Menu
Mesto Medzev
Medzev

2019

 

ÚVOD

21. februára sme si pripomenuli vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenici Martiny Kušnírovej, ktorá sa stala 21. februára 2018 vo Veľkej Mači v okrese Galanta na Slovensku. V súvislosti s touto udalosťou sa celý rok tiahlo vyšetrovanie a odhalenie korupčných afér, ktoré súviseli s činnosťou obžalovaného podnikateľa Mariana Kočnera. Prelomenie kódovanej aplikácie Threema odhalila mnohé väzby na vplyvné osobnosti v týchto korupčných aférach.

16. marca sa konalo prvé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky. Volieb sa zúčastnilo 13. kandidátov: Béla Bugár, Zuzana Čaputová, Martin Daňo, Štefan Harabín, Eduard Chmelár, Marian Kotleba, Milan Krajniak, František Mikloško, Maroš Ševčovič, Róbert Švec, Bohumila Tauchmanová, Juraj Zábojník a Ivan Zuzula. Kandidáti Róbert Mistrík a Jozef Menyhárt sa svojej kandidatúry vzdali počas volebnej kampane. Výsledky prvého kola volieb pri 48,74% účasti boli nasledovné: Zuzana Čaputová 40,57%, Maroš Ševčovič 18,66%, Štefan Harabín 14,34%, Marian Kotleba 10,39%, František Mikloško 5,72%, Béla Bugár 3,10%, Milan Krajniak 2,77%, Eduard Chmelár 2,74%, Martin Daňo 0,51%, Róbert Švec 0,30%, Juraj Zábojník 0,28%, Ivan Zuzula 0,17% a Bohumila Tauchmanová 0,16%. Do druhého kola volieb teda postupili Zuzana Čaputová a Maroš Ševčovič. Pre zaujímavosť a porovnanie uvádzam ako volili naši občania. Pri 30,56% účasti boli výsledky nasledovné: Zuzana Čaputová 43,87%, Maroš Ševčovič 18,49%, Marian Kotleba 14,66%, Štefan Harabín 11,15%, Béla Bugár 4,48%, Eduard Chmelár 2,51%, Milan Krajniak 1,53%, František Mikloško 1,42%, Martin Daňo 0,32%, Róbert Švec 0,32%, Bohumila Tauchmanová 0,10%, Juraj Zábojník 0,10% a Ivan Zuzula 0,10%.

Druhé kolo prezidentských volieb prebehlo 30. marca. Výsledky druhého kola volieb pri 41,79% účasti boli nasledovné: Zuzana Čaputová 58,41% a Maroš Ševčovič 41,59%. Za prezidentku Slovenskej republiky bola zvolená Zuzana Čaputová. Pre zaujímavosť a porovnanie uvádzam ako volili naši občania. Pri 28,00% účasti boli výsledky nasledovné: Zuzana Čaputová 66,30% a Maroš Ševčovič33,70%.

Dňa 25. mája sa konali voľby do Európskeho parlamentu za účasti 22,74% voličov. Volieb sa zúčastnilo 31 politických strán, hnutí a koalícií, s týmito výsledkami: Progresívne Slovensko/Spolu – občianska demokracia so ziskom 20,11%, získalo 4 kreslá, Smer – sociálna demokracia so ziskom 15,72%, získalo 3 kreslá, Kotleba – Ľudová strana naše Slovensko so ziskom 12,07%, získalo 2 kreslá, Kresťanskodemokratické hnutie so ziskom 9,69%, získalo 1 kreslo a 1 kreslo môže začať uplatňovať po odchode Veľkej Británie z Európskej únie, Sloboda a solidarita so ziskom 9,62%, získalo 2 kreslá, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti so ziskom 5,25%, získalo 1 kreslo. Ostatné strany, hnutia a koalície nezískali dostatoční počet hlasov. Pre zaujímavosť a porovnanie uvádzam ako volili naši občania. Pri 12,52% účasti boli výsledky nasledovné: Smer – sociálna demokracia 20,05%, Progresívne Slovensko/Spolu – občianska demokracia 19,77%, Kotleba – Ľudová strana naše Slovensko 12,71%, Sloboda a solidarita 11,86%, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 6,21%, Kresťanskodemokratické hnutie 5,64%.

V novembri sme si pripomenuli 30. výročie Nežnej revolúcie, ktorá nám umožnila vydať sa na cestu k demokracii.

 

MESTSKÁ SAMOSPRÁVA A ROZPOČET MESTA

Funkciu primátora mesta toho roku vykonával Mgr. Matej Smorada.

Zloženie Mestského zastupiteľstva pozostávalo z týchto poslancov: Ing. Rajmund Antl, Ing. Gabriel Böhn, Rudolf Bučko, Maroš Čierny, Mgr. Michaela Frantzová, Ervin Flegner, Ján Imling, Vojtech Klučarovský, Erik Kováč, Mgr. Rudolf Müller, Igor Smorada.

V určitých úkonoch, ktoré sú uvedené v Zákone o obecnom zriadení zastupoval pána primátora za jeho neprítomnosti zástupca primátora, poslanec Ervin Flegner. Okrem toho mohol Mgr. Rudolf Müller zvolávať a viesť zasadnutie Mestského zastupiteľstva v prípadoch keď je to zákonom umožnené.

Pri Mestskom zastupiteľstve pracovali tohto roku tieto komisie: Komisia na ochranu verejného záujmu, ktorú viedol predseda Ing. Gabriel Böhm a mala štyroch členov Ing. Rajmund Antl, Maroš Čierny, Mgr. Michaela Frantzová a Igor Smorada. Komisia školstva, kultúry a športu s predsedom Ing. Rajmundom Antlom a členmi komisie boli: Ing. Gabriel Böhm, Maroš Čierny, Mgr. Michaela Frantzová, Ján Imling, Erik Kováč a Mgr. Rudolf Müller. Finančná komisia, ktorej predsedal Mgr. Rudolf Müller, členovia komisie boli: Rudolf Bučko, Mgr. Michaela Frantzová, Erik Kováč, Igor Smorada a z odborníkov z radu obyvateľov mesta Ing. Ida Višňovská a František Strömpl. Komisia verejného poriadku sociálnych vecí s predsedníčkou Mgr. Michaelou Frantzovou a s členmi: Ing. Rajmund Antl, Ing. Gabriel Böhm, Maroš Čierny a Erik Kováč. Komisia na kontrolu žiadostí o pridelenie bytov s predsedníčkou Mgr. Michaelou Frantzovou a s členmi z radu poslancov: Ing. Gabriel Böhm, Ervin Flegner, Mgr. Rudolf Müller a odborníčky z radu obyvateľov mesta Karin Majančík. Sobášiacimi poslancami boli: Ing. Gabriel Böhm, Mgr. Michaela Frantzová, Ervin Flegner a Mgr. Rudolf Müller. Valné zhromaždenie Mestského podniku lesov Medzev s.r.o. bolo v zložení: Ing. Rajmund Antl, Ing. Gabriel Böhm, Rudolf Bučko, Maroš Čierny, Mgr. Michaela Frantzová, Ervin Flegner, Ján Imling, Vojtech Klučarovský, Erik Kováč, Mgr. Rudolf Müller, Igor Smorada a Mgr. Matej Smorada. V minulom období sa jednotlivé funkcie a referáty uvádzali v kronike v neoficiálnej skrátenej forme. Túto nepresnosť, ale aj z dôvodu poukázania na oficiálne názvoslovie uvádzam tieto názvy jednotlivých funkcii a referátov v plnom znení.

Na Mestskom úrade pracovali na jednotlivých postoch títo pracovníci: Prednosta mestského úradu: zvolením Mgr. Mateja Smoradu za primátora mesta sa uvoľnila funkcia prednostu mestského úradu a z tohto dôvodu primátor menoval do funkcie za prednostku mestského úradu dňa 1. februára Bc. Romanu Zvirinskú. Kancelária primátora mesta a prednostu mestského úradu: menovaním Bc. Romany Zvirinskej do funkcie prednostky mestského úradu sa uvoľnilo miesto na tomto poste. Z vyššie uvedeného dôvodu bola dňa 1. februára prijatá Andrea Takáčová na zastúpenie pôvodne zastávajúcej v tejto funkcii Bc. Lucie Vitkajovej, ktorá je v na materskej dovolenke. Hlavný kontrolór mesta: Ing. Valter Müller. Referát miestnych daní, poplatku a evidencie majetku: Ing. Ida Višňovská. Referát rozpočtu, financií, miestneho poplatku za odpad a podnikateľských činností: František Strömpl. Referát personalistický a mzdový: Brigita Gajdošová. Referát účtovníctva, výkazníctva a štatistiky: Mgr. Katarína Bartóková. Referát správy počítačovej siete: Miroslav Antl. Referát pokladne: Bc. Stanislava Schmiedtová. Referát životného prostredia a stavebného poriadku: Michal Hanigovský a Anita Štelerová. Administratívne zamestnankyne: Ingrid Bernáthová. Referát evidencie obyvateľstva, klub dôchodcov a referát sociálny: Karin Majančík. Referát matriky: Alexandra Gášparová. Referát menších obecných služieb: Marta Bognárová a Marta Mederová. Zamestnankyňa sociálnej starostlivosti: Mgr. Denisa Göblová. Asistent terénnej sociálnej pracovníčky: Irena Horváthová. Pedagogická asistentka: Dana Salašovičová. Špeciálna pedagogička: Anna Sopková. Mestská polícia: náčelník Peter Nálepka, policajti: Stanislav Pástor, Slavomír Vitkaj, František Varga, Štefan Szücs, Dávid Gölner a Richard Schmotzer. Mgr. Simonu Kováčovú, ktorá bola poverená vedením Mestského kultúrneho strediska, vystriedala dňa 8. februára Ingrid Horváthová na základe výberového konania. Ing. Jozef Schmer, riaditeľ Mestského podniku služieb odišiel do dôchodku dňa 31. júla. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bol 24. júla vymenovaný na základe výberového konania za riaditeľa Mestského podniku služieb Ing. Ján Višňovský s platnosťou od 1. augusta.

Od 1. júla nastúpili 5 pracovníci, členovia Miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Medzev. Tento projekt, ktorého hlavným cieľom je pomôcť pri zlepšovaní spolunažívania medzi rómskou minoritou a väčšinovým obyvateľstvom nášho mesta, schválilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje. Príspevok bol poskytnutý z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Úlohou týchto pracovníkov bolo zlepšiť ochranu životného prostredia predchádzaním vytvárania čiernych skládok v odlúčenej časti Kováčskej ulice, byť nápomocný pri riešení konfliktných situácií, znižovania záškoláctva, zvyšovaní bezpečnosti cestnej premávky, sprevádzaní detí do a zo školy, ochrane majetku mesta, spolupráca s mestskou políciou a zložkami integrovaného záchranného systému.

Mestské zastupiteľstvo v tomto roku zasadalo 7 krát a na svojich zasadnutiach prijalo 134 uznesení a schválilo tieto všeobecne záväzné nariadenia: Na svojom zasadnutí dňa 17. apríla: Všeobecne záväzné nariadenie číslo 2019/1 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta Slovenskej republiky, voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy mesta Medzev. S účinnosťou od 7. mája 2019. Na svojom zasadnutí dňa 19. júna: Všeobecne záväzné nariadenie číslo 2019/2 o financovaní škôl a školských zariadení na území mesta Medzev. S účinnosťou od 1. septembra 2019. Na svojom zasadnutí dňa 24. júla: Všeobecne záväzné nariadenie číslo 2019/3, ktorým sa určuje školský obvod základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Medzev. S účinnosťou od 1. septembra 2019. Na svojom zasadnutí dňa 20. novembra: Dodatok číslo 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu číslo 2019/2 o financovaní škôl a školských zariadení na území mesta Medzev. S účinnosťou od 1. januára 2020. Všeobecne záväzné nariadenie číslo 2019/4 o miestnych daniach na území mesta Medzev. S účinnosťou od 1. januára 2020. Všeobecne záväzné nariadenie číslo 2019/5 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Medzev. S účinnosťou od 1. januára 2020. Na svojom zasadnutí dňa 11. decembra: Dodatok číslo 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu číslo 2011/1 o predaji výrobkov a poskytovaniu služieb na trhových miestach na území mesta Medzev. S účinnosťou od 1. januára 2020.

Mesto hospodárilo v tomto roku s týmto rozpočtom: Príjmy: 4 684 049,31 Euro. Výdavky: 4 456 029,29 Euro. Prebytok: 228 020,02 Euro.

 

ŠTÁTNA SPRÁVA

Zuzana Čaputová, dňa 15. júna, vystriedala v úrade prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.

Funkciu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky toho roku vykonával naďalej Andrej Danko.

Predsedu Vlády Slovenskej republiky zastával Peter Pellegrini.

Podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu bol Richard Raši, ministerkou vnútra Denisa Saková, podpredsedom vlády a ministrom spravodlivosti Gábor Gál, ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčiak, ministrom hospodárstva Peter Žiga, minister dopravy a regionálneho rozvoja Árpád Érsek, ministerkou poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná, minister obrany Peter Gajdoš, minister práce a sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová, ministerkou kultúry Ľubica Laššáková. Peter Kažimír, končil vo funcii ministra financií a podpredsedu vlády 11. apríla z dôvodu nástupu do funkcie guvernéra Národnej banky Slovenska. Dočasne zastával tento post predseda Vlády Slovenskej republiky Peter Pellegrini do 1. júna, kedy sa stal ministrom financií Ladislav Kamenický. K ďalšej zmenou na konci roka došlo vo funkcii ministerstva zdravotníctva, kedy sa funkcie vzdala Andrea Kalavská, z dôvodu nezhôd v radoch koalície v oblasti reformovania nemocníc. Riadenie tohto rezortu prevzal predseda Vlády Slovenskej republiky Peter Pellegrini.

Prednostku Okresného úradu Košice okolie zastávala naďalej v tomto roku PhDr. Denisa Vargová Lukáčová.

 

MIESTNÁ ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA

Funkciu predsedu Košického samosprávneho kraja aj v tomto roku naďalej zastával Rastislav Trnka.

 

PRENESENÁ PÔSOBNOSŤ ŠTÁTNEJ SPRÁVY NA SAMOSPRÁVU

Naše mesto z dôvodu zlepšovania informovanosti občanov ponúka od tohto roku prijímať dôležité oznámenia prostredníctvom obľúbených textových aplikácií alebo SMS správ.

9. septembra uskutočnilo Mesto Medzev v súčinnosti s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Košiciach besedu so seniormi v sobášnej sieni Mestského úradu v Medzeve. Účasť bola prekvapivo hojná. Po úvodnom slove primátora Mgr. Mateja Smoradu sa ujali slova nadpr. JUDr. Beáta Zelenáková a mjr. Mgr. Daniela Šemegdová z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach. V prednáške odovzdali cenné rady a tipy zúčastneným v prevencii pred kriminalitou. Hlavne sa týkali odhalenia podvodníkov a zlodejov, ale aj odporúčaní pre zvýšenie bezpečnosti na ulici.

 

ZAHRANIČNÉ STYKY

Miestna organizácia Karpatskonemeckého spolku bola druhýkrát pozvaná na Vínne slávnosti do Bieltiug v Rumunsku, cesta sa uskutočnila v dňoch 16. až 18. augusta a zúčastnili sa jej tanečná skupina Schadirattam a spevokol Goldseifen.

Toho roku sme hostili viaceré zahraničné delegácie z partnerských miest a nemeckých štátnych orgánov. Osobitne je potrebné pripomenúť návštevu Bernarda Fabritia, splnomocnenca Spolkovej vlády pre emigračné otázky a menšiny, ktorá sa uskutočnila v septembri. Pri stretnutí s primátorom mesta a vedením Karpatskonemeckého spolku sa navzájom informovali o vývoji mesta a postavenia menšín ako aj o všeobecnej politike postavenia menšín v Európe.

Medzev v zahraničí reprezentujú občania Medzeva zúčastňujúci sa osláv v partnerských mestách a na stretnutiach Charty európskych vidieckych sídel. Tieto sa toho roku uskutočnili; veľké stretnutie v Pölve v Estónsku, konané v dňoch 18. až 22. júla. Menšie stretnutia boli v Næstvede v Dánsku, Nagycenku v Maďarsku, Hepstedte v Nemecku a v Cissé vo Francúzsku. Okrem Nemecka sa naše delegácie zúčastnili všetkých týchto stretnutí.

 

VÝZNAMNÉ NÁVŠTEVY

Naše mesto hostilo toho roku niekoľko významných návštev. Niekoľkokrát nás navštívil prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster.

11. mája poctili svojou návštevou nášho mesta, JUDr. Jaromír Čižnár – generálny prokurátor Slovenskej republiky, JUDr. Radoslav Fedor – riaditeľ Krajského riaditeľstva policajného zboru Košice, JUDr. Vladimír Švigar – generálny riaditeľ Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, akciová spoločnosť, Mgr. Štefan Mulik – zástupca riaditeľa Krajského riaditeľstva policajného zboru Košice. Návšteva vyvrcholila návštevou historického vodného hámra v Šugovskej doline.

V rámci akcie Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách Slovenskej republiky navštívila naše mesto skupina v počte 60 vojakov 23. mája. Bol to 3. Ročník pochodu po Ceste hrdinov Slovenského národného povstania, ktorá začala 22. mája a skončila 24. mája a viedla z Obišoviec cez Moldavu nad Bodvou, Debraď, Medzev, Štós, Štós Kúpele až po Rožňavu. Cieľom tohto pochodu je od Dukly prejsť túto cestu po Devín do roku 2024. Vojaci boli privítaný rezkými pochodmi, ktoré zneli z mestského rozhlasu a v centre mesta ich privítali Medzevčania v hojnom počte. Účastníci pochodu si pochvaľovali, že sa im takého vrelého privítania ešte nikde nedostalo.

Dňa 20. septembra o 14:00 hodine sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Priestoru pre aktívne stretávanie generácií na Sídlisku Mladosť za prítomnosti pána podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho.

11.októbra navštívil naše mestečko slovenský kozmonaut Ivan Bela. V doobedňajších hodinách mal prednášku v hvezdárni, pre školy. V poobedňajších hodinách o 16:00 hodine v historickej sále pre dospelú verejnosť. Prednáška sa týkala priebehu prípravy kozmonautov, vlastný priebeh misie a pristátie. Po absolvovaní misie vykreslil aj zmenu života jeho vlastného ako aj jeho rodiny.

 

PRIEMYSEL, POĹNOHOSPODÁRSTVO, OBCHOD, SLUŽBY

Na Mestskom podniku lesov Medzev, s.r.o. sa zaviedla systematizácia predaja palivovej metrovice, zjednodušil sa prístup a zohľadnil sa sociálny aspekt pri stanovení ceny za palivové drevo.

Prvého marca bola na Sídlisku Mladosť otvorená nová kaviareň v budove COOP Jednota.

 

OBYVATEĽSTVO

K 31. decembru malo naše mestečko 4 094 obyvateľov. V priebehu roka sa nám odsťahovalo 46 obyvateľov a prisťahovalo 60 obyvateľov. Narodilo sa 60 detí a zomrelo 30 obyvateľov. Toho roku oslávil Rudolf Schuster dňa 4. januára svoje 85. narodeniny.

7. septembra nás navždy opustil náš občan Walter Bistka vo svojich 90 rokov života. Odchodom jeho osobnosti stráca naše mestečko človeka, ktorý bol znalcom našich dejín a propagátor zachovania našich tradícií.

 

VÝSTAVBA A ZMENY CHARAKTERU MESTA

Mesto aj toho roku, prikročilo k vysporiadaniu zdedených majetkovoprávnych neurovnaných vzťahov v oblasti pozemkov. Z toho titulu odpredalo, ako prípad hodný osobitného zreteľa, zo svojho majetku pozemky o rozlohe 1083 m2, 8 súkromným osobám. Mesto kúpilo pozemky o výmere 370 m2 v priestore športového a hasičského areálu, za účelom majetkoprávneho vysporiadania prístupovej cesty.

Výstavbou kanalizácie na Kováčskej ulici v uličke naproti bývalému kinu Kozmonaut, sa doplnila kanalizačná sieť mesta.

V mesiaci január Mestský podnik služieb kúpil hydraulickú ruku, ako doplnok nákladného vozidla, hlavne pre vyprázdňovanie kontejnerov zberu separovaného odpadu.

Ďalšou akciou v oblasti životného prostredia bola legalizácia kompostoviska v lokalite starého kameňolomu na začiatku ústia do doliny Pivring.

Toho roku sa dokončila, skolaudovala a sprevádzkovala nová budova s jednou triedou Materskej školy na Mariánskom námestí, čím sa vyriešili problémy s nedostatkom miest pre detí v predškolskom veku. Dňa 2. septembra za prítomnosti primátora Mgr. Mateja Smoradu, bývalej primátorky JUDr. Valérie Flachbartovej, riaditeľky materskej školy Ireny Sedlákovej, poslancov mestského zastupiteľstva, riaditeľov škôl a organizácii mesta, členov školskej rady a kolektívu materskej školy sa slávnostne táto budova otvorila a bude slúžiť pre 22 až 24 deťom nášho mestečka.

Pri elokovanom pracovisku Materskej školy na Kováčskej ulici sa nainštaloval bezpečnostný systém, ktorý by mal ochrániť majetok Materskej školy.

Na základe vyvolanej investície z titulu rozhodnutia vlády o poskytovaní obedov v školách zadarmo, bola stavebne a technologicky prispôsobená kuchyňa a jedáleň v Základnej škole – Grundschule tak, aby zvládala stravovanie pre 600 stravníkov. Kuchyňa a jedáleň boli vybavené nerezovými varnými zariadeniami, konvektomatom, automatickou umývačkou riadu, skvalitnila sa vzduchotechnika, vymenila sa elektroinštalácia a čiastočne aj vodoinštalačné potrubie.

Na základe petície obyvateľov, ktorí sa sťažovali na nebezpečný a neprehľadný úsek cesty vedúcej na Partizánsku ulicu. Bola cesta toho roku rozšírená a tým sa vyriešila nepríjemná dopravno – bezpečnostná situácia na tejto ceste.

Nové šatne na futbalovom ihrisku sa vybavili novým nábytkom, práčovňou a zabepečovacím systémom.

Na Sídlisku Mladosť sa vystaval Priestor pre aktívne stretávanie generácií ako to už bolo vyššie uvedené. Na tento projekt prispel i Úrad vlády Slovenskej republiky. Tento priestor vďaka zrozumiteľným návodom na použitie jednotlivých prvkov na cvičenie môžu využívať nie len mladý ale aj seniori v našom meste.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť rozbehla počas roka projekt Napojme sa. V rámci tohto projektu bolo občanom umožnené sa za 1Euro napojiť prostredníctvom Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti na verejnú kanalizáciu alebo vodovod.

Na Prochotskej ulici bolo zrealizovaných viac ako 10 nových kanalizačných prípojok.

V budove Mestského úradu bola zmodernizovaná kotolňa. Staré neefektívne kotle sa nahradili modernými kondenzačnými kotlami. Komín si vyžiadal taktiež opravu vyvložkovaním.

Mestský podnik služieb vyčistil koryto potoka v ulici Grunt, opravil a natrel mosty. Rovnako jeho zamestnanci zrekonštruovali parkety na sále Mestského kultúrneho strediska, zvody dažďovej vody na meštiackom dome a kanalizáciu v nákupnom stredisku na Kováčskej ulici.

Dobrovoľný hasičský zbor a Mestský futbalový klub Spartak Medzev vyčistil studňu na futbalovom ihrisku a pripravili podmienky pre zavlažovanie futbalového ihriska.

V našom meste sa v posledných rokoch v súlade s trendom na celom Slovensku pri pochovávaní zosnulých začína prevládať kremácia. Táto skutočnosť prináša určité výhody pre pozostalých, ktorí žijú mimo nášho mesta, aj pre starších ľudí, ktorí už nevládzu pravidelne udržiavať hrob. Tento trend z hľadiska mesta má aj menšie nároky na potrebnú plochu cintorínov.

 

ŠKOLSTVO

Dňa 30. januára sa traja žiaci našej Základnej školy – Grundschule, Adelheid Meisterová z 9.D triedy, Emanuel Meister a Lukáš Oravec z 5.D triedy zúčastnili na okresnom kole matematickej olympiády v Košiciach. Adelheid Meisterová obsadila 4. miesto a Lukáš Oravec 3. miesto.

Materská škola v mesiaci február usporiadala pre deti maškarný ples, kde sa mohli deti dosýta vyšantiť pri hrách, hudbe a tanci.

Aj toho roku sa deti z Materskej školy zúčastňovali rôznych súťaží. V súťaži s názvom Staň sa požiarnikom obsadila II. miesto Romanka Raisová a za kreativitu získala cenu Emka Lukáčová. Staň sa ilustrátorom je ďalšou súťažou z výtvarných súťaží, na ktorej deti tvorivo pracujú.

Žiaci 1. až 4. ročníka Základnej školy – Grundschule sa zúčastnili 15. marca futbalového turnaja okresného kola v Čani. Do okresného kola sa prebojovali po úspešnom predkole s Malou Idou. V konkurencii ôsmych družstiev sa im podarilo získať 2. miesto.

V rámci mesiaca knihy, v marci, deti z elokovaného pracoviska Materskej školy na Kováčskej ulici navštívili mestskú knižnicu. Cieľom tejto návštevy bolo oboznámiť deti z rómskeho prostredia s priestorom knižnice a k šetrnému zaobchádzaniu s knihou a priblížiť im cestu k čitateľstvu.

V Jasove sa deti zúčastnili recitátorskej súťaže s názvom Mám básničku na jazýčku. Našu Materskú školu reprezentovali Blanka Laura Tóthová, Romanka Raisová a Elenka Šebestová.

V marci taktiež navštívilo našu Materskú školu prenosné planetárium, bola to nafukovacia kupola a deti sa cítili ako v trojrozmernom filmovom predstavení. Zažili tu štart vesmírnej rakety a plavbu vesmírom. Dozvedeli sa veľa zaujímavostí o planétach našej Slnečnej sústavy a ponorili sa aj na dno oceánu.

14. marca sa v Základnej škole – Grundschule uskutočnila, podobne ako minulý rok, jazyková skúška na získanie medzinárodného certifikátu Deutsches Sprachdiplom DSD I. Toho roku sa zúčastnilo tejto skúšky 7 žiakov deviateho ročníka. Medzinárodným certifikátom majú jednoduchšiu pozíciu pri štúdiu i hľadaní zamestnania vo firmách z nemecky hovoriacich krajín.

Neodmysliteľnou súčasťou vyučovania nemeckého jazyka v našej škole je viacero súťaží. Jednou z nich je aj Olympiáda v nemeckom jazyku, ktorá v tomto roku prebehla tradične v školskom, okresnom, krajskom a celoslovenskom kole súťaže. Našu školu v nich reprezentovali veľmi úspešne 4 žiačky. Do celoslovenského kola postúpila Johanna Sophie Pöhm. Po minuloročnom štvrtom mieste obsadila v silnej konkurencii v kategórii 1A druhé miesto.

29. marca sme si z príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov pripomenuli slávnostným stretnutím v historickej sála Mestského kultúrneho strediska prácu našich učiteľov. Z rúk primátora nášho mesta prevzali ocenenia zo Základnej školy – Grundschule Mgr. Mária Krešáková a Mgr. Monika Freimanová, z Materskej školy Ružena Kolibárová a zo Základnej umeleckej školy Ing. Karin Tomáschová.

Od 31. marca do 5. apríla sa 3 žiaci z 5.D triedy Základnej školy – Grundschule s triednou učiteľkou Annou Gedeonovou zúčastnili kreatívnej tvorivej dielne zameranej na zdokonaľovanie sa v nemeckom jazyku pod vedením Helmuta Bistiku. Toto podujatie sa konalo vo Veľkej Lomnici a zúčastňovali sa na ňom, okrem našej školy Základné školy – Grundschule na Slovensku z Bratislavy, Nitrianskeho Pravna, Kežmarku. Hlavná téma projektu bola Mein Traumberuf (Moje vysnívané povolanie). Žiaci sa venovali výtvarným technikám, ako aj výrobou textilnej alebo drevenej bábky. Po doobedňajších aktivitách žiaci spolu s pedagógmi navštívili mestá Poprad a Kežmarok, Galériu hračiek v Tatranskej Lomnici a Múzeum lyží. Večer nacvičovali program v nemeckom jazyku, ktorý v posledný večer predviedli svojim učiteľom a kamarátom.

Dňa 8. apríla sme si v Materskej škole pripomenuli Medzinárodný deň Rómov. V spolupráci so Strednou odbornou školou Moldava nad Bodvou pracovisko Medzev, pod vedením Mgr. Vojtecha Schmiedta pripravili dievčatá z tanečného súboru Jilore vystúpenie rómskych tancov v tradičných rómskych krojoch. Program obohatili aj deti z Materskej školy na Kováčskej ulici z Medzeva básničkami a pesničkami v rómskom jazyku.

Z príležitosti Dňa Zeme začali v Materskej škole využívať kompostovisko na dvore aby sa deťom priblížila skutočnosť, že odpad sa dá využiť aj na iné účely. Následne v Budulove na oslavách Dňa Zeme prezentovali deti pred lesnými pedagógmi, konkrétne Gabko Gedeon a Miška Džerengová svoje vedomosti.

Ďalšou akciou Materskej školy, bola návšteva hospodárskeho dvora vo Vyšnom Medzeve. Deti mali možnosť pozorovať domáce zvieratá a ich mláďatá. Deti videli ako zvieratá žijú, čím sa živia a mohli sa aj zvierat dotknúť. Cieľom tejto návštevy bolo vytvoriť u detí kladný vzťah k zvieratám a prírode. Deti chodia pravidelne aj na vychádzky do prírody, kde pozorujú svoje okolie, stromy, rybníky, potoky. Pri týchto prechádzkach deti zbierajú rôzne prírodniny s ktorých potom svojou kreativitou vytvárajú rôzne hračky, obrazce a výtvory. Aj toto je jeden z impulzov, ktorý by mal deti priviesť k enviromentálnemu cíteniu.

Veľkou udalosťou v areály Základnej školy – Grundschule je Beh víťazstva, ktorý tradične otvára bývalý olympionik a čestný hosť, Mgr. Jozef Plachý. Už druhý krát si spolu s deťmi mali možnosť zabehať aj rodičia v štafetách. Víťazi boli odmenení medailou, diplomom a možnosťou odfotiť sa s našim čestným hosťom.

Žiaci v priebehu mesiacov marca a apríla riešili matematické hlavolamy v okresnom kole Pytagoriády, v okresnom a krajskom kole Matematickej olympiády a celoslovenskej súťaži Klokan. Úspešnými riešiteľmi boli títo žiaci: Emanuel Meister, Lukáš Oravec, Šimon Rychnavský, Dominik Mikula, Alžbeta Grigová, Adelheid Meisterová, Romana Halásová, Samuel Lengyel a Nathalie Hähnlová.

17. apríla sa v Herľanoch konal 25. ročník súťaže Mladých záchranárov civilnej ochrany organizovaný Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Obsahom súťaže je overiť vedomosti a zručnosti žiakov z oblasti topografie, civilnej ochrany, zdravotníckej prípravy a streľby. Miešané družstvo v zložení Johana Galambová, Eszter Csordásová, Ladislav Majer a Marko Fabian vybojovali prvé miesto a postup do krajského kola.

2. mája chlapci 4. až 6.ročníka reprezentovali našu školu v malom futbale v Moldave nad Bodvou . Naši žiaci vyhrali svoju skupinu a postúpili do finále v ktorom však neboli úspešní a tak obsadili, len pekné druhé miesto.

10. mája sa naši mladí zdravotníci zúčastnili na okresnej súťaži Družstiev mladých zdravotníkov v Košiciach. Naša škola postavila dve družstvá mladších a starších zdravotníkov. Družstvo mladších zdravotníkov získalo 3. miesto a družstvo starších žiakov získalo cenné 1. miesto. Súťaž pozostávala z teoretickej časti a z praktickej časti poskytovania prvej pomoci.

15. mája sa konalo okresné kolo súťaže Slávik Slovenska, Soňa Herichová sa umiestnila na 1. mieste a postúpila do krajského kola.

Dievčatá Základnej školy – Grundschule získali v okresnom kole hádzanej 3. miesto a vo florbale 1. miesto.

Najmladší žiaci sa zapojili do projektu Tipos minihádzaná. Starší žiaci sa po úspešnom okresnom kole prebojovali do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo 3. mája v Sečovciah. Turnaja sa zúčastnilo 6 škôl. Chlapci sa po Sečovciach a Michalovciach umiestnili na 3. mieste. Reprezentovali nás Filip Frantz, Patrik Polák, Marco Tóth, Róbert Horváth, Boris Polák, Boris Rabinčák, Nikolaj Oto Leško, Pavol Bugyi, Marko Fabian, Daniel Brösztl a Daniel Kaleta.

Naši starší žiaci prekvapili v Moldave nad Bodvou, keď na okresných majstrovstvách v atletike získali ako družstvo 1. miesto a v náročnej konkurencii si vybojovali postup do krajského kola do Michaloviec. Chlapci víťazného družstva boli: Marco Tóth, Filip Frantz, Daniel Kaleta, Nikolaj Oto Leško, Boris Polák, Róbert Horváth, Ladislav Rigó a Pavol Bugyi.

27. júna sa uskutočnila oficiálna rozlúčka 19 žiakov 9.D triedy Základnej školy – Grundschule Medzev a triednej učiteľky Ing. Aleny Buzgovej v priestoroch sobášnej sieni mestského úradu.

V auguste sa deti z elokovaných tried na Štóskej ulici vrátili po troch rokoch do areálu Materskej školy na Mariánskom námestí do nových pristavaných priestorov.

Žiaci Základnej školy – Grundschule zo 7.D triedy sa zúčastnili pilotného projektu financovaného Karpatskonemeckým spolkom na Slovensku v spolupráci s naším umelcom Helmutom Bistikom. Projekt v zásade experimentuje so vzájomným prepájaním slovenského a nemeckého jazyka. Výsledkom by mala byť knižka vlastných prác v slovenčine a nemčine s vlastnými ilustráciami. Miesto činu a stretnutia bola kaviarnička Café Galerie.

V Základnej umeleckej škole boli toho roku najúspešnejší žiaci tanečného odboru, ktorí kam prišli zobrali všetky prvé miesta. Zúčastnili sa súťaží ako Dance for gold 2019, Pohyb bez bariér, Mia dance festival Praha 2019, Show Dance, Showtime Majstrovstvá Slovenska Levice 2019, Majstrovstvá Európy vo výrazových tancoch v Maďarsku v Balatonfürede. Medzi najprestížnejšie však patrili Majstrovstvá sveta Dancestar Poreč 2019, ktoré sa uskutočnili od 20. do 26. mája. Dievčatám sa podarilo nominovať sa so všetkými pripravenými desiatimi choreografiami. Takže súťažili každý deň. Popri súťažení mali pestrí doprovodný program: uvítací ceremoniál, plážové párty, workshopy, galaprogram a našiel sa aj čas na relax pri mori a bazéne.

Výtvarníkom sa darilo hlavne v regionálnych súťažiach ako Vesmír očami detí, Staň sa ilustrátorom, Staň sa požiarnikom. Na výtvarnú súťaž Hľadáme talenty, zareagovalo 22 základných umeleckých škôl a bolo zaslaných vyše 500 výtvarných prác. Medzi víťaznými sa umiestnili aj práce žiačok z triedy Mgr. art. Jarmily Grandetti.

Žiaci hudobného odboru okrem tradičných koncertov a vystúpení pripravili aj koncert bývalej žiačky Lenky Gedeonovej, študentky košického konzervatória a literárno – hudobné vystúpenia.

 

KULTÚRA

Obyvatelia Medzeva už tradične Nový rok privítali na námestí. Odbíjaním vežových hodín na kostole sa spustil ohňostroj za účasti kostolných zvonov. Po ohňostroji sa opäť rozoznela hudba a záujemcovia sa mohli ďalej zabávať asi do 2 hodiny rána.

21. januára zorganizovala hvezdáreň verejné pozorovanie úplného zatmenie mesiaca. Klub dôchodcov 21. februára usporiadal už tradične fašiangové posedenie na ktorom sa podávali šišky s čajom.

28. februára sa vo hvezdárni konala vernisáž 8. ročníka výstavy: Staň sa požiarnikom, na tému Zápalky v rukách detí, na túto tému bolo zaslaných 297 výtvarných prác a 14 literárnych diel.

14. marca sa konala okresná vedomostná astronomická postupová súťaže: Čo vieš o hviezdach? V tomto roku to už bol 29. ročník, ktorého sa zúčastnilo 8 detí v 2 kategóriách, víťazi postúpili do krajského kola.

V rámci Dňa hvezdární a planetárií sa dňa 17. marca uskutočnila prezentácia hvezdárne a v jej budove umiestnených výstav, astrodielne a pozorovanie oblohy na námestí za kostolom.

Vernisáž 34. ročníka výstavy Vesmír očami detí sa konala 21. marca. Do súťaže bolo zaslaných 279 prác a víťazné práce boli odoslané do celoslovenského kola.

Aj toho roku sa konala Noc v knižnici. 22. marca sa zišlo 26 detí v Mestskej knižnici a dve dospelé osoby. Deti boli z 2. až 4. ročníka Základnej školy – Grundschule v Medzeve. Večer osadenstvo navštívil aj primátor Mgr. Matej Smorada a prednostka Mestského úradu Bc. Romana Zvirinská. Ďalší priebeh akcie bol už obvyklý a deti sa na druhý deň rozišli do svojich domovov s peknými zážitkami.

V mesiaci marci sa aj toho roku konal fašiangový sprievod v dopoludňajších hodinách mestom. Poobede mali deti na sále Kultúrneho strediska maškarný ples od 16:00 hodiny do 18:00 hodiny. Od 18:00 hodiny sa konal maškarný ples pre dospelých s pochovávaním basy.

V posledný deň apríla sa staval už tradične máj na námestí v parku.

12. apríla sa na Deň letectva a kozmonautiky konala v hvezdárni prednáška na túto tematiku. V rámci tejto akcie si žiaci mohli prezrieť hvezdáreň a zúčastniť sa rôznych experimentov. Popoludní sa konal Deň otvorených dverí pre verejnosť.

13. mája Materská škola usporiadala na Historickej sále Mestského kultúrneho strediska vystúpenie svojich detí venované mamičkám z príležitosti Dňu matiek.

16. mája sa Medzevská hvezdáreň zapojila do organizovania Dňa svetla, čím sa pripojila do akcie Európskych solárnych dní. Cieľom tohto podujatia bolo upozorniť, že najlacnejšia energia je tá ktorú nie je potrebné vyrobiť. Vernisáž s odovzdávaním cien víťazov 8. ročníka súťaže Staň sa ilustrátorom sa konala

23. mája v priestoroch hvezdárne. Cieľom literárno – výtvarnej súťaže je dosiahnuť u detí čítanie s porozumením a vytváranie ilustrácii k prečítanému textu.

V sobotu 8. júna usporiadala v parku Základná umelecká škola v Medzeve promenádny koncert.

25. júna uskutočnil pán Čabala v rámci programu medzevskej hvezdárne expedíciu za meteorickými rojmi.

28. júna o 13:00 hodine sa uskutočnil na mestskom cintoríne, pri príležitosti 100. výročia prvej Československej republiky, pietny akt kladenia vencov na hrob legionárov, v ktorom ležia 21 strelcov pešieho pluku číslo 32 „Gardský“. Tohto aktu sa zúčastnili zástupcovia Veľvyslanectva Českej republiky, Českého spolku v Košiciach, mesta Medzev, ďalší hostia aj niekoľko občanov Medzeva.

1. júla navštívili naše mestečko a hvezdáreň kolegovia z Krajskej hvezdárne Michalovce a spolu s Dobrovoľným hasičským zborom nášho mesta sa zúčastnili programu v Pamätnom dome Zoltána Fábryho v Štóse, v hasičskej zbrojnici v Medzeve, kde po prehliadke boli svedkami penovej šou, nakoniec si prezreli priestory našej hvezdárne.

5. júla zavítali do Medzeva turisti z celej Slovenskej republiky na svoj 66. ročník Zrazu Klubu slovenských turistov, hvezdáreň im pripravila celodenný program pre deti a dospelých v priestoroch hvezdárne a planetária.

V dňoch 12. až 14. júla sa uskutočnili už tradične oslavy Dni mesta Medzev. V piatok 12. júla sa na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v historickej sále meštianskeho domu odovzdali ocenenia občanom Medzeva. Cenu mesta si prevzala JUDr. Valéria Flachbartová za dlhoročnú prácu pri riadení mesta Medzev, Doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc. za významné výsledky vo vedeckej činnosti, Mgr. Ervin Schmotzer za záslužnú činnosť v oblasti školstva a za vedenie Základnej školy – Grundschule Medzev, Mgr. Marta Ružbarská za záslužnú činnosť v oblasti školstva. Cenu primátora si prevzal Ján Kušiak za záslužnú prácu v prospech mesta a žiaci Mestského futbalového klubu Spartak Medzev za I. miesto na futbalovom turnaji v Holiciach v Českej republike, ktorú prevzal riaditeľ Základnej školy – Grundschule Medzev, Mgr. Marek Kaleta, Na tomto podujatí sa zúčastnil aj podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu MUDr. Richard Raši, PhD, primátor mesta Sabinov Ing. Michal Repaský, starosta obce Ploské Ing. František Petro, starostka a starostovia Regionálneho združenia miest a obcí Rudohoria. Privítali sme aj delegáciu z partnerského mesta Holice z Českej republiky na čele so starostom Mgr. Ondřejom Výborným, aby sme spoločne oslávili aj 20 ročné trvanie Zmluvy o partnerstve a spolupráci. Na tomto zasadnutí bola odovzdaná podpredsedom vlády pánovi primátorovi ocenenie Symbol štátnosti. Je to ocenenie práce celého mesta pod vedením pána primátora Mgr. Mateja Smorady, ale aj bývalej pani primátorky JUDr. Valérie Flachbartovej. O kultúrny program sa postarala Základná umelecká škola a tanečná skupina Jilore.

Sobota začala v športovej oblasti Hámorníckym polmaratónom, Hámorníckou desiatkou, Hámorníčkom a In – line korčuliarmi. Tento rok to bol už 17. ročník polmaratónu na trati Medzev – Štós a späť. Na štart polmaratónu sa postavilo 285 pretekárov. Víťazom sa stal 29 ročný Sergej Raschupkin z Ukrajiny, časom 1:13:11 hodín, druhé miesto obsadil 33 ročný Jozef Urban reprezentujúci Telovýchovnú jednotu Obal servis Košice – Magneti Mareli, časom 1:14:17 hodín a bronzovú medailu si vybojoval 22 ročný Ludvig Herich, člen Bežeckého klubu Spartak Medzev, časom 1:16:17 hodín. Napriek daždivému počasiu na Hámorníčku odštartovalo 113 detí. V tento deň sa v kostole o 10:00 hodine konala slávnostná svätá omša.

V areáli futbalového ihriska boli pripravené tvorivé dielne a aktivity pre deti, ktoré organizovala Základná umelecká škola a Dagmar Süčová. Remeselnícke dielne prevádzkovali Martin Ceran práce z drevom a Oľga Schmietová keramickú dielňu.

V poobedňajších hodinách prebiehal kultúrny program Karpatskonemeckého spolku, tanečnej skupiny Jilore, detí z Materskej školy, Základnej umeleckej školy a speváckeho súboru Melodie. O večernú zábavu sa postarali skupiny Olympic revital, Pavelčákovci a Kabát revital.

Dni mesta Medzev v nedeľu ukončili futbalové zápasy v rámci Memoriálu Ing. Viktora Jevického. Najprv žiacky futbalový turnaj, potom nasledoval exhibičný zápas Crow Handball Košice – Old Boys Medzev a priateľský zápas medzi Mestským futbalovým klubom Spartak Medzev „A“ – Tallya, účastník 3. ligy z Maďarska.

Počas Dní mesta sa konali aj sprievodné akcie.

V Galerie Café bola otvorená výstava fotografií vytvorených jednou z najstarších fotografických techník od foto MIKO.severa. Poľovnícke združenie Dubina Medzev vystavovalo svoje poľovnícke trofeje v sobášnej sieni. Elokované pracovisko Medzev Strednej odbornej školy Moldava nad Bodvou prezentovalo taktiež práce svojich žiakov. V Hvezdárni sa sústredili diela viacerých umelcov, obrazy Františka Göbla, jeho vnučiek Alexandry a Sophie Dzurovčinových a Mariany Quallichovej, ďalej to bola výstava prác neprofesionálnych umelcov z Medzeva, nožov, drevených výrobkov a ručne zhotovovaných šperkov. Hvezdáreň umožňovala pre záujemcov pozorovať oblohu a bola k dispozícii komentovaná prehliadka hvezdárne. Otvorené bolo aj Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej.

27. júla hvezdáreň zorganizovala Astronomické tvorivé dielne počas Dní obce Štós. Počas letných dní navštívilo hvezdáreň v júli a v auguste najväčší počet individuálnych návštevníkov zo Slovenska, Maďarska, Nemecka, Rakúska, Česka, Japonska, Belgicka, Francúzska a Ukrajiny. V spolupráci s Občianskym združením Vedecká hračka z Banskej Bystrice sme demonštrovali, že hračka môže byť aj vedecká, všetky exponáty si mohli návštevníci aj vyskúšať.

28. augusta o 17:00 hodine sme si pripomenuli pietnou spomienkou spojenú s položením vencov a kytíc k Pamätníku padlých hrdinov Slovenského národného povstania. 75. výročie Slovenského národného povstania sme si po pietnej spomienke pripomenuli aj zapálením symbolickej vatry v areály futbalového ihriska o 19:30 hodine. Toto stretnutie bolo spojené s malým občerstvením zúčastnených, medzevskou špecialitou, chlebíkom s pečenou slaninkou, špekáčikom a pohárikom domáceho jablkového vína – eplbein. Atmosféru spríjemnila i príjemná muzika.

26. a 27. septembra prebehla vo hvezdárni akcia Veda hrou, prednáška s názvom (Ne)veľký krok pre človeka a Kúzelná fyzika. Počas týchto dní navštívili hvezdáreň deti materských škôl, žiaci základných a stredných škôl.

V mesiaci september Mestský úrad, Klub dôchodcov a Mestské kultúrne stredisko zorganizovalo stretnutie jubilantov v sále Mestského kultúrneho strediska, s touto účasťou jubilantov: 85 ročný – 1 jubilant, 80 roční – 9 jubilantov, 75 roční – 6 jubilantov, 70 roční – 10 jubilantov, 65 roční – 6 jubilantov, 60 ročný – 1 jubilant.

4. až 10. októbra v rámci Svetového kozmického týždňa pripravila hvezdáreň podujatia s názvom Mesiac: Brána k hviezdam, do ktorého sa zapojilo 76 návštevníkov.

15. až 17. októbra zavítal po dlhšom čase do nášho mestečka cirkus.

20. októbra sa za krásneho slnečného nedeľného popoludnia uskutočnila prostredníctvom Mestského kultúrneho strediska šarkaniada na kopci Muhlpak, nechýbalo ani občerstvenie, čaj, káva, krousanty. Účasť bola hojná. Vetrík účastníkom prial a šarkany veselo poletovali na oblohe. Toto popoludnie vyvrcholilo dvoma súťažami. Prvou bola súťaž o šarkana s najdlhším chvostom, ktorú vyhrala Anna Sylvia Schmiedtová. Jej doma vyrobený šarkan mal 950 centimetrov dlhý chvost. Druhá súťaž bola súťaž o najoriginálnejší šarkan. Výhercom tejto súťaže sa stal Tomáš Seman.

6. novembra o 16:00 hodine sa v Historickej sále Mestského kultúrneho strediska konala beseda s Mgr. Petrom Dubovským, pracovníkom Ústavu pamäti národa v Košiciach. Týkala sa udalostí zo 17. novembra 1989, aby sme mladšej generácii, ktorá udalosti Nežnej revolúcie nezažila, priblížili jej priebeh.

7. novembra sa uskutočnilo už tradične stretnutie, ktoré nazývame úcta k starším. Je to príležitosť, keď sa naši starší občania môžu stretnúť a porozprávať o svojich zážitkoch, skrátka spoločenská udalosť. Toho roku túto príležitosť využilo 88 občanov nášho mestečka.

Začiatkom novembra sa tanečná skupina Schadirattam z Karpatskonemeckého spolku zúčastnila trojdenného sústredenia v Šugovskej doline, na ktorom sa nacvičovali nové tanečné variácie.

1. decembra, Mestské kultúrne stredisko v spolupráci s mestom usporiadali v sále Mestského kultúrneho strediska vianočné tvorivé dielne pre deti nášho mesta. V príjemnej vianočnej atmosfére, počas ktorej zneli vianočné piesne, sa vyrábali vianočné ozdoby na vianočný stromček aj na výzdobu sály. Pre všetkých prítomných bolo pripravené občerstvenie, čaj, džús a chlebíčky.

5. decembra usporiadal Karpatskonemecký spolok pre deti stretnutie s Mikulášom a

6. decembra si zopakovalo túto akciu Mestské kultúrne stredisko.

11. decembra sa konalo Mikulášske posedenie v réžii Klub dôchodcov.

31. decembra sa konala už tradične rozlúčka z rokom 2019 na námestí. Tanečná skupina Jilore (Srdiečka) pod vedením Mgr. Vojtecha Schmiedta zaznamenala na najväčšej tanečnej súťaži na Slovensku SHOWTIME DANCE v Košiciach úspech, kde získali jedno prvé a dve druhé miesta a kvalifikovali sa na GRAND finále SHOWTIME DANCE v Leviciach, čo bola súčasne kvalifikačná súťaž pre Majstrovstvá Európy. Spomedzi 900 tanečných choreografií, získali strieborné ocenenie a dve z nich aj postup na Majstrovstvá Európy do Maďarska.Tanečná skupina vznikla pred šiestimi rokmi v rámci mimoškolskej záujmovej činnosti Strednej odbornej školy v Moldave nad Bodvou – elokované pracovisko Medzev. Členovia tanečného súboru sú rómski žiaci strednej a základnej školy z Medzeva a Jasova. Súčasťou tanečného súboru je aj skupina 14 rómskych detí vo veku 8 až 10 rokov.

 

KONFESIE A CIRKEVNÝ ŽIVOT

Dňa 5. januára sa v sále Mestského kultúrneho strediska uskutočnil Vianočný koncert. Ktorý pripravilo a predviedlo Katolícke spoločenstvo Koinonia Ján Krstiteľ Vyšný Klatov.

 

SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE, ZDRUŽENIA A KLUBY

Dňa 12. januára sa v Dome stretávania Karpatskonemeckého spolku uskutočnilo filmové predstavenie z názvom Smutné jazyky o osude Karpatských Nemcov s následnou diskusiou.

Jeden z najaktívnejších spolkov mesta je Dobrovoľný hasičský zbor, ktorého výročná členská schôdza sa uskutočnila dňa 8. februára za účasti čestných hostí, primátora mesta Mgr. Mateja Smoradu, pán farára Mgr. Petra Tirpáka, bývalej primátorky JUDr. Valérie Flachbartovej, predsedu Poľovníckeho združenia Jozefa Huliča, za Dobrovoľnú požiarnu organizácie okresu Košice okolie bol prítomný Bartolomej Mižák. Pozvaný boli aj kolegovia z Dobrovoľných hasičských zborov Poproča a Jasova. Na schôdzi bolo konštatované, že základnú odbornú prípravu hasičov úspešne absolvovali Milan Karčák mladší a Ján Gedeon. Prípravu veliteľov ukončil Róbert Frantz mladší a školenie rozhodcov absolvoval Róbert Rick. Ďalej bolo konštatovaná skutočnosť, že žiaľ aj toho roku musel zbor mnohokrát zasahovať pri hasení lúčnych požiarov na Konskom chrbte a chlapcom dal poriadne zabrať aj požiar hospodárskej budovy. Bežnou činnosťou hasičov je aj čistenie studní a kanálov, v oblasti kultúry je dobrá spolupráca pri stavaní Mája. Okrem týchto aktivít sa hasiči venovali cez rok aj preventívnej činnosti a to spoluprácou pri organizovaní súťaže Staň sa požiarnikom. Na sviatok svätého Floriána, patróna hasičov, sa spoločne zúčastnili na svätej omši.

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu uskutočnila 7. apríla už 10. ročník zberu odpadu po dolinách a okolo rieky Bodvy. Akcie sa zúčastnilo 22 členov rybárskeho zväzu a 7 hasičov. Celkovo sa vyzbieralo 1,5 veľkokapacitného kontajneru odpadu.

Ďalšia akcia na zveľadenie životného prostredia sa uskutočnila v dňoch 24. apríla až 9. mája a to 2. ročník s názvom Upracme si Medzev. Ktorá bola zameraná na vyčistenie mesta od odpadkov a čiernych skládok. Počas tohto jarného upratovania sa vyviezlo 18 veľkokapacitných kontajnerov odpadu, ktoré predstavovalo 126 m3 odpadu. Do tejto akcie sa zapojilo množstvo dobrovoľníkov, jednotlivcov ale aj organizovaných skupín, napr. Základná škola - Grundschule Medzev, Mestský podnik služieb, Poľovnícke združenie Dubina, Turistický klub Skoba a Rybársky spolok.

8. mája sme si pripomenuli, kladením vencov pri Pomníku padlých hrdinov, víťazstvo nad fašizmom. Tradíciu má aj zastúpenie členov Dobrovoľného hasičského zboru v Medzeve na Detskej železnici v Košiciach. Sprievod odprevadil parnú ventilovku až do Veľkého Šariša. Mesto Medzev, Český spolok v Košiciach, Veľvyslanectvo Českej republiky na Slovensku, uskutočnili 28. júna v Medzeve slávnostné zhromaždenie pri pomníku Československých legionárov z príležitosti 100. výročia bojov o územie Československa.

Karpatskonemecký spolok 26. októbra už tradične ako každý rok navštívili hrob nášho básnika Petra Galusa v Rapovciach.

Mesto Medzev poskytlo v tomto roku priame dotácie na činnosť týmto jednotlivým kultúrnym spolkom a športovým klubom: Mestský futbalový klub Spartak Medzev, Klub slovenských turistov Skoba Vyšný Medzev, Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Medzev, Bežecký klub Spartak Medzev, Stolnotenisový oddiel Medzev, Karpatskonemecký spolok na Slovensku, Rímskokatolícka cirkev – farnosť Medzev a Poľovnícke združenie Dubina Medzev.

Poľovnícke združenie Dubina Medzev je organizačnou jednotkou Slovenského poľovníckeho zväzu, ktoré realizuje práva poľovníctva v katastri mesta Medzev na rozlohe 3 193 hektárov. V roku 2019 malo 39 členov, z ktorých bol zvolený 7 členný výbor s predsedom Jozefom Huličom a trojčlennou Dozornou radou s predsedom Františkom Strömplom. V tomto roku sa poľovnícka sezóna, žiaľ, niesla v znamení hrozby výskytu afrického moru ošípaných na celom území Slovenska. Z tohto dôvodu úlohou združenia bolo dôsledne dodržiavať opatrenia nadriadených orgánov, pre zabráneniu šírenia nákazy. Združenie využilo finančné prostriedky získané od mesta k realizácii vŕtanej studne v blízkosti Nemeckej chaty s možnosťou využiť už fungujúci solárny systém na výrobu elektrickej energie. Návštevníkom je tak prístupná čerstvá voda. Členovia združenia sa každoročne zúčastňujú kultúrno – spoločenských podujatí v rámci mesta a okresu. Ako príklad uvádzam toho roku akciu stretnutia poľovníkov z okresu Košice – okolie v Nižnej Hutke. Súčasťou tohto slávnostného dňa bolo aj odovzdávanie vyznamenaní Slovenského poľovníckeho združenia za významné zásluhy o rozvoji poľovníctva na Slovensku. Členovia nášho združenia boli na tomto podujatí ocenení troma bronzovými, jednou striebornou, jednou zlatou medailou a vyznamenanie Zlatý kamzík si odniesol náš poľovnícky hospodár Ján Šefani starší. Poľovnícke združenie sa pravidelne zapája aj do osláv Dni mesta Medzev, na ktorom každoročne pripravuje poľovnícky guláš pre účastníkov Hámorníckeho polmaratónu. Okrem toho pripravujú výstavu poľovníckych trofejí. Členovia sa zapájajú aj do brigády zberu odpadov. Spoločenské podujatia roka uzatvára poľovnícke združenie poľovníckou zábavou.

 

TELOVÝCHOVA A ŠPORT

Turistický klub Skoba usporiadal 1. januára už tradične novoročný výstup na Kloptaň s nadmorskou výškou 1 154 metrov.

Ďalej členovia klubu sa zúčastnili 5. januára 41. zimného výstupu na Volovec s nadmorskou výškou 1 284 metrov.

31. marca sa na futbalovom ihrisku uskutočnilo slávnostné otvorenie novovybudovaných šatní pre športovcov, rozhodcov a organizačný výbor. Okrem pekných šatní sa vymenili sedadlá na tribúne a striedačkách v klubovej žltej farbe. Po otvorení, ktorému predchádzalo požehnanie pánom farárom Mgr. Petrom Tirpákom, sa konala prehliadka priestorov šatní a recepcia. Tohto slávnostného otvorenia športového stánku sa zúčastnil primátor Mgr. Matej Smorada a privítali sme aj zástupcu Východoslovenského futbalového zväzu a Oblastného futbalového zväzu pána Eperješiho. Po tejto slávnosti sa konal majstrovský zápas medzi Mestským futbalovým klubom Spartak Medzev a Telovýchovnou jednotou Mladosť Kalša. Žiaľ zápas sa skončil víťazstvom hostí 1:2.

18. mája sa zúčastnil Bežecký klub Spartak Medzev na štafetovom behu Košice – Miskolc (Maďarsko) v zastúpení: Ján Imling, Marián Vlčko, Marcel Jaroš, Andrej Gedeon a Ludvig Herich. Vyššie uvedená štafeta obsadila 2. miesto.

8. mája sa uskutočnil beh víťazstva v škole.

13. júla sa uskutočnil 17. ročník Hámorníckeho polmaratónu a Hámorníčka. Na tomto mieste uvádzam niekoľko čriepkov zo športovej minulosti nášho mestečka: V povojnovom období, na pravej strane koľajníc železničnej stanice smerom do mesta stála fabrika Faipar a očistné kúpele Filagória. V priestoroch fabriky bola jedna z ôsmych kolkárni v meste. Po zbúraní prednej časti fabriky vznikol priestor, ktorý vyhovoval chlapčenskému futbalu. V nájomných bytoch fabriky bývali dve rodiny Gibasovci a Uherovci. Chlapci mali asi 17 až 20 rokov. Títo chlapci založili spolok v ktorom sa deti mohli učiť hrať futbal. Spolok nazvali Sokol, tento názov pravdepodobne prevzali z Čiech, kde boli nazvané týmto pomenovaním telovýchovné spolky. Vstupné do spolku bolo 50 halierov. Lopta sa používala kožená, ktorá bola vypchatá z handrami. O bránkach a vyznačenom ihrisku sa nedalo hovoriť.

Ďalší impulz pre mládežnícky šport v Medzeve priniesol farár Rudolf Siebert, ktorý podnikal výlety s miništrantmi spojené s futbalom. Tradičnou sa stala turistická trasa cez Vyšný Medzev na Kojšovskú hoľu.

K tým časom ešte pripájam pripomienku: futbalovú loptu detí tvorila v tom čase zvičajne handrová lopta, lopta šitá z plátna s gumovou náplňou. Hracie plochy tvorili okosené plochy lúk, napríklad tam kde stojí dnešná Základná škola – Grundschule. Menšie zápasy sa odohrávali za parkom v priestoroch terajšej autobusovej zastávky.

 

POČASIE A PRÍRODA

Napriek tomu, že sa Silvester minulého roka niesol v plusových hodnotách teplota do rána klesla na -3°C a okolie zostalo naďalej bez snehovej pokrývky. Cez deň však teploty vystúpili opäť nad nulu.

V januáry zvyčajne klesli nočné teploty pod bod mrazu najčastejšie v rozpätí – 4°C až – 6°C. Cez deň vystúpili teploty mierne nad bod mrazu a snehu bolo poskromne. Najnižšia teplota klesla v noci z 21. na 22. a to na – 11°C. Slnečných dni bolo málo. Január sa však rozlúčil pekným slnečným počasím.

Február nás privítal ale smutným a hmlistým ránom a teplotou -1°C. Prvá dekáda bola teplá, v noci neklesli teploty pod bod mrazu a denné teploty sa pohybovali okolo + 4°C až + 6°C, dokonca až + 9°C. Neskoršie klesli nočné teploty pod bod mrazu ale denné teploty sa držali naďalej v plusových hodnotách. Nebolo nič nezvyčajné, že cez deň sa na teplomery objavili teploty + 12°C. V noci z 27. na 28. klesla teplota opäť pod bod mrazu na -2°C. Cez deň slnečno a teplota vysoká +15°C. V noci z 28. na 1. marca klesla teplota na 0°C.

Marec nás však privítal nevľúdnym zamračeným počasím ale cez deň napriek tomu vystúpila teplota na +11°C. Večer slabo pršalo. V mesiaci marec boli mínusové nočné teploty zriedkavé a denné teploty dosahovali už + 15°C až +18°C. Zamračené dni s daždivými sa striedali so slnečnými. Neskoršie bez dažďa a sucho. V noci z 30. na 31. klesla teplota opäť na bod mrazu 0°C. Cez deň bolo veľmi pekné počasie, teplota vystúpila na + 20°C.

Mesiac apríl pokračoval suchým počasím. V noci z 5. na 6. poklesla teplota do rána len na + 8°C. Cez deň zamračené, predobedom po dlhej dobe konečne dážď, teplota vystúpila len na +12°C. V nasledujúcich dňoch sa teploty opäť dostali do normálu ale dni boli veterné, čo bolo príčinou vysúšania pôdy. Druhá dekáda prinieslo viac vlahy, avšak aj ochladenie a veterné počasie pokračovalo. Denné teploty dosahovali len okolo + 14°C. Tretia dekáda priniesla oteplenie a denné teploty dosahovali teploty okolo + 20°C.

V mesiaci máj pokračovalo veterné počasie s dažďom, relatívne chladno. Z 5. na 6. dokonca na horách zasnežilo. Teplota v týchto dňoch neprekročila + 14°C. 11. a 12. máj, boli výnimkou kedy denná teplota vystúpila na + 18°C a + 20°C. Potom prišlo opäť ochladenie. Bolo veterno a daždivo. Dokonca mesiaca sa striedalo pekné a nepríjemné počasie.

V noci z 31. mája na 1. júna klesla teplota na + 13°C. Cez deň bolo pekne slnečno, ale veterno, teplota vystúpila na + 24°C. Nasledovali pekné dni, sem tam sa vyskytli prehánky. Cez deň teploty vystupovali na + 26°C až + 28°C. V noci neklesli pod + 14°C. V druhej dekáde dosahovali denné teploty dokonca + 30°C až + 32°C a naďalej sucho. V noci z 15. na 16. klesla teplota len na + 20°C. Cez deň bolo horúco, teplota vystúpila na + 34°C, k večeru sa prihnala búrka s krupobitím, teplota razom klesla na + 18°C. V nasledujúcich dňoch však pokračovali horúce dni. 21. počas dňa, sme zaznamenali druhú tohoročnú búrku. Teplé počasie vydržalo až do konca mesiaca a v posledný júnový deň vystúpila teplota na + 35°C.

V mesiaci júl pokračovalo pekné a teplé počasie do 9. Kedy došlo k podstatnému ochladeniu. V noci sa ochladilo na + 11°C a cez deň vystúpila teplota len na + 23°C. Nasledovali daždivé dni a pripomínali skôr mesiac apríl ako júl. Oblačnosť bola premenlivá a niekedy aj niekoľkokrát počas dňa zapršalo. V noci zo 16. na 17. júla sa uskutočnilo čiastočné zatmenie mesiaca. Až koncom mesiaca, napriek premenlivosti počasia začali stúpať nočné a denné teploty. V noci z 30. júla na 1. augusta klesla teplota len na + 18°C. Cez deň bolo premenlivo, teplota vystúpila na + 27°C.

Mesiac august sa niesol v prvých dňoch znamení daždivých dní a už nie tak pekných a teplých. Toto pretrvalo až do 6. kedy začali teploty opäť stúpať a to zapríčinilo, že sa v noci zo 7. na 8. prehnala búrka, ale oproti niektorým oblastiam Slovenska nespôsobila žiadne problémy. Teplota klesla na + 17°C. Cez deň pekne a teplo, teplota vystúpila na + 32°C. Túto teplú vlnu ukončila ďalšia búrka, ktorá sa prihnala v poobedňajších hodinách 13. a trvala celú noc. Cez deň naďalej pršalo, hoci už nie tak silne, teplota vystúpila len na + 24°C. Koncom mesiaca sa však opäť oteplilo a s kombináciou dažďov bolo cez deň dusno.

Prvé septembrové dni však už ohlasovali jeseň, bolo daždivo a teploty cez deň vystupovali len niečo cez + 20°C. Nočné teploty klesali taktiež a držali sa v okolí + 10°C. V druhej polovici mesiaca sa nočné teploty blížili už k bodu mrazu, počasie však cez deň bolo pekné. V poslednej dekáde sa počasie pokazilo, prevládalo daždivé a zamračené počasie.

Október sa niesol v podobnom duchu. Prvá noc v ktorej sa vyskytla teplota na úrovni 0°C, bola noc zo 6. na 7. Cez deň bolo pekne a teplota vystúpila na + 21°C. V ďalších dňoch nočné teploty poľavili a denné teploty atakovali + 25°C. Tak to zostalo do 28. cez deň došlo k podstatnému ochladeniu. Padal slabí dážď a teplota vystúpila len na + 16°C. Teploty už len klesali. V noci z 31. októbra na 1.novembra klesla teplota na -4°C. Cez deň pekne, teplota vystúpila na + 11°C.

Celý novembrový mesiac možno charakterizovať ako daždivý. Nočné teploty sa síce držali nad bodom mrazu, ale denné málokedy dosiahli + 10°C.

1. decembra nás privítalo mrazivé ráno, teplota klesla na – 7°C. Cez deň vystúpila teplota len na + 4°C. Na druhý deň nad ránom začalo snežiť, napadlo asi 4 cm snehu. Nasledovali však relatívne teplé dni a dážď, takže 10. bol chotár už bez snehu. Daždivé, hmlisté počasie pokračovalo do konca mesiaca. V noci z 30. na 31. klesla teplota na – 3°C. Cez deň na Silvestra bolo zamračené počasie a teplota vystúpila na + 1°C.

 

MIMORIADNÉ UDALOSTI

V Základnej škole – Grundschule, pri rekonštrukcii jedálne, ktorú si vynútila akcia Obedy zadarmo, dňa 1. júla spadol strop jedálne. Našťastie sa nikto nezranil.

 

Zápis do kroniky za rok 2019 vypracovaný kronikárom mesta, Ing. Andrejom Gedeonom odprezentovaným Mestskému zastupiteľstvu mesta Medzev na zasadnutí dňa ............2020.

Facebook

facebook odkaz

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10
11
12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25
26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Preklad (translations)

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 25. 4. 2024
dážď so snehom 10 °C 4 °C
piatok 26. 4. jasná obloha 14/2 °C
sobota 27. 4. slabý dážď 16/6 °C
nedeľa 28. 4. jasná obloha 19/8 °C