Mesto Medzev
Medzev

Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Medzev

Registratúrna značka: ME/2022/000732

ME/2022/000732                                                                                          V Medzeve, dňa 10.05.2022

 

Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Medzev

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzev

podľa § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

a Uznesenia č. 33/2022 z II./2022 zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Medzev

schválilo podrobnosti o podmienkach spôsobu, účasti a vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Medzev a náležitosti prihlášky a 

vyhlasuje

deň voľby hlavného kontrolóra mesta Medzev na 22.06.2022 o 18:00 hod. vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska mesta Medzev, s termínom nástupu do funkcie 01.09.2022.

1. Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra mesta Medzev:

a) kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra mesta Medzev je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,

b) bezúhonnosť,

c) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

2. Ďalšie predpoklady, ktoré budú výhodou pre uchádzača (ale nie podmienkou pre účasť vo voľbe):

a) prax vo verejnej alebo štátnej správe,

b) prax v ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti.

3. Pracovný úväzok hlavného kontrolóra:

Pracovný úväzok hlavného kontrolóra v rozsahu 0,8 % úväzku, t.j. 30 hodín týždenne.

4. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra:

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, týmto dňom je 01.09.2022.

5. Náležitosti písomnej prihlášky kandidáta:

a) meno, priezvisko, titul, bydlisko, kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mail),

b) úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania,

c) profesijný životopis s prehľadom o doterajšej praxi s uvedením pracovnej pozície,

d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (vyplnená žiadosť o výpis z registra trestov na www.medzev.sk ), výpis z registra trestov si vyžiada mesto Medzev,

e) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

f) koncepcia výkonu funkcie hlavného kontrolóra mesta Medzev (max. v rozsahu 2 strán A4)

g) informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

6. Termín ukončenia podávania prihlášok:

najneskôr do 08.06.2022 do 11:30 hod.

Prihlášku je potrebné odovzdať:

a) pri osobnom odovzdaní – do podateľne Mestského úradu mesta Medzev, Štóska 6, 044 25 Medzev v čase úradných hodín,

b) pri odovzdaní poštou – na adresu Mesta Medzev, Štóska 6, 044 25 Medzev. Rozhodujúci je dátum poštovej podacej pečiatky.

Obálku je potrebné označiť: „Voľba hlavného kontrolóra mesta Medzev - neotvárať“

7. Spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra mesta Medzev nasledovne:

a) uchádzač, ktorý splní všetky predpoklady a náležitosti písomnej prihlášky a včas podá písomnú prihlášku, bude zaradený ako kandidát do voľby na funkciu hlavného kontrolóra,

b) kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý nesplnil stanovené podmienky, bude o tejto skutočnosti vopred písomne informovaný,

c) kandidát má právo v deň konania voľby vystúpiť na rokovaní mestského zastupiteľstva a prezentovať svoje predstavy o budúcom pôsobení vo funkcii hlavného kontrolóra a to v časovom rozsahu 5 minút.

d) voľba hlavného kontrolóra mesta Medzev sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Medzev, pričom:

- hlasovací lístok bude spoločný pre všetkých kandidátov uvedených v abecednom poradí,

- hlasovací lístok bude opatrený pečiatkou mesta,

e) Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého hlasuje. Zakrúžkovať môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží poslanec do volebnej schránky.

e) Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je na predpísanom tlačive a so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta.

f) Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté alebo dopísané mená sa neprihliada.

g) na zvolenie hlavného kontrolóra mesta Medzev je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, mestské zastupiteľstvo na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole sa rozhoduje žrebom.

h) Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje: počet prítomných poslancov, počet poslancov ktorým boli odovzdané hlasovacie lístky, počet odovzdaných hlasovacích lístkov, počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov, výsledky voľby, meno zvoleného kandidáta.

8. Termín otvárania obálok komisiou mestského zastupiteľstva

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Medzev posúdi zákonne náležitosti podaných prihlášok a predloží svoje závery mestskému zastupiteľstvu do troch dní pred konaním voľby hlavného kontrolóra vo forme zápisnice z otvárania obálok, obálky sa otvoria dňa 15.06.2022 o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu mesta Medzev za prítomnosti komisie mestského zastupiteľstva a primátora mesta.

 

V Medzeve, dňa 10.05.2022

 

Mgr. Matej Smorada v.r.

primátor mesta

Príloha - žiadosť o výpis z RT (15.8 kB)

Dátum zvesenia: 26. 5. 2022 Zodpovedá: Mgr. Romana Zvirinská

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V-obraze
Google play
App store

Preklad (translations)

Aktuálne počasie

dnes, sobota 21. 5. 2022
slabý dážď 25 °C 12 °C
nedeľa 22. 5. oblačno 20/9 °C
pondelok 23. 5. polojasno 18/7 °C
utorok 24. 5. slabý dážď 16/11 °C