Menu
Mesto Medzev
Medzev

Systém nakladania s odpadmi

NOVÝ SYSTÉM NAKLADANIA S  KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ MESTA MEDZEV podľa VZN č. č. 04/2023

Hierarchia odpadového hospodárstva, ktorú je na území obce povinný uplatňovať každý pôvodca odpadu, je záväzné poradie týchto priorít:

 1. predchádzanie vzniku odpadu,
 2. príprava na opätovné použitie,
 3. recyklácia,
 4. iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
 5. zneškodňovanie.

Pôvodcovia a držitelia komunálneho odpadu sú povinní stať sa účastníkmi mestského systému zberu komunálneho odpadu, ktorého súčasťou je aj elektronická evidencia odpadu. Mesto Medzev bude pri každom zbere elektronicky zaznamenávať vyzbierané nádoby. V rámci zabezpečenia elektronickej evidencie odpadu dostanú pôvodcovia a držitelia komunálneho odpadu nálepky s QR kódmi.

ZMESOVY KOMUNALNY ODPAD

Mesto Medzev vykonáva zber a zneškodnenie komunálneho odpadu prostredníctvom firmy FÚRA s.r.o., Rozhanovce a separovaného komunálneho odpadu prostredníctvom firmy FÚRA s.r.o., Rozhanovce.

Umiestnenie:

 • rodinný dom a byt bytového domu s maximálnym počtom bytov 6: 110 (120) litrové zberné nádoby, ktoré sa používali doteraz, 1ks pre 1 – 5 osôb

-vývozný interval: 1 krát za 14 dní,

 • byt bytového domu na Sídlisku Mladosť: 40 l zberné nádoby pre 1-5 osôb

-vývozný interval: maximálne 3 krát za týždeň (po-str-pia)

Patrí sem: zmesové komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť.

Nepatrí sem: stavebné odpady a podobné odpady (zemina, kamene, drevo, popol a pod.), zložky triedeného systému zberu, nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad, ako aj ostatné (nekomunálne) odpady.

-zberné nádoby budú za účelom jeho evidencie označené mestom identifikátorom s QR kódom. Zberné nádoby bez označenia QR kódom nebudú vyprázdnené.

-v deň vývozu je potrebné vyložiť nádoby na dostupné miesto

-zberná nádoba by z dôvodu efektívnosti mala byť v deň zberu naplnená minimálne na 75% objemu, ak to tak nie je, vyložiť ju až ku nasledujúcemu zberu, alebo vhodne nádobu označiť nápisom „NEVYNÁŠAŤ“

Plienky

 • umiestnenie: jednorazové odpadové vrecia označené QR kódom
 • vývozný interval: maximálne 2 krát za týždeň (po-pia)
 • záujemcovia sa nahlásia na MsPS

Psie exkrementy

 • vo vybraných častiach mesta umiestnené koše označené štítkom
 • vývozný interval: v zmysle harmonogramu odpadových košov

TRIEDENÝ ODPAD

Do zberu triedených zložiek komunálnych odpadov sú zapájané všetky domácnosti, mestské organizácie, základné a materské školy, kde je mesto zriaďovateľom, ako aj právnické subjekty pôsobiace na území mesta.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2022 je 36,34 % z celkovej hmotnosti komunálnych odpadov vzniknutých v tomto meste.

RODINNÉ DOMY:

Pre občanov rodinných domov sú určené 3 kusy 120 l plastových  zberných nádob, farebne rozlíšených, do ktorých môžu zbierať triedený odpad. Vývoz zberných nádob bude vykonávaný podľa harmonogramu zberu zvozového kalendára s popisom určenia čo je možné do danej nádoby zbierať.

 • plastová nádoba 120 l modrá na zber papiera
 • plastová nádoba 120 l zelená na sklo
 • plastová nádoba 120 l žltá na plastykovy a VKM (viacvrstvové kombinované obaly)

Pokiaľ tieto nádoby nebudú postačujúce je možné zbierať odpad  aj do 120 l vriec  a vrece priložiť k nádobe v deň vývozu daného triedeného zberu. Nie je potrebné mať vrece farebne rozlíšené, ale musí byť priehľadné z dôvodu rozlíšenia obsahu vreca.

BYTOVÉ DOMY:

Pre občanov bytových domov sú určené 1100 l plastové zberné nádoby farebne rozlíšené, umiestnené na stojiskách. Vývoz nádob bude vykonávaný podľa harmonogramu zberu zvozového kalendára s popisom určenia čo je možné do danej nádoby zbierať. 

 • plastová nádoba 1100 l modrá na papier
 • plastová nádoba 1100 l zelená na sklo
 • plastová nádoba 1100 l žltá na plasty,  kovy a VKM (viacvrstvové kombinované obaly)

PAPIER

Patrí sem: Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskymi sponkami alebo skartovaný papier.

Nepatrí sem: Väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal, celofán a pod.

Obaly z papiera a lepenky je nutné poskladať na čo najmenší objem, tak aby vo vreci zaberali čo najmenej miesta.

PLASTY

Patrí sem: Neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky.

Nepatria sem: Mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, farieb a pod.

KOVY

Patrí sem: Hliníkové plechovky od piva a nealkoholických nápojov, ostatné drobné a hliníkové predmety (príbory, poháre, taniere, hrnce, tácky, kovové súčiastky, zámky, kľúče, náradie a nástroje )kovové časti domácich spotrebičov - odniesť do zberných surovín.- zberni – výkup kovového odpadu a farebných kovov, Kováčska ulica, Medzev

Nepatrí sem: Kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby z krémov a pást. Mäkké vrecúška, napr. z kávy. Kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok. Nadrozmerný kovový odpad, drobné a hliníkové predmety (príbory, poháre, taniere, hrnce, tácky, kovové súčiastky, zámky, kľúče, náradie a nástroje) kovové časti domácich spotrebičov - odniesť do zberných surovín.

VKM - viacvrstvové kombinované materiály sa zbierajú do žltých 120 l a 1100 l nádob.

Patrí sem: viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky = krabicové obaly od mlieka, nealkoholických, alkoholických nápojov,džúsov, vína , ...

Nepatrí sem: krabicové obaly s obsahom jedu, výbušnín, chemikálií, toxických látok, znečistené nápojové kartóny, nápojové kartóny zo zvyškami, jednorázové poháre na nápoje “so sebou“ (“to go”), iné kombinované materiály, papier, lepenku, …

SKLO

Patrí sem: Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy a pod.

Nepatrí sem: Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla.

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa v zmysle platnej legislatívy delí na:

 • 20 02 01 - biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov (ďalej len "BIOODPAD"),
 • 20 01 08 – biologicky rozložiteľný kuchynský odpad,
 • 20 01 25 – jedlé oleje a tuky.

Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia si musia svoj BIOODPAD zhodnocovať na vlastné náklady mimo zberu komunálnych odpadov.

Z výsledkov analýz zmesového komunálneho odpadu vyplýva, že biologické odpady sú hmotnostne ich najvýznamnejšou zložkou. V Medzeve v roku 2022 tvoril bioodpad takmer 50 % zmesového komunálneho odpadu.

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad

Prostredníctvom:

 • vlastného kompostéra  pre domácnosť s individuálnym kompostovaním, bez vývozného intervalu

Kompostovaním BRKO dokážeme vyrobiť kvalitné komposty, ktorých používanie má pozitívny vplyv na kvalitu pôdy a jej schopnosť zabezpečiť udržateľnú rastlinnú výrobu.

Kompostovací zásobník sa musí nachádzať nad zemou, mal by byť vhodným spôsobom upravený na zabezpečenie dostatočného prísunu vzduchu a umožniť ľahkú manipuláciu s kompostovaným materiálom.

 • mestského kompostoviska, v prípade ak si pôvodca nedokáže svojpomocne skompostovať odpad zo záhrad na vlastnom pozemku,

- kedykoľvek v priebehu roka, dovoz na vlastné náklady, bezplatne

patria sem: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov (dĺžka max 1 m), vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol a pod.

nepatria sem: kuchynské odpady s výnimkou šupiek z ovocia a zeleniny, uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma tzv. „domáce zakálačky“, exkrementy spoločenských a hospodárskych zvierat a pod.

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad BRKO 

 • domácnosti z rodinných domov: domáce kompostovanie,
 • bytové domy (komplexná bytová výstavba): zavádza sa triedený zber – bioodpad v kompostovateľných vreckách sa vyhadzuje do 120 l alebo 240 l zberných nádob hnedej farby, ktoré budú umiestnené na verejnom priestranstve,

- vývoz v letných mesiacoch (apríl-september) 1 x týždenne a v zimných mesiacoch (október-marec) 1 x za 14 dní.

Jedlé oleje a tuky

-v areáli MsPS,

-v uzatvárateľných nádobách (napr. v PET fľašiach),

-priebežne celoročne

patria sem: oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky masla a tuku a pod.

nepatria sem: motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.

Jedlé oleje a tuky je zakázané zmiešavať s komunálnymi odpadmi a ukladať na verejné priestranstvá, resp. k zberným nádobám na komunálny odpad. Použitých jedlých olejov a tukov nie je možné sa zbaviť ich vypustením do kanalizácie.

OBJEMNÝ ODPAD

-zberné miesto určené v harmonograme zberu v rámci kalendárového zberu minimálne dvakrát ročne (na jar a na jeseň) prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov umiestnených v rámci mesta

-oznam v rozhlase s určením času a presného miesta

Patrí sem: starý nábytok (je potrebné ho rozobrať na menšie časti), sanita, koberce, podlahoviny, dvere, drevené okenné rámy bez skla, matrace, nádoby, plechové rúry, ak sú súčasťou komunálneho odpadu a podobne.

Nepatrí sem: stavebný odpad, odpad zo záhrady, elektorodpad (chladničky, TV, práčky), bežne zbieraný vytriedený odpad (papier, sklo, plast, kov), pneumatiky, nebezpečný odpad (oleje, obaly z farieb, riedidiel a pod.).

ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK

-celoročne, dovezením na vlastné náklady do areálu MsPS v prevádzkovom čase

- v čase kalendárového zberu dvakrát ročne prostredníctvom kontajnera alebo vozidla zmluvného partnera na mieste určenom mestom.

-oznam v rozhlase s určením času a presného miesta

Patria sem: použité autobatérie a akumulátory, odpadové motorové oleje a mazacie oleje, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie a čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami, žiarivky a pod.

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

Zavádza sa množstvový zber drobných stavebných odpadov.

-malé množstvá -celoročne v areáli MsPS,

- spoplatnené

patrí sem: stavebný odpad z bežných udržiavacích prác, teda najmä zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.

ELEKTROODPADY

-celoročne v prevádzkovom čase,

-v areáli MsPS

Patria sem: žiarovky, žiarivky, svietidlá, televízory, rádiá, počítačová, kancelárska telekomunikačná technika, mobilné telefóny, videá, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia a pod..

Nepatria sem: plynové variče, vypínače a zásuvky, svetelné reklamy, svetelná signalizácia, kovy, plasty, papier, drevo, zmesový komunálny odpad, či iné odpady.

POUŽITÉ PRENOSNÉ BATÉRIE

-v areáli MsPS

-zberná nádoba, ktorá je umiestnená na mieste určenom MsPS (recykloboxy a zberné nádoby).

Patria sem: prenosné batérie (gombíkové, tužkové) - napr. do hodiniek, hračiek, prenosných personálnych počítačov a iných elektrozariadení, a pod.

NESPOTREBOVANÉ LIEKY

-veterinárne a humánne lieky a zdravotné pomôcky nespotrebované fyzickými osobami držiteľ odpadu odovzdá vo verejnej lekárni.

MŽP SR pripravilo informačné letáky k podpore domáceho a komunitného kompostovania. Letáky nájdete v prílohe.

V prípade doplňujúcich otázok sme Vám k dipozícii na tel. čísle: +421 55 4898 078-79 , prípadne mailom: msps@medzev.sk 

Prílohy

MŽP SR pripravilo informačné letáky k podpore domáceho a komunitného kompostovania.

 

 

 

Facebook

facebook odkaz

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6
7 8 9
10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Preklad (translations)

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 23. 6. 2024
mierny dážď 26 °C 17 °C
pondelok 24. 6. jasná obloha 25/14 °C
utorok 25. 6. jasná obloha 26/13 °C
streda 26. 6. mierny dážď 26/17 °C