Menu
Mesto Medzev
Medzev

2017

 

ÚVOD

Dňa 29. apríla, bol po dlhých rokoch opäť menovaný mestským zastupiteľstvom kronikár. Jeho hlavnou úlohou bolo pokúsiť sa postupne doplniť kroniku od roku 1986 až do aktuálnych rokov.

Úvodom by som chcel uviesť niekoľko udalostí, ktoré zaujali pozornosť našich obyvateľov v tomto roku a v našej spoločnosti.

5. apríla poslanci Národnej rady Slovenskej republiky zrušili amnestie Vladimíra Mečiara z 3. marca a z 7. júla 1998 milosť exprezidenta Slovenskej republiky Michala Kováča svojmu synovi z 12. decembra 1997.

10. mája došlo pri havárii policajného vrtuľníka Bell 429 vo vojenskom priestore letiska v Prešove k usmrteniu dvoch príslušníkov Hasičského a záchranného zboru.

31. mája zvolili zástupcovia členských štátov medzinárodnej organizácie v americkom New Yorku za predsedu 72. zasadania Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov Miroslava Lajčáka, ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky.

7. augusta vypovedal predseda parlamentu Andrej Danko koaličnú zmluvu. Zdôvodnil to absolútnou nevyhnutnosťou prenastavenia pravidiel v koalícii. Z vyššie uvedeného dôvodu sa

25. augusta koaliční lídri Róbert Fico, Béla Bugár a Andrej Danko dohodli na príprave dodatku ku koaličnej zmluve. Podpisom dodatku sa skončila vládna kríza.

4. novembra sa konali po prvý raz jednokolové voľby do vyšších územných celkov.

 

MESTSKÁ SAMOSPRÁVA A ROZPOČET MESTA

Funkciu primátorky mesta toho roku naďalej vykonávala pani JUDr. Valéria Flachbartová.

Zloženie Mestského zastupiteľstva pozostávalo z týchto poslancov:
Ing. Rajmund Antl, Ing. Gabriel Böhm, Ervin Flegner, Gertrúda Frantzová, Mgr. Michaela Frantzová, Ján Imling, Vojtech Klučarovský, Mgr. Rudolf Müller, Tibor Pačay, Igor Smorada, Mgr. Matej Smorada.

V určitých úkonoch, ktoré sú uvedené v zákone o obecnom zriadení zastupoval pani primátorku za jej neprítomnosti zástupca primátorky poslanec Ervin Flegner.

Z dôvodu, že Ing. Valterovi Müllerovi v predchádzajúcom roku zanikol poslanecký mandát a tým stratil aj právo zvolávať a viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo Gertrúde Frantzovej na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 9. februára uznesením číslo 9/2017 dané oprávnenie zvolávať a viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Pri Mestskom zastupiteľstve pracovali tohto roku tieto komisie:
Komisia ochrany verejného záujmu, ktorú viedla predsedníčka komisie Gertrúda Frantzová a mala dvoch členov Mgr. Michaelu Frantzovú a Tibora Pačaya.
Komisia financií a správy majetku, vyraďovania a likvidácie, ktorej predsedala Gertrúda Frantzová, členovia komisie boli: Igor Smorada, Ing. Ida Višňovská.
Komisia verejného poriadku a sociálnych vecí s predsedom Vojtechom Klučarovským a s členmi
Jánom Imlingom, Igorom Smoradom, Mgr. Michaelou Frantzovou a Ing. Rajmundom Antlom.
Komisia školstva, kultúry a športu s predsedom Jánom Imlingom a členmi komisie boli: Mgr. Michaela Frantzova, Ing. Rajmund Antl, Vojtech Klučarovský, Mgr. Rudolf Müller, Eva Revicka a Ladislav Schuster.

Občianske sobáše vykonávali okrem pani primátorky poslanci: Ervin Flegner a Gertrúda Frantzová.

Prednostu mestského úradu vykonával Ing. Jozef Schmiedl a hlavného kontrolóra mesta Ing. Valter Müller.

Mestské zastupiteľstvo v tomto roku zasadalo 8 – krát a na svojich zasadnutiach prijalo 137 uznesení a schválilo tieto všeobecne záväzné nariadenia:

Na svojom zasadnutí dňa 24. októbra:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2017/01 – o podrobnostiach vo veci poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Medzev.
S platnosťou od 1. januára 2018.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2017/02 – ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie č. 03/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Medzev.
S platnosťou od 1. januára 2018.

Na svojom zasadnutí dňa 30. novembra:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2017/03 – o zavedení a poskytovaní elektronických služieb na území mesta Medzev.
S platnosťou od 23. decembra 2017.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2017/04 – o spôsobe bezúročného splácania ceny bytu, ateliéru a pozemku na území mesta Medzev.
S platnosťou od 23.12.2017.

Na svojom zasadnutí dňa 14. decembra:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2017/05 – o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Medzev.
S platnosťou od 1. Januára 2018.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2017/06 – o miestnych daniach na území mesta Medzev. S platnosťou od 1. Januára 2018.

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 17. augusta, na základe protestu prokurátora zrušilo svoje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2016/2 – ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami.

Dňa 17. februára sa vzdáva poslaneckého mandátu Mgr. Matej Smorada a od 1. marca, nastupuje na mestský úrad ako prednosta mestského úradu, po skončení pracovného pomeru Ing. Jozefa Schmiedla dohodou z postu prednostu mestského úradu.

Na uvoľnené miesto poslanca nastúpil náhradník Martin Balog, a to na základe výsledkov volieb zo dňa 15. novembra 2014. Poslanecký sľub zložil 20. apríla.

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 20. apríla zriadilo ďalšiu Komisiu na kontrolu žiadostí o pridelenie bytu. Za predsedníčku stanovilo Mgr. Michaelu Frantzovú a za členov Ing. Rajmunda Antla, Martina Baloga a Karin Majančíkovú.

Na tomto zasadnutí bol po 32 rokoch opäť odsúhlasený kronikár mesta, stal sa ním Ing. Andrej Gedeon.

Z dôvodu vzdania sa poslaneckého mandátu Ing. Valtera Müllera a Mgr. Mateja Smoradu, ako aj ďalších uskutočnených zmien bolo potrebné doplniť Komisiu financií a správy majetku, vyraďovania a likvidácie o dvoch členov. Odsúhlasení boli Martin Balog a Mgr. Rudolf Müller.

Dňa 20. júla sa vzdal poslaneckého mandátu Ing. Rajmund Antl. Na uvoľnené miesto poslanca nastúpil náhradník Valentín Palačik, a to na základe výsledkov volieb zo dňa 15. novembra 2014. Poslanecký sľub zložil 8.augusta a dňa 17. augusta sa Bytová komisia doplnila poslancom Valentínom Palačikom.

17. augusta poslanci mestského zastupiteľstva zvolili za členov Komisie pre otváranie obálok poslancov Mgr. Rudolfa Müllera, Igora Smoradu, Martina Baloga, na tomto zasadnutí boli doplnení aj sobášiaci o Mgr. Michaelu Frantzovú a Mgr. Rudolfa Müllera.

Náčelníkom Mestskej polície mesta Medzev bol naďalej Peter Nálepka.

Mesto hospodárilo v tomto roku s týmto rozpočtom:
Príjmy: 3 882 299,61 Euro.
Výdavky: 3 388 686,34 Euro.
Prebytok: 493 613,27 Euro.


ŠTÁTNA SPRÁVA

Funkciu prezidenta Slovenskej republiky vykonával aj v tomto roku Andrej Kiska.

Zloženie vlády v tomto roku po určitých zmenách v roku 2016 bolo nasledovné:
Predseda vlády Róbert Fico,
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pelegrini,
podpredseda vlády a minister vnútra Róbert Kaliňák,
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská,
minister financií Peter Kažimír,
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčiak,
minister hospodárstva Peter Žiga,
minister dopravy a regionálneho rozvoja Árpád Érsek,
ministerka poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná,
minister obrany Peter Gajdoš,
minister práce a sociálnych vecí a rodiny Ján Richter,
minister životného prostredia László Sólymos,
minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Plavčan,
minister kultúry Marek Maďarič,
minister zdravotníctva Tomáš Drucker.

Peter Plavčan abdikoval 17. augusta z postu ministra školstva, vedy, výskumu a športu. Na odchod z funkcie ho vyzval premiér Róbert Fico z dôvodu netrasparentného prideľovania finančných dotácii v oblasti výskumu. Rezort po ňom prevzala Martina Lubyová.

 

MIESTNÁ ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA

Na základe volieb do Košického samosprávneho kraja z 4. novembra, bol po Zdenkovi Trebuľovi zvolený za predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Pre zaujímavosť uvádzam hlasovanie obyvateľov nášho mesta oproti krajským výsledkom.
Krajské výsledky: 1. Rastislav Trnka 37,8%, 2. Richard Raši 37,2%, 3. Karol Pataky 9,4%, 4. Štefan Surmánek 4,7%, 5. Róbert Bačinský 3,1%, 6. Jarmila Tkáčová 2,3%, 7. Oliver Petrík 1,1%, 8. Jozef Bobík 0,8%, 9. Lukáš Sisák 0,7%, 10. Jozef Červeňák 0,7%, 11. Jaroslav Džunko 0,6%, 12. Vladislav Stanko 0,5%, 13. Adam Šepetka 0,4%, 14. Rudolf Botka 0,4%, 15. Ján Struk 0,3%.

Naši obyvatelia volili takto: 1. Richard Raši 41,6%, 2. Rastislav Trnka 31,9%, 3. Karol Pataky 9,9%, 4. Štefan Surmánek 4,7%, 5. Róbert Bačinský 3,2%, 6. Jarmila Tkáčová 2,2%, 7. Jozef Červeňák 1,7%, 8. Jaroslav Džunko 1,5%, 9. Lukáš Sisák 1,3%, 10. Oliver Petrík 0,6%, 11. Vladislav Stanko 0,4%, 12. Ján Struk 0,4%, 13. Jozef Bobík 0,2%, 14. Adam Šepetka 0,2%, 15. Rudolf Botka 0,0%.


PRENESENÁ PÔSOBNOSŤ ŠTÁTNEJ SPRÁVY NA SAMOSPRÁVU

Na Matričnom úrade v Medzeve sa začalo toho roku v rámci Integrovaného obslužného miesta občana s poskytovaním: výpisu respektíve, odpisu registra trestov, výpisu z listu vlastníctva a výpisu z obchodného registra Slovenskej republiky.


ZAHRANIČNÉ STYKY

V dňoch 21. až 24. apríla sa zúčastnila delegácia Dobrovoľného hasičského zboru Medzev návštevy Holíc v Českej Republike.

V dňoch 23. až 25. júna sa zúčastnila delegácia v zložení Ing. Valter Müller, Ervin Flegner, Ing. Andrej Gedeon, Erika Gedeonová, Roman Flégner, Jozef Jaroš, Miroslav Juhár v Holiciach osláv Dni Holíc. Členovia delegácie Roman Flégner, Jozef Jaroš, Miroslav Juhár sa zúčastnili počas trvania osláv stolnotenisového turnaja.

V dňoch 22. až 26. júna sa primátorka mesta JUDr. Valéria Flachbartová zúčastnila v Spolkovej republike Nemecko v meste Lindnar výstavy „Mantáci – etnografia a jazykový ostrov“.

V dňoch 6. až 10. júla sa zúčastnila delegácia MUDr. Anna Gazdagová, Irena Sedláková , Vanesa Vargová, Matúš Revický, Patrik Šteller, Tomáš Müller stretnutia Charty európskych vidieckych sídiel vo Fínsku v meste Kannus.

V dňoch 24. až 27. augusta sa zúčastnili Jozef Knap a Mgr. Matej Smorada stretnutia Charty európskych vidieckych sídiel v Rumunsku v meste Ibanesti.

V dňoch 14. až 17. septembra sa zúčastnila delegácia Mgr. Gertrúda Kovaliková,
Ing. Andrej Gedeon, Erika Gedeonová a Anna Čurdová stretnutia Charty európskych vidieckych sídiel v Rakúsku v obci Lassee.

Dňa 2. septembra sa delegácia Mgr. Michaela Frantzová, Róbert Frantz, Erik Kováč,
Mgr. Simona Lučkaiová zúčastnili festivalu v Maďarsku v obci Rátka.


VÝZNAMNÉ NÁVŠTEVY

Pri príležitosti „Mesiaca knihy“ sa v mestskej knižnici konala toho roku opäť beseda so slovenskou spisovateľkou Janou Pronskou. Bolo to zaujímavé porozprávať sa so spisovateľkou, ktorá píše vo svojich románoch o dianí v našom okolí, ako o Jasovskom kláštore, Turnianskom hrade, Brzotínskom hrade a iných zámkoch a hradoch na Slovensku.

Dňa 3. mája navštívil naše mesto poslanec Nemeckého spolkového snemu, Jürgen Klimke, ako posledný bod svojej služobnej cesty po Slovenskej republike. Cieľom jeho návštevy bolo spoznanie pomerov a investičného potenciálu nášho mikroregiónu „je oveľa lepšie spoznať pomery na mieste ako o nich výlučne teoretizovať a diskutovať za okruhlým stolom v Berlíne“, povedal. Zdôraznil, že jeho návšteva bola aj gestom pre prítomnosť a porozumenie v čase miernej destabilizácie Európy. Poslanec po prehliadke Medzeva a hámra v Šugove, kladne zhodnotil stav nášho mestečka. Počas svojej návštevy si prehliadol aj marginalizovanú časť mesta. Ocenil prístup mesta, ktorá sa snaží vytvárať podmienky pre realizáciu edukačného procesu rómskych komunít už v predškolskom zariadení elokovaného pracoviska materskej školy na Kováčskej ulici. Poslanec sa oboznámil aj s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka na Základnej škole – Grundschule, kde osobne rokoval s riaditeľom školy, Mgr. Ervínom Schmotzerom. „Prial by som si, aby všetky školy v Nemecku vyzerali tak, ako vaša základná škola,“ reagoval poslanec na otázku, týkajúcu sa materiálneho vybavenia Základnej školy – Grundschule. Počas stretnutia s predstaviteľmi Karpatskonemeckého spolku poslanec prisľúbil, že sa pokúsi hľadať a sprostredkovať informácie o možnostiach financovania projektov z prostriedkov Spolkovej republiky Nemecka. Deň zavŕšila slávnostná recepcia sprevádzaná vystúpením skupiny Schadirattam. Strední podnikatelia nášho regiónu a osobnosti verejného života mesta sa mali možnosť osobne porozprávať s poslancom Klimkem, vysloviť požiadavky a návrhy, ako by mohli spoločným úsilým prispieť k zlepšeniu nášho mikroregiónu, investičných príležitostí ako aj propagácie mesta v zahraničí. Za najväčší nedostatok nášho mikroregiónu ako aj Slovenskej republiky zhodnotil poslanec slabý marketing krajiny v zahraničí.

Nový atašé Nemeckého veľvyslanectva Marian Gordzielik navštívil naše mesto v mesiaci máj. S primátorkou JUDr. Valériou Flachbartovou, prednostom mestského úradu Mgr. Matejom Smoradom a s riaditeľom menšinovej základnej školy Mgr. Ervínom Schmotzerom hovorili o dedičstve Karpatských Nemcov. Zhodli sa na tom, že vyučovanie v materinskom jazyku potrebuje naďalej podporu štátu. Najveselšia časť dňa tejto návštevy bola hodina nemčiny so žiakmi 4. – 8. tried, žiaci týchto tried smeli hosťa potrápiť otázkami. Pán atašé sa vyjadril: Bola to zábava! Boli ste super!

2. júna sa uskutočnila návšteva skupiny poslancov strany Slobody a solidarity vedená Richardom Sulíkom, ktorú privítal i Rudolf Schuster v Šugovskej doline s prehliadkou hámra.

31. augusta navštívila naše mestečko delegácia z Nemeckej spolkovej republiky, partnerského mesta Košíc z Wuppertálu.

23. októbra navštívil naše mesto Rudolf Schuster s veľvyslancom Brazílskej federatívnej republiky v Bratislave Luísom Antoniom Balduínom Carneirom.

Dňa 30. novembra sa zúčastnil Slavomír Szabó z Pravého orechového na zasadnutí mestského zastupiteľstva, kde odprezentoval zámer a ponuku vyhotovenia knižnej publikácie Medzevské poviedky.


PRIEMYSEL, POĹNOHOSPODÁRSTVO, OBCHOD, SLUŽBY

V meste je naďalej činných niekoľko priemyselných podnikov:

Firma Rosenberg – Slovakia, spol. s.r.o., TOM TERM s.r.o., Kolonial Košice, a.s., Transport systém,
spol. s.r.o., ZAMRE spol. s.r.o., KOV TVAR, s.r.o., FORTE RED, s.r.o..

Firma s poľnohospodárskym zameraním, ktorá sa nachádza na rázcestí Zlatnej doliny a doliny Humel, Hydinárska farma – Pöm & Göbl, je zameraná na produkciu vajec.

Mestský podnik lesov obhospodaruje lesy v majetku mesta a v katastri nášho mesta.

Vykurovanie a teplú vodu zabezpečuje pre Sídlisko Mladosť Veolia EnergiaVýchodné Slovensko, s.r.o., prostredníctvom kotolne na plyn a na štiepky.

Obchodnú sieť tvoria tieto potravinárske obchody Coop Jednota na Sídlisku Mladosť, Fresh na Kováčskej ulici a Agro Milk na Štóskej ulici.

Okrem týchto obchodov ponúkali svoje tovary Technokov a Stavebniny, Textil a Obuv na Kováčskej ulici. Azia textil a obuv na námestí. Drogistický tovar ponúkajú drogérie na Štóskej a Kováčskej ulici.

Na námestí je možnosť si zakúpiť noviny, časopisy, tabakové výrobky a podobný sortiment tovarov v stánku Tabak land.

Služby dopravného charakteru zabezpečujú Technické služby.

Služby motoristom ponúkal HA-TI servis na Robotníckej ulici a Čerpacia stanica AWIOR na Kováčskej ulici. Na Kováčskej ulici sa nachádza aj zberňa železného a kovového odpadu.

Poštová služba je zabezpečená prostredníctvom Slovenskej pošty a Slovenská sporiteľňa sprostredkúva finančné služby pre obyvateľov ako aj pre podnikateľské subjekty.

V budove zdravotníckeho strediska ponúka svoje služby Kaderníctvo Lenka a Pedikúra.


CESTOVNÝ RUCH A VIDIECKY TURIZMUS

Helion zabezpečoval pre turistov a návštevníkov mesta komplexné ubytovacie a stravovacie služby. Reštaurácia Kondor stravovacie služby. Galéria Café už tradične poskytovala príjemné posedenie pri káve, čaji a iných lahodiacich nápojoch s možnosťou nahliadnuť do kníh malej knižnice.

Ďalšie zariadenia v blízkosti námestia sú Čili bar, Havana Club a cukráreň. Na Štóskej ulici sa nachádza typický hostinec Baránok s nádychom krčmy.

U.S. Steel Košice prevádzkujú svoje doškolovacie stredisko Vysokých pecí na konci Štóskej ulici. Toto zariadenie sa hlavne využíva pre rekreačné účely svojich zamestnancov. V prípade voľných termínov je podľa dohovoru využívané zariadenie aj pre verejnosť.

Ranč Šugov v Šugovskej doline bol otvorený v letných prázdninových mesiacoch, kde sa mohli rekreovať deti so širokého okolia aj zo základným výcvikom jazdy na koňoch.

Návštevníci nášho mestečka mali možnosť navštíviť Kinematografické múzeum rodiny Schusterovcov a hvezdáreň na Štóskej ulici. O histórii hámorníctva a dejinách nášho mestečka sa môžu návštevníci dozvedieť aj pri návšteve hámra v Šugovskej doline ako aj na Štóskej ulici. Naše mestečko je možno považovať aj za východiskový bod pre turistické trasy do Volovských vrchov a Slovenského krasu. 


OBYVATEĽSTVO

Naše mesto malo na začiatku tohto roku 4062 obyvateľov z toho bolo 2049 mužov a 2009 žien. Narodilo sa 46 detí a zomrelo 32 obyvateľov. Z mesta sa odsťahovalo 50 obyvateľov a prisťahovalo 32 osôb. Koncom roka malo mesto 4058 obyvateľov.

Žiaľ, na začiatku tohto roku, sme nútený zobrať na vedomie smutnú správu. 29. januára zomrel Marián Richter, ktorý v rokoch 1998 až 2005 vykonával funkciu primátora nášho mesta.

V rámci osláv Dni mesta Medzeva boli, dňa 7. júla ocenení Cenou mesta Medzev pani Anna Čurdová za viacnásobné darcovstvo krvi a pani Soňa Goleňová za získanie ocenenia Biela holubica, ktoré jej udelilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Cena primátorky mesta Medzev bola udelená Vojtechovi Schmiedtovi za záslužnú činnosť v oblasti školstva s marginalizovanou rómskou komunitou.

Oľga Hudáková a Gertrúda Frantzová boli na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 30. novembra zvolené za prísediace Okresného súdu Košice – okolie na funkčné obdobie 2018 až 2021.


DOPRAVA A SPOJE

Dopravným koridorom nášho mesta je západo – východná os, čo je vynútené krajinným prostredím v ktorom sa nachádza. Súčasne je aj polyfunkčnou osou, pretože sa na ňu viažu zariadenia cestnej a železničnej dopravy. Po železničnej trati sa vykonáva len nákladná doprava. Verejná doprava je naďalej zabezpečovaná autobusovou dopravou v smere Košice, Smolník, Vyšný Medzev a Moldava nad Bodvou. Autobusové zastávky sú umiestnené na Mariánskom námestí, na Štóskej a Kováčskej ulici.


VÝSTAVBA A ZMENY CHARAKTERU MESTA

Mesto už tradične, aj v tomto roku, prikročilo k vysporiadaniu ďalších zdedených majetkoprávnych neurovnaných vzťahov v oblasti pozemkov. Z tohto titulu odpredalo, ako prípad hodný osobitného zreteľa, zo svojho majetku pozemky o rozlohe 2122 m2, 6 súkromným osobám. Priamym predajom odpredalo mesto pozemok o výmere 651 m2 jednej súkromnej osobe. Mesto kúpilo pozemky o výmere 5727 m2 v priestore areálu futbalového ihriska za účelom výstavby šatní.

Na udržanie miestnych komunikácií sa rekonštruovala cesta na Miroslavskej ulici. Obnovili sa asfaltové povrchy časti ciest na ulici Robotníckej, Revolučnej, Štóskej smerom na futbalové ihrisko a pri Maši, na ulici Grunt okolo bývalej pekárne, na Partizánskej a Jarnej ulici. Vykonalo sa odvodnenie Robotníckej a Jarnej ulice a na ceste nad Gruntom aj s priepusťou.

Mestský podnik začal s výmenou svietidiel halogénových žiaroviek za LED svetlá.

Zo stavieb, financovaných z rozpočtu mesta, bola zrealizovaná obnova spadnutého oporného múru medzi komunikáciou a záhradou rodinného domu na ulici Grunt číslo popisné 9.

V 17 bytovke na Mariánskom námestí 16 bol zrekonštruovaný byt číslo 5, ktorý bol po nájomcoch zanechaný v dezolátnom stave. Rekonštrukciu vykonal Mestský podnik služieb.

Z dôvodu zastaraných a poruchových kotlov sa koncom roka začala výmena plynových kotlov, expanzných nádob, digitálnych termostatov v jednotlivých bytoch v tejto bytovke.

Toho roku bol rozšírený aj kamerový systém a inštalovali sa fotopasce pri veľkokapacitných kontajneroch z dôvodu zamedzeniu nelegálneho sa zbavovania stavebného odpadu.

V materskej škole na Mariánskom námestí došlo koncom minulého roka k prepadnutiu stropu v jednej triede. Tento havarijný stav bol počas toho roku napravený rekonštrukciou stropu.

V areály Základnej školy – Grundschule bola vykonaná oprava vstupnej brány a taktiež nákup interierového vybavenia.

Na konci roka Východoslovenské vodárne a kanalizácie Košice vybudovali a pripojili kanalizáciu na verejnú kanalizáciu uličku oproti bývalému kinu Kozmonaut.

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 29. júna odsúhlasilo predĺženie zmluvy na prevádzku a nájom kotolne na Sídlisku Mladosť so spoločnosťou Veolia Energia Východné Slovensko s.r.o. do 31. decembra 2042, čo umožní v budúcnosti čerpať podporu z európskych fondov na vylepšenie a modernizáciu vykurovania Sídliska Mladosť a dodávky teplej vody. 


ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA PRÁCA

V obvodnom zdravotníckom stredisku na Kováčskej ulici sú umiestnené nasledovné ambulancie: Ambulancia praktického lekára pre dospelých MUDr. Ondreja Gajdoša.
Ambulancia lekára pre deti a dorast MUDr. Kataríny Gajdošovej.
Stomatologická ambulancia MUDr. Anny Gazdagovej a MUDr. Martina Gazdaga.
Firma Cumulus s.r.o. zabezpečuje rehabilitačné služby a ďalšie subjekty, ktoré zabezpečujú zdravotnícke služby je lekáreň a záchranná služba.
Služby v oblasti stomatológie poskytuje aj zubná technika na Partizánskej ulici.

Mesto toho roku zabezpečovalo prácu pre odkázaných občanov formou aktivačných prác, ktorí si takto mohli zlepšiť rozpočet pre domácnosť. V priemere v roku sa týchto prác zúčastňovali v počte 110. V rámci týchto prác boli zabezpečované aj opatrovateľské služby pre 3 odkázané domácnosti. Mesto zamestnávalo dve terénne sociálne pracovníčky a jednu terénu pracovníčku, ktoré pomáhali marginalizovanej rómskej komunite radami a administratívou v sociálnej oblasti. 


ŠKOLSTVO

V čase obdobia fašiangov usporiadala materská škola už tradične maškarný ples. Vyzdobená sála mestského kultúrneho strediska sa zmenila na neopakovateľnú tanečnú rozprávkovú krajinu, v ktorej nechýbali tie najrôznejšie rozprávkové bytosti. Sálou sa nieslo štebotanie a smiech. Svoju energiu si dopĺňali fašiangovými šiškami a teplým čajom. O skvelú tanečnú hudbu sa postaral poslanec mestského zastupiteľstva Ing. Gabriel Böhm.

Deti z materskej školy z každej triedy potešili na „Deň matiek“ svoje mamičky programom a obdarovali ich drobným darčekom, ktorým im zároveň vyjadrili svoju lásku.

V piatok 31. marca sa v historickej sále Mestského kultúrneho strediska konala oslava „Deň učiteľov“, čím sme chceli prejaviť uznanie a oceniť prácu učiteľov. Toho roku boli ocenení učitelia: z materskej školy Soňa Bučková, zo základnej školy Ing. Hedviga Antlová, Ing. Terézia Gedeonová, Mgr. Adriana Pöhm, zo základnej umeleckej školy Miroslav Mašat Dis. Art.

V apríly sa na Základnej umeleckej škole uskutočnili prijímacie skúšky na výtvarný odbor. Žiaci môžu navštevovať prípravné štúdium už od piatich rokov a pokračovať na prvom a druhom stupni základného štúdia.

20. apríla bol jedným z najvýznamnejších dní v živote našich predškolákov, pretože nadišiel čas ich slávnostného zápisu do 1. ročníka Základnej školy – Grundschule. Deti v sprievode rodičov prekonali svoj strach a hravo si poradili s pripravenými úlohami.

Pretože, zápisu predškolákov do 1. ročníka Základnej školy – Grundschule predchádzala spoločná hodina telesnej výchovy a návšteva detí na vyučovacej hodine. Predškoláci a prváci na hodine telesnej výchovy si pod vedením Mgr. Anastázie Širockej zmerali navzájom svoju pohybovú výkonnosť, šikovnosť a silu. V triede 1.C a 1.D privítali predškolákov učiteľky Mgr. Anastázia Širocká a Mgr. Veronika Gedeonová a ich žiaci. Tí sa s nimi podelili o školské lavice a dovolili im nazrieť aj do svojich písaniek a čítaniek. Prváci im ukázali čo sa už v škole naučili no a predškoláci im na pamiatku zanechali na tabuli svoje vlastnoručne napísané mená.

29. mája bolo vypísané výberové konanie na riaditeľa Základnej školy – Grundschule v Medzeve z dôvodu, že sa doterajší riaditeľ Mgr. Ervín Schmotzer rozhodol skončiť pracovný pomer.

29. júna sa uskutočnila v Sobášnej sieni Mestského úradu verejná rozlúčka s triednou učiteľkou PaedDr. Juttou Kaletovou a jej 22 dvoma žiakmi Základnej školy – Grundschule Medzev.

Na základe voľby riaditeľa po výberovom konaní došlo k zmene na riaditeľskom poste Základnej
školy – Grundschule. Riaditeľ Mgr. Ervín Schmotzer, odchádza 31. júla zo školy a 1. augusta nastupuje na jeho miesto Mgr. Marek Kaleta.

Materská škola sa aj tento rok zapojila do rôznych súťaží, ku ktorým patria výtvarné súťaže „Vesmír očami detí“, „Staň sa ilustrátorom“, „Staň sa hasičom“ boli to súťaže organizovaná Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove spolu s ostatnými astronomickými zariadeniami, vrátane medzevskej hvezdárne. Svoje predstavy o vesmíre vyjadrili deti v kresbách a maľbách. V kategórii materských škôl obsadila Barborka Oravcová 1. miesto a špeciálnu cenu predsedu poroty získala Nelka Gawronová. Za ilustrácie k rozprávkam získala v kategórii materských škôl 2. miesto opäť Nelka Gawronová. Cenu Kultúrneho centra získala Dianka Šturmová a špeciálnu cenu poroty získali všetky deti 4. triedy za vytvorenú knihu ilustrácii pod názvom „Naše najmilšie rozprávky“.

Emily Krausová reprezentovala materskú školu v prednese poézie a prózy na 13. ročníku matičného galakoncertu detí z materských škôl Košického kraja v prednese slovenských rozprávok „Detské rozprávkové Košice“, ktorý usporiadala Matica slovenská v spolupráci s mestom Košice v rámci programu osláv mesta Košíc. Za svoj výkon bola odmenená 1. miestom.

Deti materskej školy si „Deň Zeme“ pripomenuli, skrášlením záhonov výsadbou pestrofarebných kvetov a zasiatím semienok petržlenu a tekvice do záhonov, ktoré pre deti pripravil ujo školník.

Medzinárodný deň detí sa v materskej škole niesol v duchu hier, zábavy a tanca v priestoroch školskej záhrady. Na pripravených stanovištiach na deti čakali rôzne zábavné súťaže vychádzajúce z rozprávok.

Deti v materskej škole mali tento rok spestrený aj množstvom rôznych divadelných a hudobných predstavení, medzi ktoré patrili napr. hudobné rozprávky Uja Ľuba, bábkové rozprávky Snehová kráľovná, O žabke a iné.

Toho roku v Základnej umeleckej škole v tanečnom odbore pôsobili dve učiteľky, ktoré mali vo svojich triedach 121 žiakov a na hodinách ich sprevádzala korepetítorka. Tanec sa vyučoval v Medzeve a na elokovaných pracoviskách v Poproči, v Rudníku, v Šemši a v Malej Ide. Žiaci tanečného odboru sa prezentovali na rôznych vystúpeniach v rámci mesta a okolia, zúčastňovali sa súťaží a workshopov, spolupracovali s ostatnými odbormi školy, základnými školami a materskými školami v okolí. Doposiaľ najväčším úspechom školy bola účasť na Majstrovstvách sveta „Dance Star 2015 Finals Word Dance“ v chorvátskom Poreči, kde tanečnice - skupina IDance pod vedením Mgr. Jany Timkovej, súťažili v lige A, v kategórii muzikál a stali sa vicemajsterkami sveta. V tomto roku sa zúčastnili aj súťaže „Pohyb bez bariér “ v Košiciach, kde žiačka Erika Kraus súťažila v kategórii „Show dance“ , juniorská veková kategória, sólo, s choreografiou „Treat you better“, s ktorou získala 2. Miesto.

V rámci enviromentálnej výchovy realizovala Základná škola – Grundschule realizovala rôzne zberové akcie, besedy, pripomenuli si Deň zeme, Svetový deň životného prostredia, Svetový deň vody. Škola už tretí rok spolupracuje pre enviromentálnu výchovu zo Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky – Správa Národného parku Slovenský kras v Brzotíne, ktorá hravou a zábavnou formou sprístupňuje žiakom spôsob ochrany prírody. Spoluprácu nadviazali aj s lesným pedagógom z Lesov Slovenskej republiky štátny podnik, ktorý navštívil školu v septembri a pre žiakov na I. stupni pripravil aktivity zamerané na spoznávanie prírody, života v lese a objavovanie prírodných tajomstiev prostredníctvom hier a zážitkov.

Dňa 29. septembra sa dievčatá 7. ročníka Základnej školy – Grundschule v rámci projektu „Čas premien“ zúčastnili besedy, ktorú viedla Ing. Zuzana Šutá z MP Education, s.r.o. Beseda bola zameraná na témy, ktoré nepochybne zaujímajú všetky dospievajúce dievčatá, o dospievaní, o puberte a jej nástrahách, o zmenách v tele a jeho premenách, o menštruácii a o potrebnej intímnej hygieny v tom čase, ako aj o duševnej i fyzickej kráse dievčat v období dospievania.

Základná škola – Grundschule už niekoľko rokov uskutočňuje besedu v spolupráci s nadáciou Parners Group a jej školiteľmi na tému „Finančná gramotnosť pre žiakov 8. a 9. ročníka“. Žiaci sa zábavnou a súťaživou formou učia orientovať v základných finančných pojmoch a plánujú svoju finančnú budúcnosť.

V tomto roku sa asi 300 žiakom Základnej umeleckej školy výtvarného odboru venovali 4 pedagógovia. Žiaci Základnej umeleckej školy prezentovali svoje práce prostredníctvom samostatných výstav ku koncertom Základnej umeleckej školy v Medzeve a na elokovaných pracoviskách v Poproči, v Malej Ide, v Šemši, v Rudníku a v Štóse. Zároveň sa zúčastňovali rôznych výtvarných súťaží. Organizovali tematické tvorivé dielne. Veľmi úspešný bol projekt Konta Orange „Ušijeme bez ihly“. 


KULTÚRA

Mestské kultúrne stredisko v rámci mesiaca knihy zorganizovalo zo 17. na 18. marca už tradičnú, tentokrát v poradí už štvrtú „Noc v knižnici“. Po úvodných aktivitách pri počítači a hier, nasledovalo čítanie. Čítalo sa z knihy „Chlapci spadli z višne a dievčatá z jahody“. Konštatovanie, že čítanie šlo ťažšie, odznela výzva pre deti aby miesto počítača viac čítali.

Po ľahkej večery nasledovali rôzne hry s mikrofónom, indície, skrývačky a iné. O 21. hodine sa podávala večera, menu bola pizza a čaj. Nasledovala voľná zábava až do druhej hodiny rána. Spánok však dlho neprichádzal, ticho nastalo až po hodine. Na raňajky boli jogurty, pudingy, chlebík so šunkou a čajom. O deviatej po rozlúčke sa deti rozišli do svojich domovov.

V našom mestečku sme fašiangy oslávili 24. marca. V piatok predpoludním sa o 10:00 hodine vydal fašiangový sprievod mestom a v popoludňajších a večerných hodinách sa konala fašiangová veselica. Pri tejto príležitosti sa aj na znak prichádzajúceho pôstu pochovala basa.

V piatok 28. apríla o 17:00 hodine sa v podvečerných hodinách v parku pred Morovým stĺpom staval verejný „Máj“. Organizovalo to Mestské kultúrne stredisko v Medzeve za pomoci ostatných organizácií na území nášho mesta. Napriek dostatočnej propagácie sa stavania „Mája“ zúčastnilo veľmi málo obyvateľov nášho mesta. Nebolo to len tým, že sem – tam trochu popršalo. Bol to len jemný, teplý aprílový dáždik. Jednoducho ide o nezáujem zo strany občanov. Naopak, veľmi nás potešilo, že o kultúrny život v našom meste prejavili záujem aj obyvatelia Vyšného Medzeva. Pomocníkov bolo, napriek vyššie uvedenému dosť, pretože sa našli mamičky, ktoré prišli so svojimi detičkami, členky súboru „Melodie“ a aj pár takých, ktorým život v našom meste nie je ľahostajný. Za pomoci chlapcov z Dobrovoľného hasičského zboru v Medzeve bol náš krásny „Máj“ postavený a osadený. Pekne k tomu vyhrávala dychová hudba „Medzevčanka“. Vďaka patrí taktiež Mestskému podniku lesov, Mestskému podniku služieb a sponzorom Igorovi a Renáte Smoradovým.

Mesto a Klub dôchodcov si 16. mája uctili naše mamy zorganizovaním Dňa matiek. Kultúrny program detičiek potešilo ich mamičky a babičky. Tieto oslavy prebehli už tradične v sále kultúrneho strediska.

28. mája v nedeľu sa uskutočnil na Mariánskom námestí promenádny koncert Základnej umeleckej školy v Medzeve.

O svojom speváckom talente presvedčil porotu Lukáško Kaleta, ktorý sa v okresnej prehliadke v speve ľudových piesní detí predškolského veku pod názvom: „Škôlkarsky slávik“ organizovanou Materskou školou Hviezdoslavova v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Moldave nad Bodvou, stal najlepším slávikom a získal Putovného slávika.

Hvezdáreň a planetárium ponúkalo toho roku prednášky, prezentácie, výstavy, priame pozorovanie oblohy, robilo „Dni otvorených dverí“, súťaže, astronomické detské tvorivé dielne, otvorené hodiny fyziky a iných prírodných vied. V budove sa nachádza „Planetárny park“ a odborná knižnica. Zapájalo sa do Európskych a celosvetových aktivít: Dni planetárií, Dni letectva a kozmonautiky, Týždeň kozmonautiky, Európska noc výskumníkov.

Na pozvanie chodili na Dni obcí, do škôl s prenosnými ďalekohľadmi a tak ponúkali možnosť vidieť oblohu aj záujemcom ktorí do hvezdárne nemôžu prísť. Za prvý polrok sa podarilo uskutočniť ešte Svetový deň hvezdární a planetárií. Besedu a prednášku s Jakubom Kapušom. V spolupráci s RCM Košice akciu Veda hrou – keď experiment prekvapí a odbornú súťaž Čo vieš o hviezdach.

Hvezdáreň 8. júla oslávila v rámci Dňa otvorených dverí 20. výročie jej trvania. Pri tejto príležitosti na slávnostnom akte za účasti mnohých hostí z odborných kruhov a zástupcov mesta bolo Hvezdárni a planetáriu udelená Cena mesta Medzev.

Tak, ako aj po minulé roky aj tohto roku bolo oživením predvianočných dní, koncert speváckeho zboru Melodie a v rámci koncertu, slovo v podaní Stely Hanigovskej. Milým spestrením, bolo vystúpenie talentovaných vnučiek speváčok speváckeho zboru Simonky a Soničky Herichovej, Lei Vitkaiovej a Ivanky Papcúnovej. Na koncerte vystúpili aj hostia Jozef Gašpar, Patrik Sabolik, Silvia Bučková, Peter Kaleta, Miroslav Mašat a Janka Hvizdošová.

V mestskej knižnici v podkrovných klubových priestoroch sa každý utorok v podvečer stretávali ženy, ktorým k srdcu prirástla vlastnoručná tvorba. Venovala sa im Agnesa Timková, rodáčka z Medzeva, bývajúca v Poproči, ktorá ich učila pleteniu z prírodného „pedigu“. Pedig je prírodný materiál, ktorý je dovážaný z trópov juhovýchodnej Ázie. Je to vnútorná časť ratanovej liany, ratanu. Táto liana je dlhá až 100 metrov, drevo má veľmi bledú farbu, podobnú lipovému drevu. Používa sa na výrobu nábytku, košíkov, bičov, hudobných nástrojov, ozdobných a dekoratívnych predmetov.

Od 7. do 9. júla prebiehali v hvezdárni sprievodné podujatia ku Dňom mesta Medzev. Klub dôchodcov vystavoval rôzne ručné práce, pán František Göbl obrazy a známky na tému: Naše Slovensko. Dzurovčinová svoje obrazy, hvezdáreň minivýstavu meteoritov a odbornú dvojjazyčnú výstavu o Slnečnom počasí a taktiež bola možnosť absolvovať prehliadku budovy hvezdárne s výkladom a planetárium. Premietala sa aj prezentácia hvezdárne: Príbeh jednej hvezdárne.

29. septembra sa vo hvezdárni a planetáriu konala už v poradí druhá Európska noc výskumníkov. Podujatie prilákalo množstvo návštevníkov základnej školy, individuálnych návštevníkov a hlavne rodiny s deťmi.

Počas letných prázdnin a v septembri sa úspešne realizoval projekt: II. ročník Spoznajme sa a učme sa hrou, ktorý bol podporený z verejných zdrojov cez Úrad vlády Slovenskej republiky.

2. októbra sa pani Oľga Ballaschová v infocentre Spojených štátov amerických ambasady na Hlavnej ulici číslo 10 v Košiciach stretla s americkou astronautkou Dorothy Metcalf – Lindenburger, ktorá mala prednášku o jej pobyte vo vesmíre.

Od februára do 5. decembra prebiehal IV. ročník projektu Hviezdy svietia pre nás rovnako.

Od 4. do 10. októbra si hvezdáreň špeciálnymi aktivitami pripomenula Svetový týždeň kozmonautiky.

Toho roku hvezdáreň navštívili návštevníci zo 17 krajín.

20. októbra sa v priestoroch Kasárni Kultúrparku Košice konal jedinečný galavečer, ako vrcholné predstavenie projektu Živé sochy autora nášho rodáka a obyvateľa Helmuta Bistiku. Hendikepovaní ľudia a študenti zo škôl z nášho mesta i okolia strávili spolu celý týždeň intenzívnou prípravou unikátnych šiat, nacvičovaním predstavenia, módnej prehliadky s koncertmi, a predovšetkým vzájomnou pomocou pri zdolávaní prekážok. Všetci zvládli svoje úlohy pred sálou plnou divákov bravúrne, vrátane medzevských Šukar Čajori. Odmenou bolo desať minútové standing ovetion. 


KONFESIE A CIRKEVNÝ ŽIVOT

Farár rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Nižný Medzev, Peter Tirpák prispel do tohoročného Medzevského spravodajcu číslo 2, predvianočným príhovorom k obyvateľom Medzeva.

V druhom príspevku pod názvom „Medzevské zvony“ zverejňuje nasledovné zaujímavosti: V našom kostole sa nachádza päť zvonov. Najväčším zvonom je zvon ku cti blahoslavenej Panny Márie z roku 1891, uliaty zvonolejárom Seltenhoferom v Šoproni. Má váhu približne 1650 kg a patrí do zoznamu kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. Stredne veľký zvon o váhe 970 kg má meno Srdce Ježišovo a pochádza z roku 1926. Na zvone sú mená obyvateľov Medzeva, ktorí padli v I. svetovej vojne. Vo veži kostola sa nachádzajú i dva malé zvony „umieračiky“. Pôvodný je barokový zvon z roku 1800 uliaty v Prešove o váhe okolo 80 kg. Tento je puknutý a tak sa na zvonenie nepoužíva avšak rovnako ako ten najväčší je kultúrnou pamiatkou. Jeho miesto nahradil zvon, ktorý bol vyrobený v šesťdesiatich rokoch minulého storočia vo Východoslovenských železiarňach. K týmto dvom pribudol tohto roku malý zvon odliaty v roku 2013 o váhe 50 kg, ktorý počuť pri odbíjaní vežových hodín. Toho roku sa podarilo elektrifikovať zvonicu, spevniť a zväčšiť staticky už nevyhovujúcu pôvodnú konštrukciu, dať zvonom nové zavesenie a nový pohon pomocou lineárnych motorov. Každý zvon dostal aj nový úchyt pre srdce. Zároveň kostolné hodiny boli opatrené novým pohonom.

Toho roku sa v kostole dôstojne oslávil Deň svätého Floriána aj s podporou spevokolu Ceciliek.


POLITICKÉ STRANY, HNUTIA A INÉ POLITICKÉ ZDRUŽENIA

V tejto stati je potrebné konštatovať, že v našom mestečku nie je zvlášť cítiť vplyv politických strán, hnutí a združení.


SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE, ZDRUŽENIA A KLUBY

Poľovnícke združenie Dubina oslávilo toho roku 70. výročie založenia poľovníckeho spolku. Na Slovensku je málo takých združení, ktoré sa môžu pochváliť takýmto ctihodným vekom. Ministerstvo poľnohospodárstva Československej republiky vydalo dňa 13. marca 1947 výnos o zakladaní poľovníckych spolkov. Táto skutočnosť dala podnet pre niekoľkých aktivistov na založenie poľovníckej spoločnosti v Nižnom Medzeve. Dátum založenia poľovníckej spoločnosti bol 20. september 1947. 25. mája 1959 sa na schôdzi premenoval poľovnícky spolok na Poľovnícke združenie Dubina Nižný Medzev. Predsedom združenia je od roku 1988 Jozef Hulič, hospodárom od roku 1980 Ján Štefani, tajomníkom od roku 2014 Ing. Vladimír Pačai. Poľovnícke združenie poľuje na rozlohe 3193 ha v katastri Nižný Medzev, Vyšný Medzev, Hačava a v jelenej oblasti Smolníka. Hlavnou poľovnou zverou je jelenia zver, srnčia a diviačia zver. V revíry sa objavujú aj vlci, medvede a rysy.

Predsedom Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Medzev je Vladimír Vitkaj.
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Medzeve v tomto roku evidovala celkom 52 dospelých členov a 3 žiakov. V užívaní mali dva revíri, a to čiastočné povodie rieky Bodva od ústia potoku Teplica pri obci Jasov až po ústie potoka v Štóse a Čiernej Moldavy aj s prítokmi. Druhý revír je Šugovský potok aj s jazerami. V užívaní má v súčasnej dobe 12 nádrží s plochou približne 4,5 hektára. Aj tento rok v jarných mesiacoch vykonali členovia zväzu už 8. ročník brigády s názvom „Zber odpadov po dolinách a okolo jazier“. Už tradične sa aj toho roku uskutočnilo zarybňovanie revírov, vysadilo sa 300 kg kaprov, 200 kg pstruhov dúhových, 7000 ks pstruhov potočných. Negatívne je rybné hospodárstvo ovplyvnené predátormi v našich revíroch. Značné škody boli zapríčinené vydrou riečnou, volavkou popolavou alebo bocianom čiernym.

V rámci Dobrovoľného hasičského zboru začali začiatkom roka činnosť pravidelné asistenčné hliadky od námestia. Okrem hasenia lúčnych požiarov, vykonávali čistenie studní a pretláčanie kanálov. Dobrovoľný hasičský zbor venoval veľkú pozornosť deťom. Deti sa zúčastnili súťaže v Poproči a v mesiaci marci sa zúčastnili na podujatí v Čani.

V mesiaci apríl sa zúčastnil na Rušňoparáde v železničnom depe v Košiciach.

V Poproči sa zúčastnili na súťaži Plameň a na oslavách 130. výročia Dobrovoľného hasičského zväzu v Jasove, prispeli na výstave hasičskej techniky a súťažili na Memoriáli Petra Thóta.

Na medzinárodnej súťaži v Rešici sa zúčastnili s historickou striekačkou a súťažili spolu s Čechmi, Srbmi a Maďarmi. Podobne v mesiaci jún súťažili s historickou striekačkou v Malej Ide. Na Obvodnej súťaži v Turni nad Bodvou sa zúčastnilo naše ženské družstvo.

V máji boli chlapci na cvičeniach v Paňovciach, Nováčanoch a Slanci.

Hasičský zbor pomáhal pri organizovaní Festivalu Rudohoria vo Vyšnom Medzeve.

Pre deti zamestnancov firmy Rosenberg pripravili hasiči ukážky z činnosti zboru.

V júli pomáhali už tradične pri zabezpečení osláv Dni mesta Medzev.

Zúčastnili sa na cvičení v Poproči. V rámci Hasičského a záchranného zboru absolvovali cvičenia pri stavaní protipovodňových bariér v Turni nad Bodvou. Kládli vence na Deň víťazstva a oslavách Slovenského národného povstania. Pod vedením Juraja Schmera boli vykonané preventívne prehliadky domov. V Gemerskej Polome na základe požiadania pomáhali hasiť rozsiahly požiar lesa hneď po návrate z ukážok, ktoré absolvovali na Detskej železničke v Košiciach. Toho roku sa podarilo opraviť a spojazdniť aj hasičské auto RTO Liaz CAS 25.

Dňa 17. júna sa na mestskom úrade konalo stretnutie Charty európskych vidieckých sídel prezidenta charty a starostu rakúskeho Lasse, pána Karla Grammanitscha, primátora poľského Strzyžówa, pána Mariusa Kawu, prvej viceprezidentky charty a primátorky mesta Medzev, pani Valérie Flachbartovej a sekretára charty, pána Clemensa Wagnera. Pán Marius Kawa informoval, že žiadosť o nenávratný finančný príspevok na financovanie projektu charty pre dospelých bol schválený. V najbližších dvoch rokoch sa tak môžu uskutočniť viaceré plánované stretnutia charty. Ďalšie stretnutie by sa malo uskutočniť v Kannus – Nähdään Kunuuksessal vo Fínsku. Pri tejto príležitosti vyzdvihli pri organizovaní stretnutia v roku 2016 ktoré sa uskutočnilo v Medzeve pani Luciu Vítkajovú a obyvateľov Medzeva.

Karpatskonemecký spolok na Slovensku už tradične ako každý rok doplňoval oslavy Dni mesta Medzev svojim kultúrnym programom v poobedňajších hodinách. Spevácke a tanečné súbory z jednotlivých regiónov a Maďarska prispievajú k udržiavaniu miestneho folklóru.

19. októbra Klub dôchodcov už tradične v rámci oslavy Mesiaca úcty k starším privítal svojich členov krátkym kultúrnym programom a venoval pozornosť aj tohoročným jubilantom. Bolo ich 6 v skupine 65 ročných, 15 v skupine 70 ročných, 2 v skupine 75 ročných, 5 v skupine 80 ročných a 2 v skupine 85 ročných.


TELOVÝCHOVA A ŠPORT

Dňa 3. júna sa uskutočnil opäť Špurt Bike Baránok 2017.

V posledných rokoch Stolnotenisový oddiel Spartak Medzev uskutočnil v našom meste viacero zaujímavých stolnotenisových podujatí. Stolný tenis sa opäť dostáva do podvedomia ľudí a stáva sa atraktívnym športom pre staršie i mladšie generácie. Výborné tréningové podmienky v priestoroch telocvične Základnej školy – Grundschule, ale i športové vybavenie, umožnilo našim stolným tenistom športovo rásť. Sezónu 2016/2017 sa z celkového počtu 9 mužstiev v okresnej súťaži v družstvo „A“ umiestnilo na štvrtom mieste a družstvo „B“ na siedmom mieste. Najlepšími hráčmi v dlhodobom hodnotení súťaže sú Peter Zvirinský a Peter Kaleta. Počas Veľkonočných sviatkov sa konal jubilejný 10. ročník Turnaja o putovný pohár primátorky mesta Medzev za účasti troch desiatok hráčov zo širokého okolia. Pohár medzevčanom „vyfúkol“ talentovaný Milan Šturm mladší z neďalekého Rudníka.

Do programu osláv „Dni mesta Medzev“ sa stolní tenisti zapojili organizovaním turnaja s medzinárodnou účasťou a hráčmi z druhej a tretej najvyššej slovenskej ligy. Hráči sa zúčastnili aj na turnajoch s výrazne silnejšími súpermi a to v družobnom meste Holice v Čechách, v Poľskom meste Frysztek, ako aj na majstrovstvách Slovenska pre neregistrovaných hráčov v Malackách. Tu pri silnej konkurencii 80 hráčov z celého Slovenska naše mesto reprezentovali Roman Flegner, Jozef Jaroš a Milan Hamadej.

V tomto roku Mestský futbalový klub Spartak Medzev a družstvo našich futbalistov prešlo početnou výmenou hráčskeho kolektívu aj trénera. Pri družstve začal pôsobiť skúsený a kvalifikovaný tréner Tomáš Danko. Jeho rukopis sa postupne začal prejavovať v skvalitňovaní herných činností. Prvé výsledky sa začali prejavovať v súťažnom ročníku 2017/2018 v 4. lige v skupine Juh Východoslovenského futbalového zväzu. V polčase súťaže skončilo družstvo na 1. mieste. Zo 16 stretnutí vyhralo 13. Na tento čiastočný úspech naviazal na štart v pohárovej súťaži v ktorej družstvo dosiahlo historický úspech. Postupne vyradilo mužstvá TU Košice, FK Ptíčie a mužstva z najvyššej súťaži Senicu, Trenčín. Snaha chlapcov skončila v osemfinále, Dunajská Streda bola nad ich sily. Niet pochýb o tom, že k atmosfére prispelo korektné a slušné športovo naladené obecenstvo, ktoré sa na ostatnom kole proti Dunajskej Strede zúčastnilo v rekordnom počte cez 2000.

Klub slovenských turistov Skoba Vyšný Medzev nesie svoj historický názov, avšak prevažná väčšina členov klubu je z nášho mestečka. Klub organizuje vždy v sobotu, v odstupe dvoch týždňov turistické akcie od najbližšieho okolia, cez Slovenský Raj, pohorí Slovenského Rudohoria aj do Nízkych a Vysokých Tatier.

Ďalším aktívnym športovým klubom v našom meste je Bežecký klub Spartak Medzev. Jeho členovia sa zúčastňujú podľa bežeckého kalendára rôznych bežeckých pretekov na Slovensku ale aj v zahraničí. Svojou aktivitou spestrili aj toho roku oslavy Dňa mesta organizovaním detských bežeckých pretekov Hámorníček ako aj Hámorníckeho polmaratónu. Vrcholom sezóny býva účasť na Košickom medzinárodnom maratóne mieru.


POČASIE A PRÍRODA

Zima 2016/2017 trvala nečakane dlho. Po prechodnom oteplení v mesiaci marci sa opäť vrátila v apríly. V severných častiach Slovenska napadlo 50 cm snehu a zapríčinilo havárie a kalamitu na cestách. Vykurovanie domov a bytov nemalo konca kraja. V letných mesiacoch meteorológovia zaznamenali neuveriteľných 68 tropických dní, kedy denná teplota vystúpila nad 30°C. Jeseň bola od druhej polovici septembra pochmúrna, slnko sme videli len veľmi zriedka. K nočnému ochladeniu došlo v mesiaci november a december. V tomto období došlo aj k sneženiu a okolie pokryla strohá snehová prikrývka. Na Silvestra prišlo opäť oteplenie.


MIMORIADNÉ UDALOSTI

V jarných mesiacoch sa už tradične objavovali poľné a lúčne požiare. Podpaľači sa nikdy nezistili, podozrenie padá na rómske deti, ktoré sa takto zabávajú.

Dňa 4. júna v areály doškoľovacieho strediska USS Košice v Medzeve došlo počas osláv Dňa detí k uvoľneniu ukotvenia nafukovacieho hradu, ktorý zasiahol a zranil dve deti.

Nepríjemnou skutočnosťou zostávalo pretrvávajúce problémy s nájomníkmi 17 bytovej jednotky na Mariánskom námestí č. 16 ohľadom neplatenia nájomného.

Ďalšou nepríjemným pretrvávajúci problém mesta sú túlavé psi v meste. Odchyt sa uskutočňuje 2 až 3 krát ročne, čo nie je lacná záležitosť.

V ulici Grunt spadol oporný múr, riešenie výstavby, po mnohých, komplikovaných vzťahov zo zhotoviteľmi stavby bol doriešený, ako je uvedené v kapitole Výstavba a zmeny charakteru mesta.

V posledných rokoch sa nám objavuje fenomén privážania odpadu z okolitých obcí do katastra nášho mesta.
 

Facebook

facebook odkaz

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6
7 8 9
10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Preklad (translations)

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 23. 6. 2024
mierny dážď 26 °C 17 °C
pondelok 24. 6. jasná obloha 25/14 °C
utorok 25. 6. jasná obloha 26/13 °C
streda 26. 6. mierny dážď 26/17 °C