Menu
Mesto Medzev
Medzev

Hlásenie k trvalému pobytu

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.

Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny, alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pričom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady.

Za občanov mladších ako 18 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Dieťa narodené v zahraničí môže byť prihlásené na trvalý pobyt až po predložení rodného listu vydaného osobitnou matrikou Bratislava. Začiatkom jeho trvalého pobytu je deň jeho prihlásenia  zákonným zástupcom v ohlasovni.

Za občana, ktorý pre svoj zdravotný stav nie je schopný hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca.

Splnomocnený zástupca predkladá ohlasovni pobytu svoj občiansky preukaz a splnomocnenie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa a za občana, ktorého hlási, doklady nižšie uvedené.

Občan SR prichádzajúci z cudziny k prihláseniu na trvalý pobyt predkladá cestovný pas s vyznačeným štátnym občianstvom alebo dokladom o štátnom občianstve nie staršie ako  6 mesiace a list vlastníctva, alebo iný doklad preukazujúci vlastnícke právo k nehnuteľnosti

Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove a má len evidenčný charakter.

 

K vybaveniu potrebujete

 • platný občiansky preukaz ( v prípade jeho straty alebo odcudzenia je povinný predložiť potvrdenie o občianskom preukaze vydané Okresným riaditeľstvom Policajného zboru podľa miesta TP); ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa;
 • platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky (ak sa jedná o hlásenie trvalého pobytu občana, ktorý sa prihlasuje z iného štátu);
 • na overenie vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove, alebo jej časti občan poskytne nasledovné údaje – identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo registra „E“,  číslo LV,  súpisné číslo stavby, číslo bytu ,
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti, toto potvrdenie sa nevyžaduje ak:
  • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka;
  • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti;
  • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka;
  • vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt  súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje bývanie, sú povinné dať písomný súhlas na prihlásenie na trvalý pobyt občanom, ktorí sú v nich celoročne umiestnení.

 

Ohlasovňa môže požiadať o predloženie ďalších dokladov

 • U dieťaťa, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy
 • Doklad o rodnom čísle
 • Rodný list
 • Oznámenie o uzavretí manželstva
 • Osvedčenie o štátnom občianstve

 

Tlačivá

 

Zákonná úprava

Zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.

Po Ut St Št Pi So Ne
26
27 28 29
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11
12 13 14
15 16 17
18 19 20 21 22
23 24
25 26 27 28
29 30 31

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Preklad (translations)

Aktuálne počasie

dnes, piatok 1. 3. 2024
zamračené 14 °C 8 °C
sobota 2. 3. slabý dážď 12/9 °C
nedeľa 3. 3. zamračené 11/7 °C
pondelok 4. 3. zamračené 13/7 °C