Menu
Mesto Medzev
Medzev

Výberové konanie riaditeľa/riaditeľky ZUŠ

Výberové konanie riaditeľa/riaditeľky ZUŠ 1

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Základnej umeleckej školy v Medzeve

Číslo spisu: ME/2024/00094                                                                                           

Medzev, 10.04.2024

 

Mesto Medzev, zastúpené primátorom mesta Mgr. Ing. Radoslavom Gedeonom, v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 596/2003 Z. z.") a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j e

 

výberové konanie na obsadenie miesta

riaditeľa/riaditeľky

 Základnej umeleckej školy v Medzeve, Štóska 159, 044 25 Medzev

s predpokladaným termínom nástupu od 1. júla 2024.

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

 • kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný druh a typ školy podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení  niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 138/2019 Z. z."), a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 173/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec v zmysle § 39 ods. 3 b) zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu v zmysle § 3 ods. 1 a) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Iné kritéria a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:

 • znalosť a orientácia vo všeobecne záväzných právnych predpisoch týkajúcich sa základnej umeleckej školy,
 • orientácia v problematike regionálneho školstva, osobitne pre základnú umeleckú školu,
 • aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, internet),
 • osobné a morálne predpoklady,
 • manažérske a organizačné schopnosti na riadiacu funkciu,
 • vítané skúsenosti v oblasti riadenia základnej umeleckej školy.

 

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:

 • hlavný pracovný pomer,
 • platové podmienky sú určené v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • výberovou komisiou je rada školy,
 • riaditeľa vymenúva do funkcie na dobu funkčného obdobia, ktoré je päťročné, zriaďovateľ školy.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • kópie dokladov a osvedčení o absolvovanom ďalšom vzdelávaní,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja základnej umeleckej školy v rozsahu najmenej            2 strán A4,
 • čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019  Z. z.,
 • čestné vyhlásenie, že uchádzač má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa školy podľa § 16  zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle čl. 6 ods.1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní  osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),                    - tlačivo je možné stiahnuť na webovej stránke mesta Medzev
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách a žiadosti.

 

Termín podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 06.05.2024 do 15:00 hod.

 

Miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní v zalepenej obálke doručiť:

 • osobne do podateľne Mestského úradu mesta Medzev, Štóska 6, Medzev

alebo

 • zaslať poštou na adresu: Mesto Medzev, Štóska 6, 044 25 Medzev.

 

Obálku označte: ,,Výberové konanie riaditeľa/riaditeľky ZUŠ – NEOTVÁRAŤ!“.

 

Uchádzačom, ktorí doručili všetky požadované doklady a spĺňajú kvalifikačné a iné predpoklady, bude oznámené miesto a čas výberového konania najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

           

Mgr. Ing. Radoslav Gedeon v. r.

primátor mesta

Dátum vloženia: 10. 4. 2024 20:44
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 4. 2024 20:44
Autor: Webmaster

Facebook

facebook odkaz

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12
13
14 15 16 17 18 19
20 21 22 23
24
25 26
27 28 29 30
31 1 2

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Preklad (translations)

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 27. 5. 2024
slabý dážď 24 °C 13 °C
utorok 28. 5. slabý dážď 21/12 °C
streda 29. 5. slabý dážď 22/12 °C
štvrtok 30. 5. mierny dážď 18/12 °C