Mesto Medzev
Medzev

Finančná komisia

 

Predseda 

 • Mgr. Michaela Jančov Schürger

 

Členovia

 • Erik Kováč
 • Kristián Göbl
 • Mgr. Michaela Frantzová
 • Mgr. Miroslava Quallichová
 • Marcel Klempár
 • Ivo Štefanovie

 

Odborníci z radov obyvateľov mesta a iných osôb

 • Ing. Gerhard Ballasch
 • Ing. Dana Nagyová

 

Náplň práce Finančnej komisie

 • prerokovávať a odporúčať na schválenie rozpočet mesta, príspevkových a rozpočtových organizácií a rozpočtových opatrení
 • prerokovávať a hodnotiť záverečný účet mesta, účtovné závierky a konsolidovanú účtovnú závierku,
 • prerokovávať, hodnotiť a odporúčať na schválenie všetky nakladania s nehnuteľným majetkom mesta,
 • vyraďovať a likvidovať neupotrebiteľný a prebytočný majetok mesta,
 • prehodnocovať Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Medzev a majetkom štátu, ktorý mesto užíva.