Mesto Medzev
Medzev

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Registratúrna značka: ME/2022/000677

ME/2022/000677                                                                                                  V Medzeve, 02.05.2022

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Mesto Medzev, ako vyhlasovateľ podľa § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj pozemku vo vlastníctve mesta Medzev – nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností Okresného úradu Košice – okolie, katastrálny odbor, pracovisko Moldava nad Bodvou v k.ú. Medzev, na LV č. 1870, a to parcela reg. KN-E č. 3102 – trvalý trávnatý porast o výmere 1855 m2

Vyhlasovateľ:

Mesto Medzev

sídlo: Štóska 6, 044 25 Medzev

IČO: 00324442

DIČ: 2020746112

zastúpené: Mgr. Matejom Smoradom – primátorom mesta

tel.č.: 055 466 31 05

e-mail: mesto@medzev.sk

 

I. Predmet súťaže:

Odpredaj pozemku vo vlastníctve mesta Medzev – nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností Okresného úradu Košice – okolie, katastrálny odbor, pracovisko Moldava nad Bodvou v k.ú. Medzev, na LV č. 1870, a to parcela reg. KN-E č. 3102 – trvalý trávnatý porast o výmere 1855 m2. Súťažný návrh je možné podať len na odkúpenie ponúkanej nehnuteľnosti, resp. predmetu obchodnej verejnej súťaže ako celku.

Požadovaná minimálna cena za predmet obchodnej verejnej súťaže je 18 550,00EUR, táto hodnota sa určuje ako minimálna akceptovateľná cena.

 

II. Zásady obsahu zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá a chce aby boli zahrnuté do návrhu:

1) Návrh kúpnej ceny za celý predmet kúpy, pričom kúpna cena nesmie byť nižšia ako 18 550,00 EUR,

2) Spôsob úhrady kúpnej ceny tak, že celá kúpna cena bude zaplatená priamo do pokladne, resp. na účet vyhlasovateľa jednorazovo pred podpisom kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami,

3) Víťazný účastník súťaže bezodkladne po podpísaní kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami podá návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Správne poplatky spojené s týmto návrhom na vklad uhrádza kupujúci,

4) Záväzok kupujúceho kúpiť predmet obchodnej verejnej súťaže v stave v akom sa v súčasnosti nachádza.

 

III. Lehota na predloženie návrhu:

Súťaž sa začína dňom uverejnenia oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli mesta Medzev, webovej stránke mesta Medzev a uverejnením v dennej tlači, t.j. dňa 02.05.2022 .

 

Uzávierka na predkladanie ponúk je 10.06.2021 o 11:30 hod.

 

Ponuky doručené po tomto termíne nebudú akceptované.

 

IV. Spôsob podávania návrhov:

1) Účastník súťaže môže predložiť iba jeden súťažný návrh.

2) Predložený návrh musí byť  v písomnej forme, jasný, určitý, zrozumiteľný a podpísaný oprávnenou osobou.

3) Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne Mestského úradu mesta Medzev, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín, v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy s označením: „Obchodná verejná súťaž - pozemok - neotvárať“, v termíne určenom vo vyhlásení obchodnej verejnej súťaže alebo zaslaný na adresu Mestského úradu mesta Medzev, Štóska 6, 044 25 Medzev. V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi obchodnej verejnej súťaže. Mestský úrad je povinný vykonať zapisovanie poradia jednotlivých návrhov tak ako pribežne dochádzali v tomto rozsahu: (Prijaté, poradie návrhu, dátum, čas, miesto prijatia návrhu a podpis primátora mesta, resp. povereného pracovníka).

4) Súťažný návrh musí obsahovať:

a) zásady obsahu zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá a chce aby boli zahrnuté do návrhu uvedené v tomto vyhlásení obchodnej verejnej súťaže v bode II,

    b) názov a sídlo, IČO, číslo účtu predkladateľa – ak ide o právnickú osobu,

    c) meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, číslo účtu – ak ide o fyzickú osobu,

    d) meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, adresu miesta podnikania, číslo živnostenského oprávnenia, IČO, číslo účtu – ak ide o fyzickú osobu (podnikateľ),

    e) písomný súhlas navrhovateľa so súťažnými podmienkami.

5) Právnické osoby sú povinné predložiť spolu so súťažným návrhom originál výpisu z obchodného registra, alebo iný doklad preukazujúci právnu subjektivitu uchádzača v súťaži – nie starší ako 1 mesiac. Doklad musí byť predložený v origináli. Fyzické osoby – podnikatelia sú povinní predložiť spolu s návrhom originál výpisu živnostenského oprávnenia nie starší ako 1 mesiac.

6) Fyzická osoba musí najneskôr v deň podávania súťažného návrhu dovŕšiť 18 rokov.

7) Súťažný návrh musí byť spracovaný v slovenskom jazyku.

 

V. Lehota oznámenia vybraného návrhu:

1) Vyhodnotenie návrhov súťaže sa uskutoční na rokovaní mestského zastupiteľstva, zásadne do 3 mesiacov od termínu ukončenia predkladania návrhov.

2) Vybratému účastníkovi súťaže bude v lehote do 30 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia súťaže odoslaný list s oznámením o jej výsledku.

 

VI. Ostatné podmienky obchodnej verejnej súťaže:

1) Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov.

2) Predložený návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov.

3) Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže alebo budú doručené po termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže, nebudú zahrnuté do súťaže.

4) Vyhlasovateľ a vybratý účastník súťaže uzatvoria kúpnu zmluvu do 30 dní odo dňa schválenia víťazného uchádzača Mestským zastupiteľstvom mesta Medzev. V prípade, že návrh kúpnej zmluvy predložený vyhlasovateľom nebude víťazným uchádzačom podpísaný v lehote do 30 dní odo dňa schválenia víťazného uchádzača Mestským zastupiteľstvom mesta Medzev, platí domnienka, že víťazný uchádzač sa vzdal práva na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

5) Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž kedykoľvek zrušiť.

6) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu. Odmietnutie predložených návrhov oznámi vyhlasovateľ uchádzačom do 15 pracovných dní od rozhodnutia o odmietnutí.

7) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah súťažného návrhu, vyzvať uchádzača na jeho doplnenie.

8) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšieho návrhu.

9) Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže náklady spojené s ich účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži a účastníci súťaže v plnej miere znášajú všetky náklady s ich účasťou v súťaži.

10) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti výlučne len s víťazom súťaže. V prípade, že s víťazom súťaže nebude uzatvorená zmluva z dôvodov na strane víťaza súťaže, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.

11) Vyhlasovateľ si splnil svoju informačnú povinnosť podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov takto: V prípade, ak sa do obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej prevádzkovateľom (mestom Medzev) zapojí fyzická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie (dotknutá osoba), resp. ak názov prevádzkarne tvorí meno a priezvisko dotknutej osoby platí, že osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú plne k dispozícii na webovom sídle

     https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/324442/sk/zakladne-informacie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej z ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka. Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je splnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa v rámci obchodnej verejnej súťaže.

 

VII. Kritéria pre posudzovanie súťažných návrhov:

Predložený návrh bude možné zahrnúť do obchodnej verejnej súťaže len v prípade, ak jeho obsah bude zodpovedať súťažným podmienkam. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vybrať súťažný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorý z pohľadu ponúkaného účelu a ceny za predmet obchodnej verejnej súťaže s príslušenstvom najlepšie vyhovuje vyhlasovateľovi. Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom minimálna kúpna cena za predmet obchodnej verejnej súťaže činí 18 550,00 EUR. V prípade rovnakej ponúknutej ceny za nehnuteľnosť rozhodne skorší termín podania návrhu.

 

VIII. Oboznámenie sa s predmetom ponuky:

Obhliadku nehnuteľnosti bude možné vykonať v termíne stanovenom vo vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke vyhlasovateľa www.medzev.sk , na úradnej tabuli mesta Medzev. Nahlásenie záujmu o osobnú prehliadku záujemca realizuje dohodnutím termínu na kontaktnom telefónnom čísle: 0911 902 914 – Mgr. Romana Zvirinská – prednosta MsÚ Medzev, najneskôr 3 pracovné dni pred ukončením lehoty na predkladanie návrhov.

 

Podmienky súťaže boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Medzev č. 27/2022 zo dňa 27.04.2022.

 

V Medzeve, 02.05.2022

 

Mgr. Matej Smorada

primátor mesta

Dátum zvesenia: 11. 6. 2022 Zodpovedá: Mgr. Romana Zvirinská

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V-obraze
Google play
App store

Preklad (translations)

Aktuálne počasie

dnes, sobota 21. 5. 2022
slabý dážď 25 °C 12 °C
nedeľa 22. 5. oblačno 20/9 °C
pondelok 23. 5. polojasno 18/7 °C
utorok 24. 5. slabý dážď 16/11 °C