa aj v tomto roku pokúšalo usporiadať zdedené majetkoprávne vzťahy v oblasti nehnuteľností bývalého režimu a z tohto titulu odpredalo zo svojho majetku v dvoch prípadoch pozemky pod vystavanými garážami o rozlohe 53 m2, ktoré boli v majetku súkromných osôb.

Priamym predajom odpredalo mesto pozemky o výmere 6774 m2 .

Najväčšou a najvýznamnejšou stavebnou akciou v našom meste bolo dobudovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie s prípojkami. Táto stavba bola realizovaná Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a financovaná v rámci projektu „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva“.

Stavba vytvorila technické podmienky napojenia sa na kanalizáciu prakticky všetkých subjektov v meste a prispeje zásadne k zvýšeniu čistoty životného prostredia. Konkrétne bolo 22. júla ukončené a kolaudované dobudovanie vodovodu a taktiež kolaudovaná rekonštrukcia nevyhovujúceho vodovodného potrubia aby vyhovovalo súčasným normám. 15. decembra sa vykonala kolaudácia kanalizácie mesta po dokončení jej výstavby a po vyasfaltovaní komunikácií v miestach kde asfaltový povrch chýbal v súvislosti s touto výstavbou.

Akcie, ktoré boli financované z priameho rozpočtu mesta:

18. januára uskutočnená zmena v užívaní časti budovy Domu stretávania Karpatskonemeckého spolku na jednu triedu materskej školy z dôvodu nedostatku miest v Materskej škole na Mariánskom námestí.

Udržiavanie miestnych a účelových komunikácii a to, doasfaltovaním povrchu časti miestnych komunikácií na ulici Grunt a asfaltovanie miestnych komunikácii na Jarnej ulici.

Rekonštrukcia kamerového bezpečnostného systému mesta.

Oprava bežeckej dráhy, tartanovým povrchom a oprava doskočiska v areály Základnej školy – Grundschule.

Inštalovanie novej brány materskej školy na Mariánskom námestí.

31. decembra, bola vykonaná kolaudácia a uvedenie do prevádzky dvojpodlažnej prístavby materskej školy v rómskej osade. Táto stavba bola realizovaná prostredníctvom poskytnutia finančných prostriedkov Ministertstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Akcie, ktoré zabezpečovali jednotlivé podnikateľské subjekty alebo súkromné osoby v našom meste vo vlastne réžií:

13. júla, bola uskutočnená zmena užívania časti predajne potravín COOP JEDNOTA na Sídlisku Mladosť na kaviareň.

5. Októbra bolo skolaudované rozšírenie skladových a predajných priestorov predajne MILK – AGRO.

Okrem vyššie uvedených akcií boli dokončené a skolaudované tri rodinné domy.

 

ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA PRÁCA

Na obvodnom zdravotnom stredisku na Kováčskej ulici je umiestnených niekoľko ambulancií.

V ambulancii praktického lekára pre dospelých ordinuje MUDr. Ondrej Gajdoš. V ambulancii lekára pre deti a dorast ordinuje MUDr. Katarína Gajdošová. V stomatologickej ambulancii ordinujú MUDr. Anna Gazdagová a MUDr. Martin Gazdag.

Služby v oblasti stomatológie poskytuje aj zubná technika na Partizánskej ulici.

V tejto budove zabezpečuje firma Cumulus s.r.o. aj rehabilitačné pracovisko. Ďalšími subjektmi sú lekáreň a záchranná služba.

V oblasti sociálnej je potrebné spomenúť, že základná škola sa každoročne zapája do akcie „Biela pastelka“. Tohto roku 23. septembra žiaci z 8. a 9. ročníka v rámci tejto akcie vyzbierali predajom pasteliek sumu 541,28 Euro. Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

Mesto toho roku zabezpečovalo opatrovateľskú službu pre štyroch obyvateľov a organizovalo vykonávanie menších obecných služieb.

 

ŠKOLSTVO

V našom meste sme toho roku evidovali naďalej tri školy. Základnú školu - Grundschule Medzev, pod vedením jej riaditeľa Ervína Schmotzera. Základná umelecká škola v Medzeve s riaditeľkou Máriou Csontosovou a Materskú školu s riaditeľkou Irenou Sedlákovou. Základná škola a materská škola prevádzkovali svoje kuchyne a jedálne.

Dňa 29. marca sa v historickej sále zišli všetci pedagogickí aj nepedagogickí pracovníci školských zariadení nášho mesta, aby dôstojne oslávili „Deň učiteľov“. Z ich radov boli za svoje zásluhy ocenení Plaketou mesta Medzev a kyticou kvetov títo pracovníci: pani Adriana Bröstlová učiteľka Materskej školy na Mariánskom námestí, pani Mgr. Beatrix Pospíšilíková učiteľka 1. stupňa a zástupkyňa riaditeľa Základnej školy – Grundschule pre 1. stupeň, pani Ing. Gertrúda Schürgerová učiteľka a zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň Základnej školy – Grundschule, pán Mgr. Rudolf Müller učiteľ Základnej školy – Grundschule, pani Mgr. art. Jarmila Grandetti učiteľka Základnej umeleckej školy. V tento ich slávnostný deň ich prišli pozdraviť krátkym programom aj ich žiaci a to zo Základnej umeleckej školy a materskej školy. Oslava bola zakončená krátkou slávnostnou recepciou.

Hudobný odbor v Základnej umeleckej škole patrí medzi pevné piliere školy. Paleta úspešných výsledkov s talentami, ktoré nás reprezentovali na súťažiach v tomto roku bola:
Oblastná klavírna súťaž „Snina 2016“ – zlaté pásmo – Terézia Kolesárová, Celoslovenská klavírna súťaž „Rečou klavíra“ – Kysucké Nové Mesto – zlaté pásmo Michal Blažej, Spišská Nová Ves – krajské kolo súťaže „Hnúšťanský akord“ v predmete hudobná náuka – 3. Miesto.

Aj materská škola sa zapájala do rôznych aktivít: 

Romanka Halásová získala dve druhé miesta s ďakovným listom pre školu v súťaži „Staň sa ilustrátorom“.

V Jasove a v Košiciach súťažila Karina Balláschová, v prednese a získala pre školu diplom a ďakovný list.

V speváckej súťaži v Moldave nad Bodvou nás reprezentovala Soňa Herichová, ktorá bola odmenená diplomom a ďakovným listom pre materskú školu.

Významným dňom pre našu Materskú školu bol 1. apríl, kedy sa vďaka veľkej podpore pani primátorky a poslancov mestského zastupiteľstva a vedeniu Karpatskonemeckého spolku otvorilo elokované pracovisko Materskej školy v Medzeve na Štóskej ulici v priestoroch Karpatskonemeckého spolku. Slávnostné otvorenie spestrili deti krátkym programom. Toto rozhodnutie čiastočne riešilo nedostatok miest v materskej škôlke.

13. apríla bol veľkým dňom pre našich predškolákov. Deti v sprievode rodičov prešli z materskej školy do základnej školy a v triede Základnej školy – Grundschule, spestrenej rozprávkovými postavičkami, hravo zvládli úlohy, a tak predviedli svoje vedomosti. Ako spomienku si odniesli pamätný list a drobné darčeky.

V ten istý deň poobede navštívili Mladí záchranári a hasiči zo Základnej školy – Grundschule materskú školu, kde predviedli svoje zručnosti pri záchrane a ošetrovaní ranených a pri hasení požiaru.

Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany sa konala toho roku v Herľanoch. Súťaž bola určená pre II. stupeň základných škôl. Súťažilo sa v týchto disciplínach: Civilná ochrana, Pohyb a pobyt v prírode, Zdravotnícka príprava, Hasenie malých požiarov, Streľba zo vzduchovky a Testy. Družstvo žiakov našej školy sa umiestnilo na peknom štvrtom mieste, tvorili ho dvaja chlapci a dve dievčatá: Johana Galambová, Eszter Csordášová, Marcel Polyák a Róbert Frantz.

Osem žiakov našej školy, Daniel Kaleta, Marco Tóth, Filip Franz, Boris Rabinčák, Samuel Kraus, Šimon Ballasch, Daniel Brösztl, Roman Antl, sa zúčastnili najväčšieho turnaja v minihádzanej v strednej Európe – Playminihandball Stupava 2016. Na turnaji hralo 69 družstiev z 3 krajín spolu 620 hráčov. V kategórii našich žiakov malo zastúpenie 30 družstiev. Chlapci odohrali 8 zápasov, v ktorých 4 – krát zvíťazili, 1 –krát remizovali a 3 – krát prehrali, umiestnili sa na sedemnástom mieste.

4. novebra materská škola slávila svoj „Deň materský škôl na Slovensku“ a v popoludňajších hodinách krásne Helloweenské popoludnie. V predpoludňajších hodinách v parku pred materskou školou deti rozmiestnili postavičky, ktoré doma spolu so svojimi rodičmi vytvorili. O 16:00 hodine v historickej sále Mestského kultúrneho strediska mal pre nich pripravený program „Ujo Ľubo“ a to rozprávku O medovníkovom domčeku. Po programe sa na námestí rozsvietili lampióny a detičky za sprievodu melódií z mestského rozhlasu pochodovali okolo obidvoch parkov. Následne sa premiestnili opäť do sály a tam bol už pripravený kúzelník, vyrezávali sa tekvice a nasledovala Helloweenska diskotéka v maskách.

5. septembra sa rozlúčili predškoláci s materskou školou, a aj napriek nepriazni počasia, za sprievodu dychovej hudby, boli odprevadený do areálu základnej školy.

Následne do materskej školy prvýkrát vkročili aj naši najmenší. Na elokovanom pracovisku na Kováčskej ulici čakali deti priestory v novovybudovanej budove materskej školy.

V hudobnom odbore toho roku na základnej umeleckej škole pôsobili 12 pedagógovia a 1 korepetítor a študovalo 183 žiakov. Hudobný odbor ponúkalo žiakom štúdium hry na klavír, keyboard, akordeón, gitaru, spev a zborový spev. Dychové oddelenie poskytovalo výuku na zobcovej flaute, priečnej flaute, klarinete, saxafóne a trubke. V tomto školskom roku v rámci hudobného odboru vznikli dve nové telesá, a to tanečná skupina a renesančný súbor.

 

KULTÚRA

V meste vyvíja svoju činnosť spevokol Melodie, spevokol Karpatskonemeckého spolku Goldseifen a Dychová hudba Medzevčanka.

Mestské kultúrne stredisko s ostatnými organizáciami mesta, ako sú: Hasičský zbor, Spevokol „Melodie“, pracovníčky Školskej jedálne Základnej školy – Grundschule, Základnej umeleckej školy, zorganizovali 6. februára Fašiangy, teda fašiangový pochod mestom následne v popoludňajších hodinách maškarný ples, kde sa pochovávala basa. O výbornú náladu pre detičky aj dospelých bolo postarané.

Mestské kultúrne stredisko v spolupráci s Hasičským zborom, Dychovou hudbou Medzevčankou, spevokolom Melodie, Základnou umeleckou školou, sa rozhodli obnoviť tradíciu stavania mája. Technické služby pomohli taktiež pri príprave a vyrezaní krásneho Mája. Máj sa staval verejne v parku pred Morovým stĺpom 29. apríla. Škoda, že s účasťou verejnosti a mládeže to bolo slabšie, dúfajme, že v budúcom roku to bude lepšie.

Druhá májová nedeľa, 8. máj, bol deň, kedy sme si rozhlasovou reláciou pripomenuli dôležitosť žien a matiek. A tak skoro celý nasledujúci týždeň sa niesol v znamení Dňa matiek. 10. a 11. mája pripravili detičky z materskej školy program pre svoje mamičky a babičky.

Deň 12. mája bol venovaný verejným oslavám, aj členom klubu dôchodcov.

V rámci mesiaca „Marec – mesiac knihy“ Mestské kultúrne stredisko už po tretí krát organizovalo „Noc v knižnici“. Konala sa 18. marca a trvala od piatku 17:00 hodiny do soboty 9:00 hodiny. Deti počas pobytu mali k dispozícii internet, čítali knihu, hrali hru, kde podľa indícií hľadali poklady.

Od začiatku tohto roku funguje v podkrovných priestoroch mestskej knižnice tvorivá dielňa. Prvou lektorkou bola pani Milena Schmiedt, ktorá sa podelila so svojím umením vytvárania krásnych obrazov sypaných z farebného piesku. Druhou našou šikovnou lektorkou bola Agnesa Timková, ktorá svoju kreativitu usmernila pre záujemcov na pletenie košíkov, a iných dekoračných predmetov z pedigu.

Medzevský spravodajca vyšiel v mesiaci jún.

Mesto Medzev v spolupráci s Kultúrnym strediskom a Karpatskonemeckým spolkom v Medzeve uskutočnili v dňoch 15. až 17 júla Dni mesta s bohatým programom.

V piatok 15. júla bola otvorená vernisáž v Galerie Café výstavou Včera, dnes a zajtra.

Na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva boli ocenení Cenou mesta:
Dionýz Turkyňák, Rudolf Kovarik, Ladislav Orosz, ktorí sa zaslúžili o rozvoj mesta a Mestský futbalový klub Spartak Medzev, pri príležitosti 95. výročia založenia futbalového oddielu, ako aj Obec Rátka pri príležitosti 15. výročia podpisu partnerskej zmluvy.

V sobotu 16. júla boli uskutočnené mnohé sprievodné akcie: Amatérska výstava fotografií JUDr. Václava Louma, Potulky Medzevom a okolím – krásy Medzeva, Remeselnícke dielne, Tvorivé dielne Oľgy Schmiedtovej, výstavy Oľgy Schmietovej, Mileny Schmietovej, Klubu dôchodcov, Františka Göbla, Saši a Sophie Dzurovčinových, Deň otvorených dverí Hvezdárne, Stolnotenisový turnaj, Preteky In – Line korčuliarov, 14. ročník Hámorníckeho polmaratónu, 3. ročník súťaží v behu pre detí – Hámorníček.

27. októbra sa v Historickej sále Mestského kultúrneho strediska konali oslavy „Mesiaca úcty k starším“. Tieto oslavy boli spojené s oslavami, ktoré pripravil Klub dôchodcov pre svojich členov, s oslavami pre verejnosť. V rámci osláv bol pripravený kultúrny program detičiek z materskej školy, zo základnej umeleckej školy, sólovú pieseň zaspieval z radov seniorov pán Michal Schuster a potom už nasledovalo vystúpenie spevokolu „Melódie“. Medzi jednotlivými piesňami pani Katka Pačayová predniesla príbeh o starčekovi a nasledovalo aj pár vtipných „Báčikovských múdrostí“, ktoré vyčarili úsmevy na tvárach prítomných.

3. decembra v sobotu navštívil naše mesto Mikuláš a to na dvoch podujatiach.

O 15:00 hodine rozdával deťom Karpatskonemeckého spolku darčeky v historickej sále a o 17:00 hodine v sále Mestského kultúrneho strediska bola Mikulášska beseda pre ostatné deti v meste. Pri slávnostne vyzdobenom stromčeku sa rozprúdila mikulášska diskotéka, maľovalo sa na tvár a potom Mikuláš odmeňoval prítomné detičky sladkými balíčkami. Vonku v meste sa na túto počesť rozsvietili vianočné stromčeky aj ostatné vianočné ozdoby.

Druhé číslo Medzevského spravodajcu vyšlo v mesiaci december.

Od začiatku novembra sa Detské centrum Slniečko presťahovalo z požiarnej zbrojnice do podkrovia historickej budovy Mestského kultúrneho strediska. Podkrovie ožilo detským džavotom. Schádzajú sa tam mladé mamičky so svojimi ratolesťami. Tak si detičky už od mala zvykajú na detský kolektív a mamičky si môžu navzájom povymieňať skúsenosti pri výchove svojich detí a vedení domácnosti. Počas tretej adventnej nedele sa v našom kostole konal predvianočný koncert, ktorý už každoročne pripravuje spevokol „Melodie“. Tematikou tohoročného koncertu boli zvony, o ktorých vo svojich vstupoch hovorila Stela Hanigovská. Program bol zostavený z vianočných piesní v slovenskom, nemeckom, maďarskom a v anglickom jazyku. Program bol obohatený vystúpením sólistov Silviou Bučkovou, Petrom Kaletom, Miroslavom Mašatom a detskými sólistami Leikou Vitkajovou a Ivankou Papcúnovou.

 

KONFESIE A CIRKEVNÝ ŽIVOT

Farnosť nášho mesta je súčasťou Košickej Arcidiecézy. V súčasnosti pôsobí v našej farnosti farár Mgr. Peter Tirpák.

 

POLITICKÉ STRANY, HNUTIA A INÉ POLITICKÉ ZDRUŽENIA

V súčasnosti je možné povedať, že obyvatelia nášho mesta trpia averziou voči politickým stranám. Jedinou fugujúcou politickou stranou je Komunistická strana Slovenska. 

 

SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE, ZDRUŽENIA A KLUBY

V našom meste fungovali v tomto roku nasledujúce spoločenské organizácie, združenia a kluby: Dobrovoľný hasičský zbor, so predsedom Ing. Gerhardom Ballaschom, ktorého veliteľom je Karol Schmer.

Poľovnícke združenie Dubina Medzev, ktorého predsedom je Jozef Hulič.

Predsedom Rybárskeho spolku je Vladimír Vitkaj.

Včelársky spolok, ktorých členovia sú združení v Základnej organizácii Slovenského zväzu včelárov v Moldave nad Bodvou.

Astroklub a rádioamatérsky klub.

Miestna organizácia Karpatskonemecký spolok, ktorej predsedníčka je Mgr. Vilma Bröstlová.
Zväz protifašistických bojovníkov.

Únia žien.

Hvezdáreň a planetárium. V tomto roku hvezdáreň navštívili návštevníci z 30 krajín a celého Slovenska.

 

TELOVÝCHOVA A ŠPORT

Začiatkom roka sa uskutočnilo zhromaždenie občianskeho združenia Mestkého futbalového klubu Spartak Medzev, na ktorom zhromaždenie zvolilo členov výboru futbalového klubu a jeho prezidenta, Maroša Čierneho.

Súťažný ročník 2015/2016 pre naše futbalové mužstvá dopadol úspešne. Dospelí v zápolení s kvalitnými mužstvami IV. ligy juh Východoslovenského futbalového zväzu skončili na 3. mieste. Farby medzevského futbalu obhajovalo 26 hráčov pod vedením hráča a trénera Gabriela Majoroša. Úspešne svoje súťaže absolvovali aj dorastenci, ktorí štartovali v III. lige Košicko – gemerskej skupiny. Osobitne treba oceniť účinkovanie žiakov v I. triede skupiny B Oblastného futbalového zväzu, kde skončili na 2. mieste pod vedením trénera Mgr. Mareka Kaletu.

Futbalový klub oslávil toho roku aj 95. Výročie športového života v našom meste a futbalu zvlášť. Počas týchto osláv boli ocenení zaslúžilí členovia, ktorí sa pričinili o činnosť tohto športového odvetvia v našom meste.

Koncom júla začal nový súťažný ročník 2016/2017. Po jesennej časti muži skončili na 3. mieste.

Cyklistické preteky Špurt BIKE Baránok Medzev sa uskutočnili na 1177 metrov dlhej trati z Medzeva do Vyšného Medzeva. Pretek sa niesol v duchu myšlienky, že obec Vyšný Medzev a mesto Medzev rozdeľuje a súčasne spája vyššie uvedený úsek cesty. V deň pretekov sme tento úsek túto pomyslenú čiaru úseku cesty na čas vymazali a všetci sme sa stali iba medzevčanmi. Celkovým víťazom a najrýchlejším Medzevčanom sa stal Herbert Jalč. Zo žien Lucia Soroková, z dorastencov Peter Hospodár a detí na trati s 352 metrami František Kiss.

Ďalšími aktívnymi športovými klubmi v našom mestečku sú Bežecký klub a Stolnotenisový oddiel.

 

POČASIE A PRÍRODA

Tento rok ako celok bol veľmi až mimoriadne teplý a veľmi bohatý na atmosférické zrážky.

Pozorovali sme aj viacero prípadov s veľmi vysokými dennými a viacdennými úhrnmi zrážok. Aj napriek veľmi teplému letu sa vyskytli len dve významnejšie vlny horúčav, a to v druhej polovici júna a na začiatku septembra. Meteorologicky významné bola i poveternostná anomália, bola to vlna neskorých mrazov v poslednej aprílovej dekáde. Tento rok sa v historických tabuľkách zaradil ako 7. najteplejší rok od roku 1931. Na druhej strane bolo výrazne menej tropických dní než v predchádzajúcom roku. Najvyššia maximálna denná teplota, 36°C bola nameraná okolo 24. júna. Opačné prvenstvo, teda najnižšie minimálne teploty vzduchu boli zaznamenané okolo 23. januára. Podľa hodnotenia sa ročný úhrn zrážok za rok zaradil medzi desiatku najdaždivejších rokov aspoň od roku 1881. Najviac zrážok spadlo vo februári, v októbri a v júli. Najmenej v marci, v júni a decembri. Zimná sezóna sa vyznačovala nižším počtom dní so snehovou pokrývkou. Okrem malého počtu dní so snehovou pokrývkou bola zima špecifická aj pomerne malou výškou snehovej pokrývky. Ročné trvanie slnečného svitu bol v rámci normálu. mimoriadne vysoké hodnoty trvania slnečného svitu boli dosiahnuté vo veľmi teplom septembri. Naopak, vlhký október bol na slnečný svit mimoriadne chudobný.
 

Facebook

facebook odkaz

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12
13
14 15 16 17 18 19
20 21 22 23
24
25 26
27 28 29 30
31 1 2

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Preklad (translations)

Aktuálne počasie

dnes, utorok 28. 5. 2024
slabý dážď 22 °C 14 °C
streda 29. 5. slabý dážď 22/12 °C
štvrtok 30. 5. mierny dážď 21/12 °C
piatok 31. 5. mierny dážď 20/12 °C