Mesto Medzev
Medzev

Mestské zastupiteľstvo

PoslanciMestské zastupiteľstvo v meste Medzev je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta Medzev vo volebnom období na 4 roky. V meste Medzev je pre toto volebné obdobie zvolených 11 poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Medzev. Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.

 

Zloženie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Medzev

Ing. Rajmund Antl SPOLU – občianska demokracia
Ing. Gabriel Böhm NEKA
Rudolf Bučko NEKA
Maroš Čierny Šport do Košíc a na Východ
Ervin Flegner NEKA
Mgr. Michaela Frantzová Kresťanskodemokratické hnutie
Ján Imling NEKA
Erik Kováč NEKA
Mgr. Rudolf Müller NEKA
Tibor Pačay NEKA
Igor Smorada NEKA

 

Úlohy Mestského zastupiteľstva mesta Medzev

Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta a vykonáva svoju vyhradenú právomoc.

Mestské zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.

Mestskému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:

 1. určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 2. schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet mesta, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku,
 3. schvaľovať územný plán mesta a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,
 4. rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
 5. určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 6. vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať zhromaždenie obyvateľov mesta,
 7. uznášať sa na nariadeniach mesta,
 8. schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1, zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov,
 9. určiť plat primátora podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie primátora; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh primátora rozsah výkonu jeho funkcie,
 10. voliť a odvolávať hlavného kontrolóra, určiť rozsah jeho výkonu funkcie a plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
 11. schvaľovať štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
 12. zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasťou mesta v právnickej osobe,
 13. schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 14. zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce,
 15. udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny,
 16. schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,
 17. schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu 3.500,-€,
 18. schvaľovať nakladanie s majetkovými právami nad 3.500,- €,
 19. schvaľovať aukčný predaj vecí podľa osobitných predpisov,
 20. schvaľovať vklady nehnuteľného majetku do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností,
 21. vklady iného majetku ako majetku uvedeného v písmene u) v hodnote nad 3.500,- € do majetku základných alebo existujúcich obchodných spoločností,
 22. nad 3.500,- € do majetku základných alebo existujúcich obchodných spoločností,
 23. ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta, prípadne znelku mesta.

 

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V-obraze
Google play
App store

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 29. 10. 2020
slabý dážď 14 °C 9 °C
piatok 30. 10. slabý dážď 11/6 °C
sobota 31. 10. mierny dážď 12/6 °C
nedeľa 1. 11. jasná obloha 12/4 °C